• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • Categorieën

 • Dubieus onderzoek van VU en NSCR naar cybercriminaliteit

  Medewerkers van de Vrije Universiteit en het NSCR hebben in samenwerking met het Openbaar Ministerie ruim 2.000 personen geënquêteerd voor een onderzoek naar cybercriminaliteit. De respondenten is niet verteld dat zij benaderd zijn omdat zij als veroordeelden of verdachten te boek staan.

  In juni dit jaar zijn allerlei mensen benaderd voor een onderzoek van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Het betreft personen die door het ministerie van Veiligheid en Justitie ervan worden verdacht zich in het verleden schuldig te hebben gemaakt aan enigerlei vorm van cybercriminaliteit, of daarvoor zijn veroordeeld. Dat wordt echter niet vermeld in de brief die is gedateerd van 15 juni 2015 en ondertekend door prof.dr. Wim Bernasco (VU Amsterdam/NSCR) en Marleen Weulen Kranenbarg, MSc (NSCR).

   

  Het NSCR maakt deel uit van de NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Op haar website stelt de NSCR dat zij ‘zich toelegt op fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar criminaliteit en rechtshandhaving.’ Het instituut werd in 1992 opgezet door het toenmalige Ministerie van Justitie en de Universiteit van Leiden. Op dit moment wordt het NSCR mede gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vrije Universiteit.

   

  Het onderwerp van de uitnodigingsbrief betreft ‘Onderzoek NL-ONLINE-OFFLINE‘ waaraan respondenten kunnen deelnemen middels een online survey. Op de gerelateerde website wordt gesproken van een onderzoek onder dezelfde naam. Het lijkt allemaal volstrekt onschuldig aangezien er gesproken wordt over de ‘kennis van computers en het internet en over uw ervaringen met online en offline veiligheid.’ Respondenten wordt voorgehouden dat zij een tegoedbon van Bol.com, VVV of Zalando ontvangen ter waarde 50 euro (vet gedrukt!). Daarnaast wordt expliciet vermeld dat de mening van respondenten voor de onderzoekers van groot belang is.

   

  CyberCOP

   

  In werkelijkheid wordt het onderzoek niet NL-ONLINE-OFFLINE genoemd maar ‘Cyber Crime Offender Profiling (CyberCOP): the human factor examined.‘ Oftewel, onderzoek naar het profiel van de cybercrimineel, want de menselijke factor moet natuurlijk een beeld/profiel scheppen van de persoon van de ‘crimineel’ ten behoeve van de opsporing door het ministerie van Veiligheid en Justitie en haar diensten. Het onderzoek richt zich dus op verdachten en plegers van cybercriminaliteit en niet zomaar op kennis en ervaringen met computers, internet en veiligheid. Een medewerkster van het Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat de uitnodigingsbrief zo is opgesteld dat ‘niet op te maken is dat de respondent zelf verdachte is geweest van een delict.’

   

  Uit het besluit van het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR), de dienst waarvan onderzoekers de adressen van de respondenten gekregen heeft, blijkt in het geheel niet dat het uitsluitend om verdachten of veroordeelden gaat. ‘In het verzoek van 10 juni 2014, 2014-0000658731, heeft het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband met het uitvoeren van het onderzoek CyberCrime Offender Profiling (CyberCOP): the human factor examined.’

   

  Artikel 2 lid 1 van het besluit luidt: ‘Aan de onderzoeksinstelling wordt op zijn verzoek een gegeven verstrekt dat is vermeld op de persoonslijst van een ingeschrevene, indien het een gegeven betreft dat is opgenomen in bijlage II bij dit besluit.’ Het BPR heeft op 26 februari 2015 toestemming verleend voor het verstrekken van gegevens. Uit bijlage 1 van het besluit blijkt duidelijk dat het om daders gaat. Of het ook gaat om verdachten maakt het besluit niet duidelijk. ‘Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving is recentelijk begonnen aan een meerjarig onderzoeksproject naar de plegers van cybercrime.’

  Bij navraag blijkt dat het onderzoek ook gericht is op daders: “Voor dit onderzoek zijn zowel personen benaderd die ooit verdacht zijn geweest van het plegen van een online delict als personen die ooit verdacht zijn geweest van het plegen van een offline delict.”

   

  Als een van de respondenten de onderzoekers van het NSCR benaderd, wordt gesteld dat ook slachtoffers benaderd zijn. Het BPR maakt echter helemaal geen melding van slachtoffers in het besluit. Er is dus geen toestemming verleend voor het verkrijgen van gegevens over slachtoffers van cybercriminaliteit. Slachtoffers zijn dus niet benaderd. Bijlage 1 stelt dat het bij ‘centraal doel/probleemstelling van het onderzoek’ gaat om ‘het zicht krijgen op (verschillende typen) cybercriminelen, hoog-risico groepen te identificeren en effectievere en beter gerichte interventies en sancties ontwikkelen.’ De onderzoekers schrijven in een email bericht met vragen over het onderzoek dat zij “niet alleen geïnteresseerd zijn in offline en online daderschap, maar ook in de vraag of deze mensen wel eens slachtoffer worden. Vandaar de keuze voor deze meer algemene naam en beschrijving.”

   

  Daders en verdachten

   

  Het onderzoek is duidelijk gericht op daders en verdachten van cybercriminaliteit. De medewerkers van het NSCR stellen dat het onderzoek dat uitgevoerd wordt op basis van de gegevensverstrekking uit de BRP zich richt op ‘bekende plegers van cybercriminaliteit (op basis van door het Openbaar Ministerie aan ons verschafte verdachten-registraties).’

   

  Er is een selectie gemaakt bestaande uit 1.050 verdachten van cybercrime-delicten en 1.050 verdachten van overige delicten, in totaal 2.100 personen. ‘Zij worden bevraagd over hun achtergronden, motieven, persoonlijkheid en sociale netwerken.’ De steekproef is volgens de medewerkster van het OM uitgevoerd middels een ‘abstractie van registers’. Daarvoor zijn twee selectiecriteria gebruikt. Een daarvan houdt in dat de pleger zijn delict in de periode tussen 2000 en 2014 moet hebben gepleegd. Het lijkt dus te gaan om mensen die veroordeeld zijn, maar een medewerkster gaf ook dat het ook om verdachten gaat.

   

  De vragenlijst voor de respondenten is opmerkelijk omdat het vragen oproept waarvoor de verstrekte antwoorden zullen worden gebruikt. De respondenten worden uitgedaagd om hun kunde te tonen en er worden technische vragen gesteld. Een van de respondenten heeft de indruk dat de onderzoekers de respondenten proberen te stimuleren om zich te bewijzen om aan een van de stereotyperingen van cybercriminelen te voldoen.

   

  In het onderzoek wordt om zeer specifieke daderkennis gevraagd, maar daarnaast ook kennis die voor opsporingsdiensten van groot belang kan zijn, zoals bijnamen van kennissen, delicten die recent zijn begaan en de contacten van de respondent. Het wordt duidelijk dat de vragen zijn gericht op wat het onderzoek zegt te te bestuderen: ‘de typische persoonlijkheidskenmerken van cybercriminelen, hun sociale (criminele) netwerken, hun primaire motivaties en hun criminele carrière.’ De onderzoekers stellen in de bijlage van het BPR besluit dat het onderzoek zich richt op de gelijkenis tussen ‘cybercriminelen’ en ‘criminelen uit de offline wereld’, hun persoonlijkheid en of ‘ze deel uit maken van criminele organisaties.’

   

  Wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk, maar waarom wordt de respondenten niet verteld dat het in dit geval niet over computers, internet en veiligheid gaat? Het onderzoek lijkt onafhankelijk, maar er is op allerlei fronten samenwerking met het openbaar ministerie en de respondenten wordt dat niet gemeld. Het is duidelijk dat de onderzoekers bang zijn dat als de geadresseerden dat weten ze niet meedoen. De respondenten worden dus als een soort geblinddoekt proefdier behandeld voor een onderzoek dat niet het echte onderzoek is wat uitgevoerd wordt.  Waarom wordt de  werkelijke naam van het onderzoek niet aan de geadresseerden gegeven? Waarom wordt de bijlage van het besluit van Agentschap BPR niet aan de geselecteerden toegestuurd? Waarom staat in de aanvraag bij BPR niet de naam van het NL-ONLINE-OFFLINE onderzoek?

   

  In antwoord op vragen over het onderzoek, wordt geen antwoord gegeven op de vraag waarom niet de werkelijke naam van het onderzoek aan de proefpersonen is vermeld. Wel schrijven de onderzoekers: “In de brief vermelden wij expliciet niet dat er in dit onderzoek personen zijn aangeschreven die ooit verdacht zijn geweest van een strafbaar feit. De reden hiervoor betreft het waarborgen van de privacy omdat het altijd mogelijk is dat iemand anders dan de aangeschreven persoon de brief open maakt.”

   

  De onderzoekers stellen dat zij: “Bij al onze onderzoeken hanteren wij een uitgebreide en zorgvuldige toetsingsprocedure voordat deze worden uitgevoerd. Hierbij wordt de opzet van het onderzoek en de benaderingswijze van de respondenten getoetst door zowel het College van Procureurs Generaal van het Openbaar Ministerie en tevens voorgelegd aan de commissie Ethiek Rechtswetenschappelijk & Criminologisch Onderzoek van de Rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast wordt er een melding gedaan bij het College Bescherming Persoonsgegevens. In deze procedure wordt de meest zorgvuldige benaderingsmethode bepaald. Dit is ook gebeurd voor het NL-ONLINE-OFFLINE onderzoek.”

   

  Middels de Wet Openbaarheid van Bestuur zijn bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en het College van Procureurs Generaal stukken opgevraagd over het NL-ONLINE-OFFLINE onderzoek. Beide bestuursorganen stellen dat zij geen stukken met betrekking tot dit onderzoek hebben. In een presentatie over het onderzoek ‘Cyber Crime Offender Profiling (CyberCOP): the human factor examined’ worden de volgende partners van VU en NSCR genoemd: “Team High Tech Crime, Nationale Politie Landelijk Parket, Openbaar Ministerie en Reclassering Nederland.”

   

  Vermanende woorden

   

  NL-ONLINE-OFFLINE is een profielonderzoek van de overheid over cybercriminelen. Het heet geen NL-ONLINE-OFFLINE maar ‘Cyber Crime Offender Profiling (CyberCOP): the human factor examined.‘ Hierbij gaat het vooral om mogelijke interventies en sancties. Aan het einde van de enquête wordt het de respondenten nog eens benadrukt hoe belangrijk het wel niet is dat zij de vragen serieus hebben ingevuld. Hiervoor wordt hen een vraag voorgelegd om te controleren of ze wel écht de vragen goed hebben gelezen en beantwoord. Want als dat niet het geval is, lopen zij de beloning van 50 euro mis.

   

  Na deze vermanende woorden wordt de respondent het volgende voorgelegd: ‘Voor wetenschappelijk onderzoek is het relevant om de gegevens die u zojuist heeft verstrekt te koppelen aan gegevens die over u bekend zijn in lokale of landelijke registers (zoals het Sociaal Statistisch Bestand en het Justitieel Documentatie Systeem). Dit zal alleen gebeuren als u hiervoor toestemming geeft. Uiteraard zullen ook die gegevens uitsluitend worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en volstrekt vertrouwelijk behandeld, anoniem verwerkt en veilig bewaard worden.’

   

  Nu hebben de onderzoekers in Bijlage 1 van het besluit van het Agentschap BPR aangegeven dat ‘de gegevens uit de BRP worden gebruikt om een vragenlijst op te sturen naar de persoon.’ Er wordt tevens vermeld dat ‘op geen enkel moment tijdens het onderzoek een persoon herleidbaar wordt gerapporteerd.’ Dit zal mogelijk betrekking hebben op het doorgeven van mogelijke strafbare feiten die de respondenten in de enquête hebben ingevuld.

   

  Er wordt in de bijlage echter niet vermeld dat de verstrekte gegevens van de ondervraagde worden gekoppeld aan de data van justitie: ‘koppelen aan gegevens die over u bekend zijn in lokale of landelijke registers.’ In principe hoeft dat natuurlijk niet omdat die gegevens niet in het bezit zijn van het Agentschap BPR, maar het roept wel vragen op over de mate van ‘eerlijkheid’ van de onderzoekers en het openbaar ministerie.

   

  Volgens de onderzoekers wordt “geen van de verzamelde gegevens gedeeld met derden, ook niet met het OM. Er zal nooit zonder expliciete toestemming van de respondent koppeling plaatsvinden met data van het OM. Het OM heeft ons enkel geholpen met het verzenden van de brieven. Het OM en het BPR helpen echter niet alleen bij de mailing aan de proefpersonen, ook bij het koppelen aan ‘gegevens die over u bekend zijn in lokale of landelijke registers (zoals het Sociaal Statistisch Bestand en het Justitieel Documentatie Systeem)’. Dit zou anoniem zijn, maar dat kan niet bij koppeling aan die bestanden, daarnaast krijgt iedere proefpersoon een persoonlijke deelnamecode, die maar een keer is te gebruiken.

   

  Lok-onderzoek?

   

  Het VU/NSCR-onderzoek is gericht op cyber profiling. Daarvoor worden personen benaderd die zelf niet weten dat ze benaderd zijn als veroordeelde of verdachte. Zij krijgen een vragenlijst voorgelegd waarmee ze uit de tent worden gelokt om daderkennis te presenteren. Maar dat niet alleen, ook info over mogelijke mededaders en andere gegevens over strafbare feiten waarvoor zij veroordeeld zijn, en/of mogelijke strafbare feiten die zij recentelijk zouden hebben gepleegd en waarvoor zij niet veroordeeld zijn. Dit laatste over de connecties van de respondent is natuurlijk gericht op het in kaart brengen van criminele netwerken.

   

  Verdachten worden ook op deze wijze benaderd, dus het zou net zo goed een lok-onderzoek kunnen zijn. Vraag is of de respondenten op hun rechten ten aanzien van de gegevens die zij mogelijk prijsgeven, zijn gewezen? Waarom spelen de onderzoekers geen open kaart omtrent het werkelijke doel van het onderzoek? Vanwaar die omslachtigheid en vaagheid? Is dit een wetenschappelijk onderzoek waarbij geënquêteerden worden ingelicht over de ware doelstelling, of is hier soms sprake van een phishing expeditie van een instituut dat gefinancierd wordt door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en direct samenwerkt met het OM? Probeert het openbaar ministerie via een onderzoek het zwijgrecht te ondermijnen of te omzeilen?

   

  Respondenten zijn reeds strafrechtelijk vervolgd of niet verdachten meer omdat er geen bewijs werd gevonden voor hun schuld. Toch worden zij verleid om aan te geven met wie, waar, wanneer en waarom zij mogelijke strafbare feiten hebben begaan. Los van het profiling en phishing gedeelte van het onderzoek, roept de aanpak vragen op over de wetenschappelijke verantwoording ervan. Want welke serieuze data levert het op om de stoere veroordeelde en/of verdachte cyber criminelen uit de tent te lokken om hun kunde te tonen en met wie ze contact hebben. Het enige waar het onderzoek op gericht lijkt te zijn is de bevestiging van bestaande stereotypering over de cyber criminelen. Dat is zowel voor de wetenschap als voor de opsporing weinig vruchtbaar.

   

   

  Buro Jansen & Janssen, augustus 2015

   

   

  Brief aan respondenten

  http://respubca.home.xs4all.nl/pdf/briefvanvunscraanproefpersonen.pdf

   

  besluit agentschap BPR

  http://respubca.home.xs4all.nl/pdf/besluitBPRinzakeonderzoek.pdf

  Welkomstekst bij onderzoek NL-Online-Offline

  http://respubca.home.xs4all.nl/pdf/Welkomnlonlineoffline.pdf

   

  presentatie over het onderzoek Cyber Crime Offender Profiling (CyberCOP): the human factor examined

  http://respubca.home.xs4all.nl/pdf/NWOCyberCrimemetTeamHighTechCrimeetc.pdf

   

  Police from several UK forces seek details of Charlie Hebdo readers

  Newsagents in three counties questioned about sales of the French magazine’s special issue

  Several British police forces have questioned newsagents in an attempt to monitor sales of a special edition of Charlie Hebdo magazine following the Paris attacks, the Guardian has learned.

  Officers in Wiltshire, Wales and Cheshire have approached retailers of the magazine, it has emerged, as concerns grew about why police were attempting to trace UK-based readers of the French satirical magazine.

  Wiltshire police apologised on Monday after admitting that one of its officers had asked a newsagent to hand over the names of readers who bought a special “survivors’ issue” of the magazine published after its top staff were massacred in Paris last month.

  UK police force apologises for taking details of Charlie Hebdo readers
  Read more
  The case in Corsham, Wiltshire, was thought to be an isolated incident but it has since emerged that Cheshire constabulary and Dyfed-Powys police have also approached newsagents over the sale of Charlie Hebdo.

  In at least two cases – in Wiltshire and in Presteigne, Wales – officers have requested that newsagents hand over the names of customers who bought the magazine.

  “This is so ridiculous as to be almost laughable. And it would be funny if it didn’t reflect a more general worrying increase in abuse of police powers in invading privacy and stifling free speech in Britain,” said Jodie Ginsberg, chief executive of free expression campaign group Index on Censorship.

  “Does possessing a legally published satirical magazine make people criminal suspects now? If so, I better confess that I too have a copy of Charlie Hebdo.”

  Paul Merrett, 57, the owner of a newsagent in Presteigne, Wales, said a detective and a police community support officer from Dyfed-Powys police spent half an hour asking his wife Deborah, 53, about the magazine.

  “They wanted to know about Charlie Hebdo. They came in unannounced and we had customers,” he said. “There were questions asking where we got the Charlie Hebdo copies from, did we know who we sold them to – which we didn’t say. We were a bit bemused because it was out of the blue.”

  “My wife said, ‘Am I in trouble?’ because she thought she was in trouble for selling them. They said, ‘No, you’re not in trouble’ but just continued with their questioning for half an hour.”

  Merrett added: “It was all about Charlie Hebdo. I guess they wanted names and addresses of people we sold them to, which we didn’t tell them anything like that. We sold 30 copies.

  “My wife was a bit worried with the questioning but she certainly wouldn’t have given any names to the police. I’m shocked they asked. They wanted to know where we got the copies from, how did we let the customers know that we had them.”

  A Dyfed-Powys police spokeswoman declined to say why officers sought the names of Charlie Hebdo readers but said: “Following the recent terrorism incidents, Dyfed Powys police have been undertaking an assessment of community tensions across the force area.

  “Visits were made to newsagents who were maybe distributing the Charlie Hebdo magazine to encourage the newsagent owners to be vigilant. We can confirm the visits were only made to enhance public safety and to provide community reassurance.”

  In Warrington, Cheshire, a police officer telephoned a newsagent that had ordered one issue of the magazine for a customer, who asked to remain anonymous. She said: “My husband ordered a copy of the special edition of Charlie Hebdo from our local newsagent in North Cheshire.

  “Several days later the latter had a phone call from the police, saying they’d been told that he had been selling and advertising Charlie Hebdo in his shop. He replied that this was untrue: he had supplied in total one copy, concealed, to a customer who was a French lecturer. I find the police action quite disturbing.”

  Charlie Hebdo buyers attract police interest
  Letter: A member of Her Majesty’s police service visited the newsagent, requesting the names of the four customers who had purchased Charlie Hebdo
  Read more
  DCI Paul Taylor, of Cheshire constabulary, said he was not aware of any officer contacting newsagents by telephone but added: “We were aware of the potential for heightened tensions following the attacks in Paris. Therefore where it was felt appropriate officers visited newsagents to provide reassurance advice around the time of its publication.”

  In a later statement, a Cheshire police spokeswoman said: “Officers were asked to call into local newsagents in their area to provide visible reassurance around the time of publication and were not asked under any circumstances to make inquiries as to who was purchasing or preordering the Charlie Hebdo magazine. Each area endeavoured to visit as many newsagents as possible however we cannot provide an exact figure.”

  The MP and former Conservative shadow home secretary David Davis said he thought the police action was more “stupid than sinister” but disquieting nonetheless.

  “Quite what they think they’re doing and why they are wasting police time tracking down individual readers of Charlie Hebdo, really makes you wonder what sort of counter-terrorism and security policy those police forces are pursuing.

  “It also has to be said that when police forces check up on what you are reading it’s unsettling in a democracy. I’m quite sure it’s not intentionally so, but it is unsettling and not something you should do lightly.”

  The Metropolitan police said they were unaware of any such investigations by their officers in London.

  A spokesman for the Association of Chief Police Officers (Acpo) said there had been no national guidance issued to forces about approaching newsagents that stocked copies of Charlie Hebdo.

  However, counter-terrorism officers are known to have shared intelligence nationally following an assessment of potentially vulnerable communities after 17 people were killed in three days of violence in Paris.

  The attacks began with two gunmen bursting into Charlie Hebdo’s Paris offices and opening fire in revenge for its publication of satirical images of the prophet.

  In the UK, counter-terrorism officers have stepped up protection of police officers and the Jewish community over concerns that they may be targeted by Islamist militants.

  Five million copies of the magazine – which has a usual print run of around 60,000 – were published in a special edition, with about 2,000 of them reportedly distributed in the UK.

  Josh Halliday and Shiv Malik
  Tuesday 10 February 2015 19.03 GMT Last modified on Wednesday 11 February 2015 12.09 GMT

  Find this story at 10 February 2015

  © 2015 Guardian News

  Occupyer benaderd door de RID

  Tijdens een actiekamp van Occupy Ede in 2012 werd een jongeman aangehouden door de politie omdat hij boetes had openstaan. In de cel kreeg hij bezoek van een RID’er die hem vergeefs gepolst heeft om informant te worden.

  De 25-jarige ‘Sjoerd’ sprak met Buro Jansen & Janssen over zijn ervaringen met de politie en een man van een inlichtingendienst die hem lastig vielen in de weken voorafgaande en op de dag van de kroning van Willem-Alexander. De uitwerking daarvan lees je in het artikel ‘Inlichtingendienst intimideert anti-monarchist’, zie elders in deze nieuwsbrief.

  Tijdens onze gesprekken met Sjoerd vertelde hij terloops over een benadering door ene Greet. Dat zat zo. Sjoerd deed mee aan Occupy Ede, een kleine groep mensen die in de stad in de Gelderse vallei de wereld wilde verbeteren. Een stad die vooral in het nieuws komt als er iets met Marokkaanse Nederlanders aan de hand is, verders een doorsnee Gelderse gemeente. Occupy Ede haalde zelfs in 2012 de landelijke media.

  Na het langdurig kamperen in Occupy-tenten werd Sjoerd in de laatste dagen van het protest aangehouden. Hij had nog twee boetes openstaan en de politie dacht dat Sjoerd zou zijn gevlogen als ze hem niet voor het einde van de actie zouden oppakken. Sjoerd was een bekende van de politie. Hij kraakt al vijf jaar en veel deelnemers aan Occupy waren bekend bij de sterke arm. Uit lopend onderzoek van J&J blijkt dat de politie Occupy scherp in de gaten hield en zicht probeerde te houden op de personen die aan de actie deelnamen.

  Greet zonder achternaam

  Nadat Sjoerd in de cel was beland, kreeg hij bezoek. Een dame die zich introduceerde als ‘Greet’ zonder achternaam wilde hem het een en ander vragen, het was beslist geen verhoor, zo benadrukte zij. Ze nam Sjoerd mee naar ‘achteren’ en zei dat ze al langer geïnteresseerd was in Occupy, ze wilde graag met hem daarover praten. Sjoerd had Greet nooit eerder gezien. Zij bood hem thee en koffie aan en hij kreeg er ook nog koekjes bij. Sjoerd wilde graag een sigaret roken, dat zou ze proberen te regelen.

  Uiteindelijk draaide het gesprek van de RID’er Greet uit op een benadering. “Zij vroeg mij of ik de verklikker wilde uithangen voor de politie”, vertelt Sjoerd. Volgens Greet was Sjoerd bekend met demonstraties in de regio Gelderland vanwege zijn betrokkenheid bij Occupy Ede en kraakacties. Greet wilde heel graag dat Sjoerd zou toehappen. Ze zei dat zij in ruil voor informatie wel kaarten voor feesten voor hem kon regelen, ze had het over een beloning tussen de 50 en de 100 euro.

  Greet had het gevoel dat Sjoerd misschien wel rijp was om naar de politie over te lopen. Hij leek zich namelijk af te zetten tegen Occupy die hij een ‘stel doelloze hippies’ noemde. Ook over krakers was hij niet bijster positief. ‘Die zouden zich eens een keer moeten douchen’, vertelde hij aan Greet. Sjoerd bracht het allemaal nogal serieus en niet op een lacherige manier, al bedoelde hij het vooral als practical jokes.

  Greet dacht dat Sjoerd de juiste persoon was om politie-informant te worden. Ze kon hem dan wel geen strafvermindering verlenen en aan een sigaret helpen, maar indirect stelde zij hem geld in het vooruitzicht voor het verklikken, aldus Sjoerd. Hij kreeg na afloop van het onderhoud het mobiele nummer van Greet overhandigd en werd enkele dagen later vrijgelaten.

  Bij thuiskomt vertelde hij zijn ervaringen aan zijn vriendin Rosa, die enthousiast werd. Ze antwoordde dat zij het wel cool zou vinden om samen met haar vriend af te spreken met een ‘echte spionne’. Sjoerd was minder enthousiast maar ging akkoord met het voorstel. Hij belde Greet en sprak met haar af bij een snackbar op station Ede-Wageningen. Toen Sjoerd met zijn vriendin drie weken na zijn celstraf op de afspraak met Greet verscheen, baalde de functionaris zichtbaar. Ze had erop gerekend om alleen met Sjoerd te kunnen praten.

  Black Block

  Het gesprek ontwikkelde zich ronduit bizar omdat Rosa niet echt aan het gesprek kon deelnemen. Immers, zij had nooit zelf gekraakt en ook niet deelgenomen aan Occupy. Zij kon echter wel goed boeren en begon een wedstrijd met Sjoerd in wie dat het hardst en het langst kon doen. Greet vond het vervelend dat het stel van de gehele situatie een grap maakte, maar waagde nog wel een poging. Ze begon over het ‘Black Block’ (in het zwart geklede gemaskerde autonomen, red.), of Sjoerd wilde doorgeven bij welke demonstraties het ‘Black Block’ aanwezig zou zijn, dat zou al een heleboel schelen. Ze bleek ook geïnteresseerd in namen en rugnummers van ‘Black Blockers’. Greet wilde daar zeker voor betalen, eventueel in natura in de vorm van een leuke party voor een bedrag tussen de 50 en de 100 euro.

  Gaandeweg het gesprek vond Sjoerd het wel welletjes. Vanwege de meligheid en het ongemakkelijke gevoel over het verklikken, zag Sjoerd het helemaal niet meer zitten om met Greet verder te praten. Hij had het gevoel dat hij deelnam aan een gesprek waar hij eigenlijk niet thuishoorde. Greet bleef aanhouden, ze zei dat hij erover kon nadenken en dat hij haar altijd kon bellen als hij van gedachten zou veranderen. Sjoerd wilde zo snel mogelijk weg en maakte haar duidelijk dat hij absoluut niet met de politie wilde samenwerken.

  In de weken daarna stuurde Sjoerd haar zo nu en dan een bericht als hij ’s avonds laat thuiskwam. Hij sms’te Greet dan ‘hoi’ en dan antwoordde zij met de vraag ‘zeg het eens?’ Heel diep ontwikkelde de communicatie zich verder niet. Sjoerd sloot het altijd af met ‘doei’ en na verloop van tijd hield hij op met communiceren met de spionne. “Ik heb sindsdien geen last meer gehad van Greet, maar haar nummers zijn 0628630364 en 0651331895, voor wie eens met haar wil communiceren over de politie en de regio Gelderland”, aldus Sjoerd. Achteraf denkt Sjoerd dat hij benaderd werd omdat hij in de cel zat en omdat hij regelmatig was geïnterviewd in kranten en op de lokale tv.

  Buro Jansen & Janssen
  25 maart 2015

  Find this story at 25 March 2015

  MI5 and Liberal party allegedly ‘covered up’ MP Cyril Smith’s four decades of abusing children

  Police received at least 144 complaints by victims about late Liberal MP Sir Cyril, but MI5 and Special Branch put pressure on officers to drop investigations, new book claims

  Politicians, police and M15 covered up former MP Sir Cyril Smith’s sexual abuse of vulnerable boys as young as eight for four decades, it has been claimed.
  Police received at least 144 complaints by victims about the late Liberal MP Sir Cyril, but MI5 and Special Branch put pressure on officers to drop investigations, according to a new book.
  The 29st MP for Rochdale was able to continue his abuse while the authorities blocked prosecutions, and the Liberal Party even put his name forward for a knighthood in 1988 in spite of the rumours of his activities circulating around Westminster, it has been alleged.
  Former Liberal party leader David, now Lord Steel, nominated Sir Cyril for the honour despite knowing of the allegations about the MP, it was reported.
  Lord Steel’s involvement only emerged in recent weeks after a Freedom of Information battle.
  Related Articles
  Victims of Cyril Smith consider suing Lib Dems 13 Sep 2013
  Cyril Smith abused boys, police say 27 Nov 2012
  Sex abuser kept in place by MPs 21 Apr 2013
  Sir Cyril Smith sex abuse dossier seized by MI5 14 Nov 2012
  The current Lib Dem leader Nick Clegg sent a celebratory message that was read out at Sir Cyril’s 80th birthday party, which said: “You were a beacon for our party in the ’70s and ’80s and continue to be an inspiration to the people of Rochdale.”
  A new book, written by one of Sir Cyril’s successors as MP for the Lancashire constituency, Labour’s Simon Danczuk, also reveals that child porn was found in the late MP’s car but police were ordered to release him.
  Sir Cyril, who died aged 82 in 2010, was arrested repeatedly for “acts of gross indecency with young lads” in public toilets but no action was taken, according to the book Smile for the Camera: the Double Life of Cyril Smith.
  A member of the Liberal party, which later merged with the Social Democratic Party to become the Liberal Democrats, Sir Cyril was also a visitor to the notorious Elm Guest house in South-west London, which is now the focus of a Scotland Yard investigation into an alleged VIP paedophile ring, the Daily Mail reported.
  Sir Cyril, who was MP for Rochdale between 1972 and 1992, was governor of almost 30 schools, and in the 1960s he helped to open Cambridge House children’s home, where he abused boys, often subjecting them to spurious medical examinations, according to the book.
  But when police launched an investigation, a senior police officer intervened to stop it, it has been claimed.
  The book, co-written by Matthew Baker, also claims that senior Labour figures’ support of the Paedophile Information Exchange helped keep Sir Cyril “hidden from scrutiny”.
  It claims that police officers were threatened with dismissal and gagged by the Official Secrets Act if they tried to expose the Sir Cyril’s sexual abuse of boys.
  Mr Danczuk, Rochdale MP since 2010, first raised Sir Cyril’s case in the House of Commons in 2012 after victims contacted him to tell of their ordeals.
  Lord Steel was unavailable for comment. Last year, he said he had asked Cyril Smith about the allegations of child abuse and accepted his denial of wrongdoing, the Daily Mail reported.
  A spokesman for Mr Clegg said: “Clearly he would never have paid tribute to Cyril Smith if he had had any idea about these horrible allegations.”
  A Liberal Democrat spokesperson said: “Cyril Smith’s acts were vile and repugnant and we have nothing but sympathy for those whose lives he ruined. His actions were not known to or condoned by anyone in the Liberal Party or the Liberal Democrats.”

  By Melanie Hall11:22AM BST 12 Apr 2014

  Find this story at 12 April 2014

  © Copyright of Telegraph Media Group Limited 2014

  Monstrous cover-up: How the Liberal party, police and MI5 concealed MP Cyril Smith’s industrial-scale child abuse

  For four decades, 29st politician was free to prey on vulnerable children as young as eight
  Police received at least 144 complaints from victims yet authorities blocked any prosecution
  New book serialised in Daily Mail details how Smith – who died in 2010 aged 82 – was repeatedly protected despite being arrested for sex crimes
  MI5 and Special Branch officers put pressure on police to drop investigations
  Child porn was found in Smith’s car but police were ordered to release him
  Liberal Party put his name forward for knighthood in 1988 in spite of rumours of his sordid activities swirling around Westminster

  The shocking scale of the Establishment cover-up of former Liberal MP Cyril Smith’s sickening sex abuse of boys is revealed today

  The shocking scale of the Establishment cover-up of former Liberal MP Cyril Smith’s sickening sex abuse of boys is revealed today
  The shocking scale of the Establishment cover-up of former Liberal MP Cyril Smith’s sickening sex abuse of boys is revealed today.
  For four decades, the depraved 29st politician was free to prey on vulnerable children as young as eight.
  Police received at least 144 complaints by victims of the predatory paedophile yet the authorities blocked any prosecution – allowing Smith brazenly to continue his abuse.
  The Liberal Party even put his name forward for a knighthood in 1988 in spite of the rumours of his sordid activities swirling around Westminster.
  David, now Lord Steel nominated him for the honour despite knowing of the allegations about the bachelor MP for Rochdale, the ex-Liberal leader’s involvement emerging only in recent weeks after a Freedom of Information battle.
  At Smith’s 80th birthday party, a gushing message from current Lib Dem leader Nick Clegg was read out, which said: ‘You were a beacon for our party in the ’70s and ’80s and continue to be an inspiration to the people of Rochdale.’
  Now, an explosive new book serialised in the Daily Mail details how Smith – who died in 2010 aged 82 – was repeatedly protected despite being arrested for a string of sex crimes.
  Written by one of Smith’s successors as MP for the Lancashire constituency, Labour’s Simon Danczuk, the book reveals:
  MI5 and Special Branch officers put pressure on police to drop investigations;
  child porn was found in Smith’s car but police were ordered to release him;
  he was repeatedly arrested for ‘acts of gross indecency with young lads’ in public toilets but no action was taken;
  Smith was a visitor to the notorious Elm Guest house in South-west London, now the focus of a Scotland Yard investigation into an alleged VIP paedophile ring;
  senior Labour figures’ support of the Paedophile Information Exchange helped keep Smith ‘hidden from scrutiny’.
  In his book, Smile for the Camera: the Double Life of Cyril Smith, Mr Danczuk details Smith’s ‘rapacious sexual appetite’ and highlights chilling similarities between the northern MP and fellow paedophile Jimmy Savile.
  For four decades, the depraved 29st politician (pictured above in 1972) was free to prey on vulnerable children as young as eight
  +12
  For four decades, the depraved 29st politician (pictured above in 1972) was free to prey on vulnerable children as young as eight
  David, now Lord Steel (centre) nominated Smith for a knighthood despite knowing of the allegations about the bachelor MP for Rochdale, the ex-Liberal leader’s involvement emerging only in recent weeks after a Freedom of Information battle
  +12
  David, now Lord Steel (centre) nominated Smith for a knighthood despite knowing of the allegations about the bachelor MP for Rochdale, the ex-Liberal leader’s involvement emerging only in recent weeks after a Freedom of Information battle
  Like the DJ, Smith – who in 1973 appeared on Savile’s Clunk Click TV show – portrayed himself as a charitable man supporting young boys to provide cover for his sordid activities.
  But unlike in the Savile scandal, police forces around the country repeatedly investigated sex abuse allegations against Smith yet their efforts to prosecute the MP were constantly blocked.
  The book details how police officers were threatened with dismissal and gagged by the Official Secrets Act if they attempted to expose the politician’s sordid activities.

  More…
  ‘I’ve come to examine you’: From bogus medical examinations to punishment beatings, how paedophile Cyril Smith used his powerful public image to abuse boys
  The truth about Labour apologists for paedophilia: Police probe child sex group linked to top party officials in wake of Savile
  Knighted by Steel and eulogised by Clegg: Cyril Smith and the indelible shame of the Liberal Party
  How Cyril Smith evaded the law: Sickening folly of the Left who aided his cause by advocating paedophilia
  Mr Danczuk, Rochdale MP since 2010, first raised Smith’s case in the House of Commons in 2012 after victims contacted him to tell of their ordeals at the hands of the ‘29st bully’.
  One young Liberal activist was sexually assaulted in Smith’s office in the House of Commons in the 1980s as other MPs, including then Labour leader Michael Foot, walked by.
  Days later, the Crown Prosecution Service revealed that his victims’ claims were investigated by police on three separate occasion – in 1970, 1998 and 1999 – but each time files were submitted to prosecutors, they were rejected.
  The Liberal Party, bruised by the negative publicity surrounding the 1979 conspiracy to murder trial of its leader Jeremy Thorpe (right) and aware of Smith’s ‘electoral Midas touch’, was eager to sweep the problems under the carpet
  +12
  The Liberal Party, bruised by the negative publicity surrounding the 1979 conspiracy to murder trial of its leader Jeremy Thorpe (right) and aware of Smith’s ‘electoral Midas touch’, was eager to sweep the problems under the carpet
  The CPS belatedly agreed that Smith should have been prosecuted and Greater Manchester Police publicly acknowledged, amid ‘overwhelming evidence’, that he did sexually and physically abuse young boys.
  The book, co-written by Matthew Baker, reveals that as far back as the 1950s, Rochdale police had their suspicions about the politician.
  Smith, MP for Rochdale between 1972 and 1992, was governor of almost 30 schools. In the 1960s, he helped to open Cambridge House children’s home, where he abused boys, often subjecting them to spurious medical examinations.
  But when police launched an investigation, the chief constable of Lancashire personally intervened to stop it.
  In the 1970s Smith was arrested on a number of occasions in public toilets in London’s St James’s Park, a regular haunt for young male prostitutes after dark, but always walked free.
  The cover-ups continued in the 1980s when Smith’s car was pulled over on the motorway near Northampton and traffic officers discovered child porn in the boot.
  At Smith’s 80th birthday party, a gushing message from current Lib Dem leader Nick Clegg was read out, which said: ‘You were a beacon for our party in the ’70s and ’80s and continue to be an inspiration to the people of Rochdale’
  +12
  Now, an explosive new book serialised in the Daily Mail details how Smith – who died in 2010 aged 82 – was repeatedly protected despite being arrested for a string of sex crimes
  +12
  At Cyril Smith’s 80th birthday party, a gushing message from current Lib Dem leader Nick Clegg was read out, which said: ‘You were a beacon for our party in the ’70s and ’80s and continue to be an inspiration to the people of Rochdale’
  ‘The police were naturally disgusted and wanted to press charges,’ says the book. ‘But then a phone call was made from London and he was released without charge.’
  When Rochdale police first started investigating him in 1972 they were threatened by the council’s Liberal leader and, according to Mr Danczuk’s book, rumours of his activities were well known in Westminster for many years.
  But the Liberal Party, bruised by the negative publicity surrounding the 1979 conspiracy to murder trial of its leader Jeremy Thorpe and aware of Smith’s ‘electoral Midas touch,’ was eager to sweep the problems under the carpet .
  David Steel, who took over from Mr Thorpe as party leader, even recommended Smith for his knighthood despite knowing of the sordid rumours that surfaced in 1979 that the MP had abused young boys.
  The Cabinet Office had previously refused to disclose who had put Smith forward – claiming it would breach data protection rules – but the Information Commissioner’s Office ruled earlier this year that there was a ‘legitimate public interest’ in it being disclosed.
  Lord Steel was unavailable for comment. Last year, he said he had asked Cyril Smith about the allegations of child abuse and accepted his denial of wrongdoing
  +12
  Lord Steel was unavailable for comment. Last year, he said he had asked Cyril Smith about the allegations of child abuse and accepted his denial of wrongdoing
  Lord Steel was unavailable for comment. Last year, he said he had asked Cyril Smith about the allegations of child abuse and accepted his denial of wrongdoing.
  A spokesman for Mr Clegg said last night: ‘Clearly he would never have paid tribute to Cyril Smith if he had had any idea about these horrible allegations.’
  The book also describes how Labour politicians’ support for a notorious paedophile group that campaigned to legalise sex with children helped Smith evade justice for years.
  Earlier this year the Mail revealed the extraordinary links between the National Council for Civil Liberties and the Paedophile Information Exchange.
  Labour’s deputy leader Harriet Harman, her MP husband Jack Dromey, and former Health Secretary Patricia Hewitt held key roles in the NCCL, which in 1975 granted ‘affiliate’ status to the group of predatory paedophiles.
  Smith was friends with PIE founding member Peter Righton and Mr Danczuk said the NCCL’s backing for PIE helped Smith’s crimes remain secret.
  ‘Worryingly, it seemed a fair few on the Left, including some who have subsequently become key figures in the Labour Party, were fooled into giving this hideous group shelter.
  ‘All of which helped Cyril’s cause and kept him hidden from scrutiny.’
  Smith was a visitor to Elm Guest House, in Barnes, south west London, which is at the centre of the Metropolitan Police’s Operation Fernbridge.
  A Liberal Democrat spokesman said: ‘Cyril Smith’s acts were vile and repugnant and we have nothing but sympathy for those whose lives he ruined. His actions were not known to or condoned by anyone in the Liberal Party or the Liberal Democrats.’

  ‘I’ve come to examine you’: From bogus medical examinations to punishment beatings, how paedophile Cyril Smith used his powerful public image to abuse boys
  By SIMON DANCZUK
  The huge man, all of 29st, unlocked the door with his own key and burst into the teenager’s room.
  ‘Take your clothes off,’ he ordered the orphaned youngster, who was sick with the flu and had taken to his bed in the hostel instead of going to work.
  ‘I’ve been told you’re ill and I’ve come to examine you,’ the man declared. Yet this was no doctor, but a councillor and businessman, a respected and well-known figure in the local community.
  Just like Jimmy Savile – whom he counted as a friend – Cyril Smith used his public image as a shield while manipulating his way into positions of influence over vulnerable young people he then ruthlessly abused. Above, Smith (bottom left) with children outside the House of Commons
  +12
  Just like Jimmy Savile – whom he counted as a friend – Cyril Smith used his public image as a shield while manipulating his way into positions of influence over vulnerable young people he then ruthlessly abused. Above, Smith (bottom left) with children outside the House of Commons
  ‘He was a colossus, more than three times my size,’ the lad recalled years later, in graphic and disturbing testimony. ‘I remember his eyes watching me like a beast sizing up its prey. In the folds of fat around his neck I could see rivulets of sweat.
  ‘Shaking with fear, I did as I was told. He bent down and clasped me with huge hands like shovels.
  Suddenly he grasped my private parts and began to squeeze. I screamed.
  ‘Violence flashed in his eyes. “Now, now, lad. I’ll have none of your petulance. This is for your own good. I’m checking to see if there’s anything wrong with you,” he said, as he forced his way between my thighs again.
  ‘I don’t know how long it lasted, but it felt like hours.
  ‘When he rose there was a faint smile on his features, which twisted into a sneer as he said: “There’s nothing wrong with you, lad. You’re swinging the lead, trying to bunk off work.”
  ‘ “No,” I stammered. “I’ve never had a day off in my life. I’m sick.”
  ‘He lunged towards me and in one brutal movement threw me over his knee. Thwack, thwack, thwack.
  ‘His monstrous hand rained down on my bottom, smacking me until I thought I’d pass out. I cried out in pain, but that only made him hit me harder.
  ‘When he finished I was trembling and whimpering as he held me down and told me: “It had to be done, lad.”
  ‘Above his heavy breathing I could smell his rancid body odour. With a wet sponge, he then began to stroke me, rough hands sliding over the welts he had made.
  ‘He was humming to himself, broken every now and then by strange squeals of pleasure. “There, there,” he kept whispering, his breath bearing down on my neck.
  ‘When it was over he let me slide to the floor, cleared his throat and adjusted his braces. He pulled a handkerchief out of his pocket and mopped his brow.
  ‘ “You’ll know better now,” he said, and made his way out.
  ‘The door clicked shut. For a while the only thought I entertained was death.’
  When he calmed down, the shattered youngster pulled his wits together.
  ‘I dragged my clothes on, gathered my things into a duffle bag and ran. I spent the next night huddled in a bus shelter,’ he said.
  ‘That winter of 1963 was the coldest in 200 years. But that was nothing compared to the chill left in me for the rest of my life.’
  The sadistic bully who administered this beating at Cambridge House, a boys’ hostel in the Lancashire mill town of Rochdale — and in the process tainted this bright young man’s life — was Cyril Smith.
  Smith posed as a tireless worker for children – at one point he was governor of 29 local schools and set up a youth charity, Rochdale Childer – using it all as a cover to prowl from classroom to classroom and youth club to youth club
  +12
  Smith posed as a tireless worker for children – at one point he was governor of 29 local schools and set up a youth charity, Rochdale Childer – using it all as a cover to prowl from classroom to classroom and youth club to youth club
  In 1963, he was already an enormously powerful local figure, a political godfather with fingers in many pies.
  Known as Mr Rochdale, he later became the town’s mayor, then its Liberal MP, and for 20 years strutted the national stage.
  At Westminster, on television and in the media, Smith was a big man in every sense.
  He was one of the most popular faces in politics, using his oversized appearance, humour and in-your‑face northern bluffness to stand out in a world of grey, indistinguishable politicians.
  But just like Jimmy Savile — whom he counted as a friend — Smith used his public image as a shield while manipulating his way into positions of influence over vulnerable young people he then ruthlessly abused.
  And, like Savile, he deployed his professional success, powerful personality and highly placed contacts to ensure he was never held to account. It was only after his death in 2010 at the age of 82 that men like that victim from Cambridge House felt safe to speak out.
  Yet Cyril Smith’s dark side has always been talked about in Rochdale — and the whispers echoed through British politics.
  One of the most shocking elements of his story is how the truth was known to the police and in Westminster, yet concealed from the wider public, allowing a paedophile to hide in Parliament.
  When I first arrived in Rochdale as its prospective Labour candidate in 2007, I, too, was taken in by him. It was 15 years since he’d stood down as MP but he continued to cast a spell over the town.
  Case studies
  I’d be woken at 2am by people asking for urgent help on a problem. When I pointed out it was the middle of the night, I’d be told: ‘Cyril would always help us whatever time it was.’
  A working-class boy made good, he oozed supreme confidence and had a common touch that broke down barriers, shuffling around Rochdale market in carpet slippers to buy a bag of tripe.
  Although he was officially ‘retired’ from politics, he still sat in an armchair on street corners, smiling like some saintly monk while people queued to hear his homilies. Councillors couldn’t get elected without his backing.
  At first, I respected him for his homespun politics, his spit-and-sawdust grit and his passion. But in time, the scales fell from my eyes and I was confronted with absolute horror. Once you looked beyond the jolly clown playing for the camera, there was a sickening, dark heart.
  ‘He’d grope all the boys as he gave out awards’
  I saw it in police files that had been hidden for years and I heard it in the desperate voices of grown men Cyril had abused as boys.
  As soon as the first victim approached me, there was no turning back. Every email, every phone call, every meeting uncovered more about his double life.
  And the more I found out, the more I came to realise that this wasn’t just about abuse, it was about power — and a cover-up that reached from Rochdale all the way to the very top of the Establishment.
  Smith posed as a tireless worker for children — at one point he was governor of 29 local schools and set up a youth charity, Rochdale Childer — using it all as a cover to prowl from classroom to classroom and youth club to youth club.
  His happiest hunting grounds were Cambridge House, a hostel for ‘working boys’ he helped set up with other politicians, and Knowl View, a residential school for children with learning difficulties, where he was a governor and had his own set of keys, coming and going at will.
  To sit before the men he abused there and listen to them recount their ordeals is an experience no one can prepare for. There is anger, confusion and a deep sense of shame as they recall violence, spanking and groping that will never be erased from their memories.
  His happiest hunting grounds were Cambridge House, a hostel for ‘working boys’ he helped set up with other politicians, and Knowl View (above), a residential school for children with learning difficulties, where he was a governor and had his own set of keys, coming and going at will
  +12
  His happiest hunting grounds were Cambridge House, a hostel for ‘working boys’ he helped set up with other politicians, and Knowl View (above), a residential school for children with learning difficulties, where he was a governor and had his own set of keys, coming and going at will
  Smith would carry out bogus medical examinations as an excuse to fondle them, or beat them as supposed punishment for breaking the rules — then ‘comfort’ them afterwards.
  Those who defied him were hit and smashed against walls. Boys’ teeth were knocked out and their bodies treated like playthings.
  Other details of Cyril’s abuse filtered through to me almost casually. The cleaner in my office mentioned in passing how he once played for a football team as a teenager and Smith presented the awards every year.
  ‘He’d grope all the boys as he was presenting their medals,’ I was told. ‘We complained to the coach, but he said we’d have to put up with it because Cyril was the sponsor and paid for the do.’
  I listened, horrified. It was presented as just another everyday story of Cyril abusing boys — as if everyone knew.
  I began to wonder how many other public figures over the years had received calls and letters about Cyril and not acted on them. I imagine there were a few.
  ‘I cried out but it only made him hit me harder’

  Certainly, when I started to ask questions after getting elected, a fellow Labour MP approached me and told me to leave Cyril alone. ‘Don’t attack him, steer clear of him,’ he said. ‘It’s not worth it.’
  It wasn’t just the words that irritated me, it was the look that followed. It more or less said: ‘Play the game, this is how it works, and if you want to join our club then obey our rules.’
  One of the most troubling whispers that repeatedly reached me was that Cyril had been protected by MI5. But, initially at least, no one was prepared to go on the record about it.
  A former Labour MP I approached started to talk but went silent after a few sentences. ‘No good will come of this,’ he said nervously. ‘It’s best left.’ And then he shut the door on me.
  A former police officer I tracked down to his pub in Cheshire went white when I mentioned Cyril’s name. ‘I can’t talk about that time,’ he said, and again the door was closed.
  It was hard not to conclude that powerful forces were still at work to protect Smith’s name. But the voices of the victims could not be silenced, and in the autumn of 2012, in Parliament, I named Cyril as an abuser.
  After I spoke publicly, more stories flooded in, and not just from victims.
  Many — as I will describe in detail in the coming days of this series — were from police officers saying Smith’s crimes were widely known to them but their superiors refused to act.
  I was told of officers who found child pornography in the boot of Smith’s car, only for a mysterious call from London to tell them not to charge him.
  It’s now known that on three separate occasions files were passed by Lancashire Police to the Director of Public Prosecutions and the Crown Prosecution Service containing details of Smith’s abuse. Yet on each occasion no prosecution was pursued. It is as though Cyril was untouchable
  +12
  It’s now known that on three separate occasions files were passed by Lancashire Police to the Director of Public Prosecutions and the Crown Prosecution Service containing details of Smith’s abuse. Yet on each occasion no prosecution was pursued. It is as though Cyril was untouchable
  I was told how Smith’s case was used during police training on child abuse, with one instructor admitting there had been 144 complaints against him. Mysteriously, when this became known to her superiors, the instructor was silenced and moved to another job.
  I was told how Smith was repeatedly detained for acts of gross indecency in toilets in St James’s Park, London, only for orders to discontinue inquiries in each case.
  And I was told how, when other inquiries were completed and revealed compelling and disturbing evidence that Smith was a serial paedophile, they were ignored.
  It’s now known that on three separate occasions files were passed by Lancashire Police to the Director of Public Prosecutions and the Crown Prosecution Service containing details of Smith’s abuse. Yet on each occasion no prosecution was pursued. It is as though Cyril was untouchable.
  On one now notorious occasion, files of evidence on Smith held by Special Branch were removed by MI5 officers from the safe at police headquarters in Preston and taken to London. They were never seen again. This was just one of several cover-ups which I will reveal in detail later in this series.
  Some will no doubt argue that things have changed. The cover-up of Cyril’s abuse was a long time ago. The values of the Seventies are a lot different to the standards expected in public life today. People wouldn’t stand for that now. Awareness of child abuse has improved tenfold. No one would tolerate this kind of behaviour among colleagues, surely?
  I would like to believe this view, but all the signs I’ve seen suggest it’s not the case.
  Cyril wasn’t the only abuser in Rochdale, and he was influential enough to ensure that other abusers were allowed to hang on to his coat-tails and carry on, undetected by the authorities.
  The problem that the town has to face up to, I believe, is that paedophile gangs have been operating there for years.
  A leaked report to the local health authority, by a council HIV prevention officer named Phil Shepherd, warned that men from as far away as Sheffield travelled to Rochdale to abuse boys at Knowl View School.
  I will tell the full, horrifying story behind this report, and how it became public, later in this series.
  But it instantly invites the questions: Who was organising this? Who knew what was happening? Who chose to remain silent?
  A number of police officers have told me that Cyril was just the tip of the iceberg and, unfortunately, I expect more stories of his abuse to emerge.
  I think in time we’ll hear that there were more abusers in Parliament, more terrible cover-ups.
  And it won’t be just one political party that’s guilty of harbouring abusers.

  Additional reporting: Matthew Baker.
  By MICHAEL SEAMARK and GUY ADAMS and DANIEL MARTIN
  PUBLISHED: 21:01 GMT, 11 April 2014 | UPDATED: 20:18 GMT, 12 April 2014

  Find this story at 12 April 2014

  © Associated Newspapers Ltd

  Senior Liberals ‘were aware of Cyril Smith child abuse allegations’ (2013)

  Lib Dem candidate Dominic Carman says concerns about late MP’s behaviour were rife within Liberal party in 1970s

  Liberal party grandees including the former leader Jeremy Thorpe were aware of allegations that Cyril Smith was a serial abuser of boys throughout the 1970s but failed to launch a formal inquiry, according to a Liberal Democrat candidate who has passed his concerns on to the police.

  Dominic Carman, who has represented Nick Clegg’s party in two parliamentary elections, claimed that his father, the barrister George Carman, learned that concerns about the late MP for Rochdale’s behaviour were rife within the party while successfully defending Thorpe in a trial for conspiracy to murder in 1979.

  Father and son discussed Liberal concerns about Smith at length in May 1979 as Thorpe prepared to go to trial, Carman said, amid concerns that their disclosure could harm the former leader’s defence.

  The claims, which have been passed on to Greater Manchester police, will add to widening concern at institutional responses to allegations of abuse against the MP, who died in 2010. Officers believe that Smith was a prolific abuser of boys and should have been charged with crimes more than 40 years ago, it emerged in November.

  They will also increase pressure upon the Liberal Democrats as they are forced to confront allegations of sexual harassment against Lord Rennard, one of the party’s most senior figures. Rennard denies any wrongdoing. There is no suggestion he was aware of the claims about Smith.

  The party announced an inquiry last week into how it has handled past complaints of sexual impropriety. Tim Farron, the party’s president, has admitted that the party has “screwed up” inquiries into claims that Rennard groped or propositioned female activists.

  Simon Danczuk, the Labour MP who first raised concerns about Smith’s activities in parliament in November, said that there is a pattern whenever allegations of sexual abuse emerge inside the Liberal Democrats. “They bury their heads in the sand and claim to know nothing. For the sake of Rochdale victims, Clegg has to stop stonewalling and now come clean on what his party knew about the sexual abuse carried out by Cyril Smith,” he said.

  The Thorpe trial gripped the nation in 1979, amid claims of illicit affairs, greed, murder and revenge.

  Thorpe, who led the Liberal party for nine years, was accused of plotting the murder of his alleged former lover, Norman Scott, for threatening to uncover their alleged affair. It was claimed that Thorpe and others had hired a hitman to kill Scott, but that the hitman had shot dead Scott’s dog, Rinka, instead.

  George Carman’s reputation as a fearsome counsel was cemented after he cross-examined Scott. His son, Dominic Carman, who stood for the Lib Dems in 2010 in Barking and again at the Barnsley byelection in 2011, said that he discussed the Smith allegations with his father in May 1979 as the trial was about to begin.

  These discussions were, he claimed, prompted by the publication in the week before the trial of allegations that Smith had abused boys in a children’s hostel printed in the Rochdale Alternative Press, a small circulation local magazine.

  Thorpe’s legal team was concerned that the magazine’s report might be followed up by a national newspaper and have a negative impact upon the trial, Carman said.

  “My father was told by Thorpe that senior Liberals knew of the serious nature of the allegations against Smith and that they dated back many years. I approached the police in December with information,” Carman said. A spokesman for Greater Manchester police confirmed that an officer has spoken to Carman.

  Thorpe was cleared of plotting to murder Scott but failed to regain his political career.

  Another source who also claimed to have spoken to George Carman during the trial said that the barrister was concerned about the possible impact of further revelations in the Thorpe trial.

  “The reason that it was a genuine fear was because there were so many allegations against Smith involving boys that one assumed there was no smoke without fire,” the source said.

  Smith was named by Danczuk in November on the floor of the House of Commons as a serial abuser of boys. Victims of Smith claim he abused many young boys in a hostel and a school in the late 1960s and continued to abuse others into the 1980s.

  Police first investigated the claims in 1968, but the Crown Prosecution Service concluded there was no case to answer.

  In November, the Crown Prosecution Service re-examined their files but this time said that, if the same evidence was unearthed today, they would have prosecuted Smith.

  Alan Collins, a solicitor who represents 11 men who claim they were abused by Smith, urged the Lib Dems to come clean about what it knew about Smith’s abuse of young boys.

  “The fact is a group of sexual abuse victims were cheated of justice and the smell of cover-up hangs in the air and needs one way or the other to be dispersed,” he said.

  Thorpe, 83, who has Parkinson’s disease, has been given a list of detailed questions asking what he knew of allegations surrounding Smith, but has not responded.

  Alistair Carmichael, the Liberal Democrat chief whip, conducted an internal inquiry into what MPs knew about Smith’s abuse of young boys in December, and concluded that there was no case to answer.

  A spokesman for the Liberal Democrats said they would help police in any future inquiries into Smith: “We are a completely different party to the Liberals on 1979 – a different structure and different rules.”

  Rajeev Syal
  theguardian.com, Tuesday 26 February 2013 17.20 GMT

  Find this story at 26 February 2013

  © 2014 Guardian News and Media Limited or its affiliated companies. All rights reserved.

  Cyril Smith MP abused boys, Manchester police find (2012)

  Police find ‘overwhelming evidence’ former Rochdale MP attacked vulnerable boys and CPS criticises 1970s decision not to prosecute

  Police have acknowledged that the late MP Sir Cyril Smith repeatedly physically and sexually abused children at a Rochdale care home but escaped answering the allegations after prosecutors declined to put him on trial.

  Smith, the Liberal and subsequently Liberal Democrat MP for the town, who died in 2010, was the subject of police investigations dating back to the 1960s.

  In a statement, Greater Manchester Police said there was “overwhelming evidence” that he attacked boys, six at the Cambridge House children’s home in Rochdale, and two others.

  Smith was secretary of the Rochdale Hostel for Boys Association, where he was accused of abusing vulnerable youngsters by spanking and touching them.

  The announcement is the first official recognition that Smith went to his grave without answering for his alleged crimes.

  In another statement, the Crown Prosecution Service said a decision not to prosecute made in 1970 by the then director of public prosecutions would not have been made today. The CPS said attitudes and the law had changed, but added that one factor that allowed Smith to escape trial was an assessment by the DPP in 1970 that “the characters of some of these young men would be likely to render their evidence suspect”.

  The first investigation into Smith uncovered eight youths who alleged that Smith attacked them when they were teenagers, between 1961 and 1966. The descriptions of the attacks were similar and according to the CPS “were allegedly conducted on the pretexts of either a medical examination or punishment for misbehaviour”.

  Greater Manchester police said: “The force is now publicly acknowledging that young boys were victims of physical and sexual abuse committed by Smith.”

  The statements from police and the prosectors come ahead of new media revelations about Smith and the failure to prosecute him which were expected to surface on Wednesday.

  Assistant Chief Constable Steve Heywood said: “If the same evidence was presented to the CPS today, there would have been a very realistic prospect that Smith would have been charged with a number of indecent assaults, and that the case would have been brought to trial.

  “Clearly that is a bold statement to make but it is absolutely important for those victims who were abused by Smith that we publicly acknowledge the suffering they endured. Although Smith cannot be charged or convicted posthumously, from the overwhelming evidence we have it is right and proper that we should publicly recognise that young boys were sexually and physically abused.”

  Police would pursue allegations that Smith was helped to commit his attack by other people who are still alive, but as yet such claims have not surfaced.

  In 1998 and 1999, Greater Manchester Police passed two separate files to the CPS about Smith’s activities at Cambridge House, but on both occasions no further action was recommended.

  Simon Danczuk, the Labour MP for Rochdale, who first raised allegations against Smith on the floor of the House of Commons, said the CPS had serious questions to answer over its failure to act in the past.

  A Liberal Democrat spokesman said: “These allegations are abhorrent and should be taken very seriously.

  “Clearly the party does not endorse any person proved to have been in incidents such as these. All allegations should have been investigated thoroughly with the authorities taking whatever action necessary.

  “Any new allegations should be made to the police. The Liberal Democrats are not aware of any allegations being made to the party, and have never been involved in any investigations.

  “The alleged incidents and the reported police investigations took place outside of the time Cyril Smith was a Liberal MP.”

  Vikram Dodd and Rajeev Syal
  The Guardian, Tuesday 27 November 2012 20.16 GMT

  Find this story at 27 November 2012

  © 2014 Guardian News and Media Limited or its affiliated companies. All rights reserved.

  Cecily McMillan’s guilty verdict reveals our mass acceptance of police violence

  The hyper-selective retelling of events mirrors the popular narrative of Occupy Wall Street – and how one woman may serve seven years while the NYPD goes free

  The violence against Occupy protestors was widespread and well-photographed. So why is one non-violent protestor now convicted of police brutality? Photograph: Ramin Talaie / EPA
  The verdict in the biggest Occupy related criminal case in New York City, that of Cecily McMillan, came down Monday afternoon. As disturbing as it is that she was found guilty of felony assault against Officer Grantley Bovell, the circumstances of her trial reflect an even more disturbing reality – that of normalized police violence, disproportionately punitive sentences (McMillan faces seven years in prison), and a criminal penal system based on anything but justice. While this is nothing new for the over-policed communities of New York City, what happened to McMillan reveals just how powerful and unrestrained a massive police force can be in fighting back against the very people with whom it is charged to protect.

  McMillan was one of roughly 70 protesters arrested on March 17, 2012. She and hundreds of other activists, along with journalists like me, had gathered in Zuccotti Park to mark the six-month anniversary of the start of Occupy Wall Street. It was four months after the New York Police Department had evicted the Occupy encampment from the park in a mass of violent arrests.

  When the police moved in to the park that night, in formation and with batons, to arrest a massive number of nonviolent protesters, the chaos was terrifying. Bovell claimed that McMillan elbowed him in the face as he attempted to arrest her, and McMillan and her defense team claim that Bovell grabbed her right breast from behind, causing her to instinctively react.

  But the jury didn’t hear anything about the police violence that took place in Zuccotti Park that night. They didn’t hear about what happened there on November 15, 2011, when the park was first cleared. The violence experienced by Occupy protesters throughout its entirety was excluded from the courtroom. The narrative that the jury did hear was tightly controlled by what the judge allowed – and Judge Ronald Zweibel consistently ruled that any larger context of what was happening around McMillan at the time of the arrest (let alone Bovell’s own history of violence) was irrelevant to the scope of the trial.

  MORE ON THE CECILY MCMILLAN VERDICT:

  • Cecily McMillan and this homeless woman faced the same NYPD charge. Guess which one got a trial

  • Juror speaks: ‘Most just wanted her to do probation, maybe some community service. But now what I’m hearing is seven years in jail? That’s ludicrous.

  In the trial, physical evidence was considered suspect but the testimony of the police was cast as infallible. Despite photographs of her bruised body, including her right breast, the prosecution cast doubt upon McMillan’s allegations of being injured by the police – all while Officer Bovell repeatedly identified the wrong eye when testifying as to how McMillan injured him. And not only was Officer Bovell’s documented history of violent behavior deemed irrelevant by the judge, but so were the allegations of his violent behavior that very same night.

  Maybe we should ask #CecilyMcMillan about her #myNYPD moment. http://t.co/zle2kOHvDf pic.twitter.com/lDVFsWhOZN

  — Ⓐ ‏#GrumpyCuntSec Ⓐ (@brazenqueer) April 22, 2014
  To the jury, the hundreds of police batons, helmets, fists, and flex cuffs out on March 17 were invisible – rendering McMillan’s elbow the most powerful weapon on display in Zuccotti that night, at least insofar as the jury was concerned.

  That hyper-selective retelling of events to the jury mirrored the broader popular narrative of OWS. The breathtaking violence displayed by the NYPD throughout Occupy Wall Street has not only been normalized, but entirely justified – so much so that it doesn’t even bear mentioning.

  After the police cleared the park that night, many of the remaining protesters went on a spontaneous march, during which a group of officers slammed a street medic’s head into a glass door so hard the glass splintered. It is the only instance of which I know throughout New York City’s Occupy movement where a window was broken.

  Still, it is the protesters who are remembered as destructive and chaotic. It is Cecily McMillan who went on trial for assault but not Bovell or any of his colleagues – despite the thousands of photographs and videos providing irrefutable evidence that protesters, journalists and legal observers alike were shoved, punched, kicked, tackled, and beaten over the head. That mindset was on display during the jury selection process at McMillan’s trial, when juror after juror had to be dismissed because of outright bias against the Occupy movement and any of its participants.

  It’s impossible to understand the whole story by just looking at it one picture, even if it’s McMillan’s of her injuries. But that is exactly what the jury in McMillan’s case was asked to do. They were presented a close up of Cecily McMillan’s elbow, but not of Bovell, and asked to determine who was violent. The prosecutors and the judge prohibited them from zooming out.

  This is, of course, how police brutality is presented to the public every day, if it is presented it at all: an angry cop here, a controversial protester here, a police commissioner who says the violence of the NYPD is “old news”. It’s why #myNYPD shocked enough people to make the papers – because it wasn’t one bruised or broken civilian body or one cop with a documented history of violence. Instead, it was one after another after another, a collage that presented a more comprehensive picture – one of exceptionally unexceptional violence that most of America has already accepted.

  Molly Knefel
  theguardian.com, Monday 5 May 2014 20.17 BST

  Find this story at 5 May 2014

  © 2014 Guardian News and Media Limited or its affiliated companies. All rights reserved.

  Occupy Wall Street activist found guilty of assaulting police officer

  • Cecily McMillan faces up to seven years in prison
  • Occupy protesters shouting ‘shame’ led out of courtroom

  An Occupy Wall Street activist is facing up to seven years in prison after being convicted by a jury in Manhattan of assaulting a New York police officer as he led her out of a protest.

  Cecily McMillan was on Monday afternoon found guilty of deliberately elbowing Officer Grantley Bovell in the face in March 2012. After a trial lasting more than four weeks, the jury of eight women and four men reached their verdict in about three hours.

  Judge Ronald Zweibel ordered that McMillan, 25, a graduate student at the New School, be detained. He rejected a request from her lawyers for bail.

  “I see absolutely no reason why a remand would be appropriate here,” Martin Stolar, her lead attorney, told the judge. “She is not likely to be somebody to cut and run.” Zweibel replied: “Remanded pending sentencing.”

  Supporters of McMillan in the courtroom reacted furiously, shouting “shame” and screaming at the more than 30 police officers lining room 1116 at Manhattan criminal court. After half a dozen refused to leave the court, two were carried out by police officers.

  Wearing a white dress and a beige jacket, McMillan sat still and silent as the verdict was read on her charge of second-degree assault, a felony. McMillan was placed in handcuffs by police and led out of the courtroom as supporters went on shouting. “Corruption is the fuel, the court is the tool,” one chanted. Sentencing was scheduled for 19 May. Her lawyers said she was being taken to the women’s facility at the Riker’s Island jail.

  Speaking outside, Stolar described the verdict as “a terrible mistake” and criticised Zweibel’s decision to detain McMillan, a first-time convict, before sentencing. “She never missed a court appearance, she has always been here, and is fully cognisant of what the consequences of a guilty verdict are,” he said.

  Claiming that Zweibel had made “numerous errors” during the trial, Stolar said: “Those will be the subject of an appeal. We have optimistic thoughts about what an appeal might do, such as send it back for a new trial.”

  McMillan was found guilty of intentionally assaulting Bovell in order to “prevent him from performing his lawful duty”. Her conviction is the most serious of the dozens against members of the protest movement, which sprang up in the autumn of 2011. Hers is believed to be the last of more than 2,600 prosecutions brought against members of the movement, most of which were dismissed or dropped.

  Prosecutors accused McMillan of attacking Bovell, 35, as he walked her out of Zuccotti Park, in lower Manhattan, where activists had gathered on the night of 17 March 2012 to mark six months of the Occupy movement. Bovell had found her screaming at a female officer, who had asked her to leave the park so that it could be cleaned, prosecutors said.

  Assistant district attorney Erin Choi told the court last month that Bovell was walking behind McMillan with his hand on her shoulder. McMillan asked people around her “Are you filming this?”, said Choi, and then “crouched down, then bent her knees, and then aimed her elbow at the officer and then jumped up to strike”.

  “Officer Bovell was completely horrified,” said Choi. “This was the last thing he was expecting to happen that day.” Photographs showed that Bovell suffered a black eye. He said that he went on to experience headaches and sensitivity to light.

  Prosecutors showed the jury grainy video clips of the incident, downloaded from YouTube, which they said proved McMillan deliberately struck Bovell before attempting to run away. Less than two hours into their deliberations, the jury asked if they could re-watch the video footage. They were given a laptop on which to view it in the jury room.

  Stolar, who argued in court that the clips were not clear enough to prove anything, told the Guardian that he thought they were responsible for the conviction. “I think that is the only piece of evidence that a jury could hang its hat on,” he said. “On a quick glance without analysis, it looks like an assault. But it does not show what happened to Cecily.”

  McMillan claimed that she swung her arm back instinctively only after having one of her breasts grabbed from behind while she was walking out of the park. Her lawyers showed photographs of bruising to her chest to support this. They said McMillan did not know that Bovell was a police officer, and did not intend to hurt him.

  Stolar told the jury that on a “day off from protest”, McMillan became caught up in the chaotic scenes at Zuccotti Park, after she stopped by to collect a friend to continue St Patrick’s Day celebrations with a friend visiting from out of town, which saw her dressed in bright green.

  Testifying, McMillan said that she had “no memory” of the moment her elbow struck Bovell. “I’m really sorry that officer got hurt,” she said. She has said that she suffered a seizure or anxiety attack after being arrested, a claim supported by activists who say they saw her convulsing on the pavement, and subsequently received treatment for post-traumatic stress disorder.

  Choi, however, described McMillan’s account as “so utterly ridiculous and unbelievable that she might as well have said that aliens came down that night and assaulted her”. She said the bruising was not detected during two hospital checks on the night of the incident and suggested that McMillan caused it herself.

  In his own testimony, Bovell, a Barbados-born US navy veteran who typically patrols the 40th precinct in the Bronx, said: “I remember the defendant crouching down and, all of a sudden, she lunged her elbow back and hit me in the face.”

  McMillan rejected an earlier offer from prosecutors for her to plead guilty to a charge of second-degree assault of a police officer, which would have still resulted in her being classed as a felon, in exchange for a recommendation to the judge that she should not receive a prison sentence.

  Her lawyers stressed throughout the trial that she was a moderate left-wing political activist who had urged her fellow Occupy members to pursue a path of non-violent engagement with the state. The prosecutors, however, were unmoved, accusing McMillan of using the movement as a shield.

  “It is time for the defendant to answer for her own criminal actions,” Choi said in her closing arguments last week. “Our founding fathers did not create a right to free assembly so people could commit crimes and hide behind their right to protest. This is a sacred right that should be preserved and protected.”

  A loyal group of McMillan supporters, which calls itself Justice4Cecily, said in a statement that it was “devastated by the jury’s verdict”. It criticised Zweibel for blocking McMillan’s lawyers from citing past allegations of violent conduct against Bovell, and for banning them from speaking to the media early on in the trial. “He is rightly known as ‘a prosecutor in robes’,” the group said.

  Asked to elaborate on his complaints about Zweibel’s handling of the trial, Stolar said: “I have a lot of opinions about this judge, but I still have to appear before him, so … I am not going to be too glib.”

  Jon Swaine in New York
  theguardian.com, Monday 5 May 2014 20.17 BST

  Find this story at 5 May 2014

  © 2014 Guardian News and Media Limited or its affiliated companies. All rights reserved.

  Occupy Activist Assaulted by Cop, Faces Seven Years in Prison

  I didn’t know Cecily McMillan two years ago, when I glimpsed her convulsing on the street, obscured from view by a cluster of NYPD officers and a confusion of Occupy protesters. Word spread swiftly through the downtown Manhattan intersection: The young woman had been assaulted by the cops; her body went into seizure, her brain unconscious, her ribs cracked.

  That was March 17, 2012. Protesters were marking six months since Occupy Wall Street first inserted itself into an unremarkable concrete park in the financial district, breathing a gust of ephemeral insurrectionary momentum into Manhattan’s grid and beyond. The six-month anniversary was marked by raucous street marches and multiple arrests. It culminated in McMillan, a student at the New School, lying on the street by Zuccotti Park surrounded by police as onlookers shrieked for an ambulance to be called.

  Two years later, the commercial flows of downtown Manhattan glide untouched by the enraged encampment and attendant marches that once had defiantly but fleetingly claimed that space. Many if not most occupiers returned to schools and jobs and semblances of normalcy under the vagaries of late capitalism. The system did not crumble. Occupy’s lasting imprint at times feels too faint to trace. But a return to normalcy was not available for McMillan.

  I met McMillan numerous times during and since Occupy’s heyday. We agreed on very little. We disagreed on how a brief occupation of New School student center should play out, we disagreed on whether Occupy should crystallize into a formal political movement with elected representatives (McMillan even worked on the well-meaning congressional campaign of “Occupy Candidate” George Martinez, while I condemned [1] such mainstreaming); where she wanted organization and party-building, I wanted some more chaotic not-this. Our dissensus was representative of the multitudinous constellation that constituted Occupy; we didn’t all just get along.

  Along with every sometime occupier I know, though, I believe that McMillan’s current predicament is a vile indictment (or a sad example) of the criminal justice system at work. While the NYPD’s predilection for mass arrests during Occupy’s height clogged up the district courts with hundreds of misdemeanor and infraction cases, McMillan’s assault heaped a far more terrifying and arduous fate on the 25-year-old. Monday marks the beginning of a trial in which she faces felony charges for second-degree assault on officer Grantley Bovell, who had grabbed the activist’s chest from behind and prompted her seizure. McMillan’s breast was visibly bruised, as photographs evidenced; she had instinctively swung backward having been grabbed from behind by the cop. Accidentally knocking Bovell’s temple as he dragged her backward, McMillan earned herself charges that carry up to a seven-year prison sentence.

  For the first time in some time, I saw McMillan last month. The weight of a potential prison sentence and exhaustion from two years of trial delays weighed heavily on the 25-year-old. Her eyes were quick to well up; “It’s been hell,” she intimated. As writer and artist Molly Crabapple observed [2] listening to McMillan address supporters after a pretrial hearing, “Cecily tried to hide the tremor in her voice.”

  It was during that same hearing that McMillan learned that officer Bovell’s fecund history of misconduct — particularly against protesters — would not be considered admissible in her case. Bovell had been subject to at least two inquiries by the police force’s internal affairs bureau. Bovell also currently faces assault charges [3] brought by another March 17 Occupy participant, Austin Guest, who alleges that following his arrest, Bovell dragged him down the aisle of a police bus while “intentionally banging his head on each seat.” Earlier accusations levied against Bovell include an incident in which a young boy on a bike was run down by an unmarked cop car, left with broken teeth and in need of stitches. Bovell had also been caught on a surveillance camera kicking a man on the floor while arresting him in a Bronx bodega in 2009. It is McMillan, however, who faces censure by the criminal justice system.

  There are weeks of hearings ahead for McMillan. Even if she is found innocent — a basic but necessary deliverance of justice — she has already suffered too much. Speaking briefly in front of the state Supreme Court in downtown Manhattan Monday, McMillan, demurely clad in a pink shirt and beige blazer, briefly addressed supporters. “Thank you for being here today,” she said.

  Her lawyer, the National Lawyers Guild’s Martin Stolar, reiterated to reporters and supporters present that McMillan had a “reputation [as] somebody who promotes non-violence as the preferred method of achieving political ends.” (Indeed, views on revolutionary violence are among McMillan and my political differences.) “An innocent woman is being accused of something that could send her to prison for seven years,” Stolar said. “She was leaving the park pursuant to the police department’s orders when she was brutally assaulted by a police officer and subsequently accused of assaulting that police officer.”

  McMillan’s case is among the very last Occupy legal challenges on the New York courthouse docket. It’s a sad but appropriate final testament to a brief moment in New York history when the sprouts of a new and radical politics emerged and seemed to birth new possibilities. McMillan’s ongoing ordeal — synechdochal of a criminal justice system that stifles dissent while upholding and rewarding brutal impunity — is a reminder that the anger that drove thousands of us into the streets for Occupy should continue to drive us; bold and radical dissent is as necessary as ever.

  Natasha Lennard is an assistant news editor at Salon, covering non-electoral politics, general news and rabble-rousing. Follow her on Twitter @natashalennard, email nlennard@salon.com [4].

  April 8, 2014
  Natasha Lennard
  Monday, April 7, 2014

  Find this story at 8 April 2014

  How Special Branch Spied on Animal Rights Movement

  Since 2010 there have been revelations about police infiltration of protest groups. For over 40 years the state sanctioned the use of undercover police to gain intelligence on political activists, including animal rights campaigners.

  Though it was widely assumed that groups were under surveillance, no-one would have imagined the extent to which the secret state burrowed deep into organisations, established close friendships and sexual relationships with activists, and broke the law to further its objectives. This article will explain how it happened and what can be learnt from it.

  The Special Demonstrations Squad

  The story begins in 1968, when tens of thousands of people marched against the Vietnam War. In March there was rioting as protesters fought with police outside the American Embassy in London and the government was so alarmed that it set up of the Special Demonstrations Squad (SDS).

  Although the police had used undercover officers before to catch criminals, this was as Rob Evans and Paul Lewis say in their book ‘Undercover’, ‘a new concept in policing.’ Special Branch officers transformed themselves into activists and lived amongst their targets for several years. They changed their appearance and used fake identities to penetrate political groups to the highest levels to gain intelligence and to enable the police to maintain public order. The nickname for the SDS was ‘the hairies’ because – in the early days at least – their operatives had to grow their hair long in order in order to blend into the milieu of radical politics.

  The job of the SDS was to infiltrate groups considered subversive which meant those that ‘threatened the safety or well-being of the state or undermined parliamentary democracy’. Initially this meant mainly Marxist or Trotskyist groups, as well as the anti-apartheid movement in the seventies.

  The eighties: Robert Lambert

  By the early eighties, however, the animal rights movement had become established. It was attracting thousands of people on protest marches against vivisection and groups like the Animal Liberation Front (ALF) were rescuing animals and damaging property. To the state this was a dangerous and subversive threat.

  Evans and Lewis say Special Branch first became involved when one of its operatives was deployed at the World Day for Lab Animals march in April 1983. Shortly afterwards a second spy was sent in. His name was Robert Lambert and he became an almost legendary figure amongst his colleagues. For the activists who knew him he was equally unforgettable, though nowadays it is for all the wrong reasons.

  Lambert called himself Bob Robinson. Like all SDS agents he stole the identity of a dead child. Mark Robert Robinson died aged seven in 1959, only to be quietly resurrected 24 years later by Lambert who would have found his birth and death certificates. He was then given a forged driving licence, passport and other documents. This procedure was known in SDS circles as the ‘Jackal Run’ because it was based on the book, ‘The Day of the Jackal’.

  Lambert quickly immersed himself in the world of animal rights by going to protests and meetings. At a demo outside Hackney Town Hall he met Jackie, 12 years younger than him, and they soon started a relationship and their son was born in 1985. Lambert was already married with two children but knew an activist girlfriend would give his cover an added dimension, making him appear a fully rounded, genuine person.

  London Greenpeace and the ALF

  In 1984 Lambert became involved in London Greenpeace (LG). This wasn’t an AR group as such but a radical organisation (not to be confused with the much larger Greenpeace International) that embraced anarchism and direct action. Up to then it had been mainly concerned with anti-nuclear and environmental issues but in the mid-eighties it adopted much more of an animal liberation stance.

  The first LG meeting I attended was a public meeting with a speaker from the ALF in 1985. Lambert chaired the discussion and obviously had a prominent role in the group. He soon became a close friend. Like all the spies that followed him, Lambert had a van that was used to take people to demos. He said he was a gardener and needed a vehicle for his job.

  Lambert’s mission was to infiltrate the ALF and he made it clear he was a strong supporter of illegal actions. In 1986 he organised a benefit gig for the ALF Supporters Group but kept back some of the takings to buy glass etching fluid, used to damage windows. Soon afterwards he confided to friends that he had dressed as a jogger and thrown paint stripper over a car belonging to the director of an animal laboratory.

  He also wrote two notable publications. One was a simple A5 leaflet titled ‘You are the ALF!’ which exhorted people to do direct action themselves, not ask others to do so on their behalf. The other was a booklet called ‘London ALF News’ which had articles on the ALF and a diary of actions, including attacks he had carried out.

  Debenhams

  In July 1987 the ALF targeted three Debenhams’ department stores with incendiary devices because they sold fur. In two, water from the sprinklers caused hundreds of thousands of pounds in losses, but at the Luton branch they had been switched off and fire gutted the store, causing over £6m in damage.

  Two months later, Andrew Clarke and Geoff Sheppard were caught at the latter’s bedsit in Tottenham in the act of making incendiary devices as the police burst in. In June 1988 at the Old Bailey Sheppard received 4 years and 4 months and Clarke 3 ½ years. Obviously the police had been tipped off but neither activist knew who it was until nearly 24 years later when Lambert was uncovered as a spy.

  Lambert, according to Sheppard, was the third member of this cell. Neither activist suspected him but then they had good reason not to – as far as they were concerned he had planted the device in the Harrow store that caused £340,000 in damage.
  The last time I saw Lambert was in a pub near the LG office in Kings Cross in November 1988. He was unusually downbeat as he told me his father who had dementia had just died and the values he fought for in World War II were dying too under Thatcherism. He also said Jackie had started a relationship with a fascist and he was no longer allowed to see his son. Both stories were lies and I now know he was preparing for his exit.

  All undercover spies have an exit strategy, usually prepared months if not years in advance. Lamberts would have been devised around the time of the Debenhams action but departing too soon would have appeared suspicious. He waited for over a year, until he left allegedly on the run from Special Branch, which was in fact his employer. They even staged a fake raid at the flat where he was staying.

  John Dines

  By the beginning of 1989 Bob Robinson was just a memory but LG already had another spy in its ranks. John Dines, using the surname Barker, had joined the group in October 1987. During the next year as he rose to prominence, Lambert was on the wane – going to fewer meetings and demos. This was a pattern that would be repeated time and time again.

  Like his mentor, Lambert, Dines had van which he used for demos. He twice drove activists all the way to Yorkshire to sab grouse shoots and he also took them to a protest against Sun Valley Chickens in Herefordshire. While there he was apparently arrested but released without charge. He too produced an anonymous publication called ‘Business as Usual’, which comprised a diary of actions, and he also organised two benefit gigs for London Greenpeace in late 1989.

  John Dines and McLibel

  While LG was well known in activist circles – mainly for the anti-McDonald’s campaign it had started several years earlier – it hardly registered to the outside world. Most people confused it with Greenpeace International. All that began to change, however, when five of its supporters were sued for libel by McDonald’s in September 1990.

  None of the defendants had written the pamphlet that was the subject of the writ; in fact three of them weren’t even part of the group at that time. Ironically Lambert had been one of the architects of the ‘What’s Wrong with McDonald’s’ factsheet but he was long gone.

  McDonald’s placed several infiltrators of its own in the group from the autumn of 1989 onwards with the result that it became infested with spies. At some meetings there were more of them than genuine activists. These new corporate spies aroused suspicion – they didn’t quite fit in – and some of them were followed. One of those doing the following was Dines, together with Helen Steel, who would later be sued and become Dines’ girlfriend..

  In January 1991 I and two others decided to cut our losses and apologise. Helen and Dave Morris carried on fighting the case as the McLibel 2. By their side was Dines who was the group’s treasurer and a key player. He relayed the legal advice they received and the tactical discussions they had with other group members back to his bosses in the SDS who then passed it on to McDonald’s. Several years later the McLibel trial revealed that Special Branch and McDonald’s had exchanged information about London Greenpeace. Morris and Steel sued the Metropolitan Police over this and received £10,000 in an out of court settlement and an apology.

  London Boots Action Group: Andy Davey and Matt Rayner

  By the early nineties the animal rights movement was on a roll again and three activists decided to set up a new London-wide organisation called London Boots Action Group (LBAG), to target Boots plc, which at that time did animal testing. LBAG was unashamedly pro-direct action so it is no surprise that it became a target for the SDS. The group was launched in November 1991 with a public meeting that attracted nearly 100 people, two of whom were spies.

  Andy Davey and Matt Rayner were two of the many new people to join the fledgling group. But they were slightly different – they had vans, which made them both unusual and useful, and they got quickly involved. Both also had jobs (quite rare in those days as many activists were either unemployed or students). Davey was a ‘man with a van’ removal service – his nickname was ‘Andy Van’ – while Rayner said he worked for a company that delivered musical instruments.

  Each lived in a bedsit, Davey in Streatham, south London, Rayner in north London. They even looked similar – tall, dark haired and with glasses, and spoke with Home Counties accents. What set Davey apart from other agents was his dog, named Lucy who came from an animal rescue person that lived locally. His bosses probably decided he would appear a more authentic activist if he had a companion animal.

  Personality-wise they differed though. While Rayner was easy going and friendly, enjoying social situations, Davey had a somewhat hesitant and nervous manner and could at times appear too eager to please. Initially there were suspicions about both but they quickly assimilated into the protest scene. They would have known who each other were, as their unit had only about a dozen operatives at any time, but they weren’t close. This meant that if one spy was uncovered, the other wouldn’t fall under suspicion.

  It was not common practice for two spies to be placed in the same group. In the book Undercover, the whistleblower Peter Francis says the SDS had two animal rights spies when he joined it in January 1993. This was indicative of the threat posed by animal rights in general and LBAG in particular.

  Davey was so well entrenched that he begun to produce the group’s newsletter. Shortly afterwards he also transferred the mailing list onto a computer. We were in the era when some organisations still did not have their own PC or internet access and his IT expertise was considered invaluable. Spies are trained to exploit skills shortages like this, to ensure they become trusted and above suspicion.

  Rayner, too, was a fixture in the London scene. He would usually be the one to drive activists to demos outside London. A notable example was the 1993 Grand National when he took a vanload of people to Aintree. This was the year the race had to be abandoned because the course was invaded, costing the betting industry over £60m.

  In 1995 – following former spy Dines’ example – he drove a carload of saboteurs to the ‘Glorious Twelfth’ to sab a grouse shoot. While there he was arrested and taken into police custody, only to be released a few hours later. He wasn’t charged but this brush with the law only served to improve his standing.

  London Animal Action: Davey’s exit

  Rayner had a long term relationship with a female activist. Davey never managed this though it wasn’t for want of trying and he gained a reputation as a lecher. This no doubt undermined his status – some saw him as a bit sad, others didn’t really take to him – and it probably played a part in the decision to take him out of the group. This happened quickly as he announced he was ‘stressed’ and was going to Eastern Europe. The double life he was leading was probably taking its toll as well. He left in February 1995 with a farewell social to which only a few people came. Shortly afterwards a hunt sab whom he knew received a couple of letters postmarked abroad.

  As Davey’s exit was hasty, the spy who replaced him joined London Animal Action – as LBAG was now called – around the same time he left. Unusually the new agent was female and her name was Christine Green. As she set about inveigling herself into the group, Rayner’s deployment was reaching its climax. In May 1995 Geoff Sheppard’s flat was raided again by the police where they found materials for making an incendiary device and a sawn-off shotgun. In October he was sentenced to seven years in prison.

  After Geoff’s release we speculated on why the police had chosen him. Devices were being placed in various targets and it appeared to have been simply a chance raid due to his arrest in the eighties. However, it is now clear that Rayner set Geoff up just as Lambert had done years earlier. No-one suspected him of the sting because he was, like his boss had been, an established and trusted of the group: by 1995 he was LAA treasurer.

  Lambert the spymaster

  By the mid-nineties Lambert was the operational manager of the SDS thanks to his ‘legendary tour of duty’ a decade earlier. According to Evans and Lewis he was ‘the gaffer…pulling the strings like a puppet-master’ and he used his experience to guide a new generation of infiltrators who were in some cases spying on the same activists as he had. Geoff was one of those and he describes Rayner as being ‘up to his neck’ in direct action. The final proof came in April 2013 when it was discovered the real Matthew Rayner died aged four in 1972. We still don’t know his true identity.

  One of Lambert’s first duties when he re-joined the SDS was to write a report on a spy who had ‘gone rogue’ named Mike Chitty. Chitty – known as Mike Blake – had penetrated the animal rights movement in London at the same time as Lambert but in comparison his deployment had been a failure. It resulted in no high-profile ALF arrests and it seems he enjoyed socialising more than targeting subversives. Even worse, when his deployment finished he returned to his activist comrades, leading a double life unbeknownst to his employers or his wife. He was eventually pensioned off after he began legal action against the Met for the stress he suffered due to his covert role.

  Rayner’s exit strategy

  Clearly not everybody could cope with the demands of undercover work. Davey may have been one of those but Rayner made of different stuff. His exit strategy was masterly in execution, bearing the hallmark of his mentor and manager, Lambert, who had written a report highlighting the importance of ‘carefully crafted withdrawal plans’ to convince ‘increasingly security-conscious target groups of the authenticity of a manufactured departure…inevitably this entails travel to a foreign country.’

  In November1996 Rayner apparently went to work in France for a wine company. He had always liked France and could speak the language fluently. To a few close friends he mentioned his unease with activism after being raided by the police and the breakdown of the relationship with his girlfriend. Very well liked, he was given a big going away party, presented with a camera from the group and a speech wishing him well in his new life.

  The next day he drove to France in his van and with him were two activist friends. At the port they were questioned by a police officer who said he was from Special Branch before letting them go on their way. This plan was concocted for the activists’ benefit in the knowledge they would tell others about it, lending further credibility to Rayner’s exit. A few weeks later he briefly came back to London and met up with friends before supposedly returning to France for good. Then over a period of about a year letters were sent and phone messages were left saying he had moved to Argentina, and after that he was never heard from again.

  Christine Green

  By 1997 Green was occupying a key part of the group, driving activists to demos, going to meetings and mailouts and taking part in protests, as her predecessors had done. She had even taken over Rayner’s role of group treasurer. The same pattern repeating itself but no-one was aware of it. For the next two years Green appears to have been the only spy in LAA. Perhaps there was another who remains unexposed – though this seems unlikely – or the SDS may have deployed another spy elsewhere.

  To enhance her cover, Green began a relationship with a well-known hunt saboteur whose job was a coach driver and they took coach loads of protesters to some of the high profile demos of the time, for example at Hillgrove Farm. There is no suggestion that the sab was a spy. There was speculation surrounding her, however: she was not always easy to get along with – though she did make some friends -and she always carried the same bag around with her, which inevitably drew suspicion.

  Towards the end of 1999 Green let it be known she was tired with activism. Early in 2000 she said she was departing to Australia for a relative’s funeral and would stay there travelling. About a year later, though, she reappeared and made contact with a few activist friends. Several years later in 2010 she cropped up once more, this time in Cornwall where she was spotted with the same boyfriend in a veggie café. Someone who knew them from LAA tried to have a chat and was all but ignored.

  Dave Evans

  Green’s replacement in and the last known SDS spy was Dave Evans. Like Dines he appeared to be from New Zealand and he had the same rugged appearance. He had a van and was a gardener too, so very much in the Lambert mould, except his personality couldn’t have been more different. While his boss was amiable, even charming, Evans could be a bit peevish and erratic: once he turned up at a demo then left after only a few minutes saying his flatmate was locked out. Typically spies spent five or six days in the field, only returning to their families for one night per week, but on one occasion he went missing for so long that people became concerned and went round to his flat.

  A lot of the time he gave the impression of not being very committed and more interested in the social side of the group. LAA had a big drinking culture which he took to like a duck to water and he often took part in fundraising at festivals by working in bars. In SDS parlance he was a ‘shallow paddler’, not a ‘deep swimmer’.

  In the last year or so of his deployment, Evans’ involvement in animal rights tapered off somewhat and it was recently revealed that his flatmate was Jason Bishop, a spy active in anti-capitalist groups. The pair drove minibuses to the G8 protests in Scotland in 2005. Both were arrested with other activists for conspiracy to commit a breach of the peace but the charges were dropped.

  Evans’ exit and the end of the SDS

  Evans was last seen at the AR Gathering in 2005. While sitting around a bonfire he began asking other activists questions about LAA, which had just folded after its bank account containing thousands of pounds was seized by Huntingdon Life Sciences. The mask slipped and it became obvious that he was a cop. He must have realised this because he left the next morning and was never seen again. Evans was the last known SDS spy in London animal rights circles. There were also at least two corporate infiltrators during this period, one of whom worked her way up to be group treasurer before she was uncovered.

  In 2008 the SDS was disbanded, its functions supplanted by the National Public Order Intelligence Unit (NPOIU) set up a few years earlier. This was one of three pillars of a new secret state established by the Labour government to combat ‘domestic extremism’, a term which encompassed anyone who wanted to ‘prevent something happening or to change legislation or domestic policy outside of the normal democratic process.’ The others were the National Extremism Tactical Co-ordination Unit (NETCU) and the National Domestic Extremism Team.

  There is no reason to believe that intelligence gathering has diminished in the last few years. The animal rights movement has been perceived as less of a threat, mainly due to the imprisonment of certain activists, but the emergence of the anti-badger cull campaign will undoubtedly lead to an increase in surveillance and spying. The ‘Undercover’ book also mentions a recent spy in the Welsh animal rights scene but does not go into detail.

  Conclusion: (1) How were we duped?

  With the benefit of hindsight it appears obvious that animal rights groups in London were targeted by undercover police who followed the same pattern over a period of at least two decades. In that case why did no-one find out what was going on?

  The answer lies in Lambert, the spymaster, who established the template the rest followed. For 23 years ‘Bob’ as he was known was held in such high esteem and affection that his authenticity wasn’t doubted. He was one of us, an anarchist and animal liberationist, who had fled overseas to build a new life. Nobody guessed he was working just a few miles away at Scotland Yard.

  The agents that followed – Dines, Davey, Rayner, Green and Evans – did attract suspicion but only individually, not as a sequence. The people they spied upon were activists fighting for animal rights and a better world, welcoming of outsiders into their groups, not spycatchers. Moreover the suspicions were usually no more than of the ‘they are a bit dodgy’ variety, with little or no concrete evidence. Many people have been falsely accused in this way over the years.

  The whole thing finally fell apart thanks to the determination of two women: Helen Steel and Laura, the girlfriend of a spy called Jim Boyling, whom she met in Reclaim the Streets in 1999. She managed to track him down after he left her and he confessed about Lambert and Dines. Helen had spent years searching for the latter after he supposedly ran off abroad in 1992. By 2010 she knew he had been a cop but it was Laura who confirmed that he was also a spy. At the same time Mark Kennedy, who worked for the NPOIU, was unmasked.

  Conclusion: (2) What difference does it make?

  The next important question is what difference does it make? Isn’t this just history? While a lot of this happened a long time ago it does stretch up almost to the present. Those who experienced this also have to show what the state is capable of doing to other, newer activists. Should we should trust politicians and believe the promises made by political parties or is the state fundamentally a force for repression? Can we cooperate with a system that tries to disrupt and undermine groups and individuals in this way?

  What went on still matters because when we sweep away all the intrigue and scandal, we are left with a very simple fact: the spies were there to prevent animals being saved. This article has concentrated on what occurred in London because that’s where the writer has mainly been active but there is no question that infiltration went on elsewhere. We know, for instance, that there was a spy active inside SHAC before the mass arrests of 2007.

  Many people have been arrested, convicted and even imprisoned during the struggle for animal rights and if it can be proved that a spy was involved, then those convictions are possibly unsafe. Even if their role was only driving activists to a demo where they were arrested, then there could be good grounds for an appeal. This is especially true if those nicked discussed their case with the spy, because this information would have been passed on to the police.

  So far a total of 56 convictions or attempted prosecutions of environmental protesters have been overturned, abandoned or called into question over the past two years following disclosures surrounding the activities of undercover police officers. Most of these relate to Mark Kennedy and two climate change actions against power stations in 2008 and 2009.

  Most defendants are being represented by Mike Schwarz from Bindmans and he has said he is keen to act for animal rights campaigners who want to try to overturn their convictions. But in order to do that we first have to find out who the spies were.

  Conclusion: (3) Learning the lessons

  There are no fewer than 15 investigations taking police into the role of undercover police. The main one is Operation Herne which is an internal Metropolitan Police enquiry This will last up to three years and cost millions of pounds but many of the victims of the SDS, including women who had relationships with spies, are boycotting it. They have instead called for an independent public enquiry as when the police investigate themselves the result is inevitably a whitewash.

  What can activists themselves learn? Well firstly we should not succumb to paranoia. This may sound strange after what we know now but it is important to realise that the spies were in a small minority. Yes there were several in LBAG/LAA over the years but the group was large and regularly attracted over 50 people to its meetings.

  There are, however, commonsense precautions that can be taken. The modus operandi of Special Branch agents – such as using dead children’s’ identities and driving vans – will not be replicated by current spies but if there are certain aspects of a person’s behaviour that don’t make sense or appear suspicious , then it is entirely reasonable to find out the truth. If that means questioning the person to ascertain whether they are a bone fide activist, then so be it. A genuine person would not object to this line of enquiry if the reason for it were explained to them.

  Finally the lesson to take from all this is that we are making a difference. The state would not have invested such huge resources in trying to undermine the animal rights movement if it did not fear what we stand for. This is something we should be proud of.

  If you have any further information or would like to join an email distribution list called ARspycatcher please contact: ARspycatcher@riseup.net

  AR Spycatcher

  Find this story at 26 February 2014

  artikel als pdf

  ‘Gaan jullie stenen gooien?’ Inlichtingenoperatie rondom studentenprotest

  Dat studenten actie voeren tegen aangekondigde bezuinigingen op het onderwijs is van alle tijden. Daar is niets staatsondermijnend aan. Des te meer opmerkelijk dat diverse actieve studenten gedurende de acties en betogingen door de Regionale Inlichtingendienst en geheime dienst AIVD benaderd zijn met de vraag informant te worden.

  Eind 2009 stak er langzaam een storm van protest op tegen de bezuinigingen in het onderwijs. Al jaren wordt er zowel binnen de politiek als vanuit wetenschappelijke hoek geroepen dat er geïnvesteerd moet worden om het Nederlandse onderwijs op peil te houden. De regering van CDA en VVD met gedoogpartner PVV vindt echter dat ook het onderwijs moet korten in verband met de algemene economische malaise. De studentenbonden, maar ook docenten keerden zich tegen het beleid van staatssecretaris Zijlstra van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  Naast de ‘officiële’ organen van studenten (LSVB en IOS) en de jongerenorganisaties van enkele politieke partijen (Dwars en Rood) ontstond er een keur aan actiegroepen. Verspreid over het land richtten studenten clubs op als de Kritische Studenten Utrecht (KSU), Kritische Studenten Nijmegen Arnhem (KSNA), Kritische Studenten Twente (KST), Professor Protest (Amsterdam), SACU (Studenten Actie Comité Utrecht), Onderwijs is een Recht (OIER, Landelijk) en de comités SOS Nijmegen en SOS Amsterdam.

  Actiegolf

  Vanaf april 2010 tot de zomer van 2011 spoelde een golf aan acties over het land. Ludieke acties op straat of in universiteiten, bezettingen van hogescholen en faculteiten en demonstraties in verschillende steden. In het najaar van 2010 nam het protest in omvang toe en in januari 2011 demonstreerden ruim 10.000 studenten tegen de bezuinigingen.

  Doel van de acties was van meet af aan duidelijk: geen kortingen op het onderwijs, zeker in een tijd dat de werkloosheid toeneemt. Ook al leefde er groot ongenoegen over het kabinet en gedoogpartner PVV, de regering omverwerpen was nooit een doelstelling. Oppositiepartijen en universiteits- en schoolbesturen verzetten zich samen met de studenten.

  Nu lopen ludieke acties, bezettingen en demonstraties wel eens uit de hand, maar zoals onderzoek van Buro Jansen & Janssen naar demonstratierecht in Den Haag heeft uitgewezen, gebeurt dit zelden. Als er al ongeregeldheden plaats vinden, zijn lang niet altijd de actievoerders de schuldigen. Veelal is het ook te wijten aan het optreden van de politie. Bij grote demonstraties is vaak ook een overmacht aan mobiele eenheid aanwezig. De laatste jaren blijven ernstige rellen dan ook uit.

  Begin 2011, op het hoogtepunt van de protestgolf, deed zich echter iets geks voor. Op de ochtend van vrijdag 21 januari meldde VVD-burgemeester Van Aartsen aan de NOS dat ‘de gemeente Den Haag aanwijzingen had dat radicalen de studentendemonstratie van vandaag willen verstoren’. Van Aartsen zei dat de politie die aanwijzingen baseerde op informatie afkomstig van ‘open en gesloten bronnen’.

  Tijdens die demonstratie vonden er enkele schermutselingen plaats, maar of daar de ‘radicalen’ bij betrokken waren waar Van Aartsen eerder die dag op doelde, bleef onduidelijk. De open bronnen zouden websites, pamfletten en allerlei bladen zijn. Bij gesloten bronnen kan het gaan om telefoon en internet taps, observaties, maar ook informanten en infiltranten.

  Zoals verwacht vond er een relletje plaats op het Plein voor het Tweede Kamergebouw en op het Malieveld. De politie meldde dat een deel van de aangehouden jongeren deel uit zou maken van radicale groeperingen. Volgens burgemeester Van Aartsen waren de arrestanten leden van de linkse groep Anti-Fascistische Aktie, zo meldde de NOS die avond.

  Radicalen

  Volgens de demonstranten liepen er tijdens de betoging veel agenten in burger mee en was de ME dreigend aanwezig. Dit kan het gevolg zijn geweest van de dreigende taal van de burgemeester. De ‘radicalen’ moesten per slot van rekening in de gaten worden gehouden. Van de 27 verdachten (cijfers van de politie) werden er nog op dezelfde dag 22 vrijgelaten.

  Vijf verdachten werden maandag 24 januari voorgeleid. Volgens het openbaar ministerie bevonden zich hieronder ‘enkele niet-studenten’. Het zou gaan om een 27-jarige man uit Spanje, een 22-jarige man uit Haarlem, een 21-jarige Amsterdammer, een 26-jarige inwoner van Wassenaar en een 18-jarige Delftenaar.

  Het OM maakte niet duidelijk wie nu wel of niet student was. Een HBO-student Arts and Sciences kreeg 8 weken onvoorwaardelijk opgelegd, een student politicologie en geschiedenis 80 uur werkstraf, een bouwkundestudent 40 uur werkstraf en een student toerisme een boete van 500 euro.

  Alle verdachten en advocaten spraken van excessief politiegeweld. “De ME mishandelde vrouwen en kinderen” en “ik smeet vrijdag een aantal stenen, nee, geen bakstenen, naar de ME, omdat het geweld dat de politie gebruikte me diep schokte.” De rechter moest toegeven dat het optreden van de politie “niet de schoonheidsprijs verdiende.”

  De veroordeelden waren allemaal studenten, zelfs de Spanjaard. Waarom logen burgemeester, politie en OM zowel voor als na de demonstratie over ‘radicalen’? Bespeelden zij de media om zo studenten in een verkeerd daglicht te plaatsen? En waar kwamen die radicalen plotseling vandaan? Na de demonstratie waren de radicalen volgens de burgemeester deelnemers aan de actiegroep AFA. Welke kennis had de politie en vanwaar werd die ingezet?

  De gebeurtenissen rondom de demonstratie van 21 januari richtte de aandacht op iets dat al maanden aan de gang was. Vanaf het begin van de studentenprotesten is de overheid bezig geweest om het verzet in kaart te brengen, studenten te benaderen, informanten te werven, te infiltreren en zicht te krijgen op verschillende groepen. Niet de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) of het Interstedelijk Studenten Overleg (IOS) zouden een gevaar vormen, maar andere ‘radicalere’ studentikoze actiegroepen.

  Benadering

  In april en mei 2010 werd ‘Marcel’ gebeld door een man die zei dat hij van de recherche was en zichzelf Veerkamp noemde. Van welke afdeling en in welke hoedanigheid de beambte contact opnam, vertelde hij niet. Veerkamp werkt echter voor de Regionale Inlichtingendienst Utrecht, zoals uit een andere benadering blijkt. (zie Observant 58, Voor de RID is Griekenland ook een gevaar). De ‘rechercheur’ wilde graag geregeld contact met Marcel.

  Marcel is student en actief voor het Studenten Actie Comité Utrecht (SACU) dat nauw samenwerkt met de Kritische Studenten Utrecht (KSU). Beide actiegroepen richten zich op de bezuinigingen op het onderwijs, maar plaatsen die tevens in maatschappelijk perspectief. Naast bezettingen, demonstraties en acties organiseerden ze ook debatten, lezingen en discussies. De kritische studentengroepen hielden een weblog bij met verslagen, agenda en discussie, een open structuur.

  De man van de ‘recherche’ wilde van Marcel uit eerste hand weten wat de Utrechtse studenten de komende tijd gingen doen. “Zij wilden graag weten wat ze van ons konden verwachten”, vat Marcel het telefonische onderhoud samen. Marcel vond het nogal vreemd dat de man hem benaderde. Voor demonstraties werd openlijk opgeroepen en de groep meldde deze zelfs bij de politie aan. Waarom zou hij dan achter de rug om van andere studenten met deze man gaan praten?

  Al snel werd duidelijk waar het de man om te doen was. Tijdens een van de twee gesprekken vroeg hij Marcel of ze van plan waren om stenen te gaan gooien tijdens studentendemonstraties. Marcel was nogal overrompeld door deze vraag, het leek of de politie er op zat te wachten. Alsof er een behoefte bestond van de zijde van de overheid om de studenten te criminaliseren.

  AFA

  Waarom wordt een student in Utrecht benaderd met de vraag of de studenten stenen zouden gaan gooien? Als Marcel de enige benaderde actievoerder was geweest dan is de conclusie simpel. De man die hem belde is wellicht werkzaam voor de Regionale Inlichtingendienst (RID) en was op zoek naar een contact binnen de kritische studentengroepen met het oog op mogelijke toekomstige ongeregeldheden. RID’ers hebben zo ook contacten met voetbalsupporters, zoals die van FC Utrecht.

  Hoewel het personeel van de RID professionals zijn in het misleiden van mensen, kan de opmerking betreffende ‘stenen gooien’ een verspreking zijn geweest. De benaderde Marcel is echter geen uitzondering. ‘Peter’ werd in een eerder stadium gebeld door iemand van de overheid. Hij is student in Amsterdam en was actief voor de actiegroep Professor Protest. Het is niet duidelijk of de man die hem benaderde dezelfde persoon is geweest die Marcel heeft gebeld. Peter werd gevraagd om als informant te gaan werken. Hij voelde daar niets voor en verbrak de verbinding.

  De combinatie van verschillende benaderingen, het bestempelen van elementen bij een studentendemonstratie als zijnde ‘radicaal’ en het benoemen van de ‘linkse groep Anti-Fascistische Aktie’ is te toevallig. In het deelrapport Ideologische Misdaad uit 2005 en 2007 van de KLPD worden deelnemers van AFA expliciet genoemd als ideologische misdadigers, mensen die worden verdacht van het plegen van een misdaad uit ideologische, politieke motieven.

  Zodra activisten van AFA door politie worden gezien als ideologische misdadigers en door het landelijk parket gelijk worden gesteld aan roof misdadigers (Strategienota aandachtsgebieden 2005 – 2010) dan is een inlichtingenoperatie gericht op studenten een logisch uitvloeisel indien AFA-activisten ook student zijn en actief binnen die groepen. Daarbij passen benaderingen, infiltratie, aftappen, observaties en andere geheime methoden. Kritische studentengroepen plaatsen de strijd tegen de bezuinigingen van het kabinet in een breder perspectief.

  Actieve studenten zijn soms ook politiek actief of strijden voor bijvoorbeeld dierenrechten, ondemocratisch Europa of bijeenkomsten van de G8 of G20. Het optreden van de overheid in deze doet sterk denken aan de inlichtingenoperatie van de BVD rond de Amsterdamse studentenbond ASVA in de jaren ’60 en ’70. Het verschil leek dat Marcel en Peter niet door de inlichtingendienst (de AIVD) zijn benaderd, maar door de ‘recherche’. De recherche zou dan misschien de Nationale Recherche zijn geweest vanwege de ‘ideologische misdaad’.

  Geheime dienst

  Nu is de wijze waarop prioriteiten gesteld worden aan het werk van politie en parket onderhevig aan politieke druk. Prioriteiten veranderen jaarlijks, afhankelijk van gevoerde discussies in de Tweede Kamer en de doelstellingen van een individuele minister. Het is echter moeilijk voor te stellen dat studentenprotesten plotseling als een belangrijk strategiepunt zijn benoemd voor de Nationale Recherche. Beleid verandert meestal traag, het duurt een tijd voordat het opsporingsapparaat zich gaat richten op een andere prioriteit.

  Niet de Nationale Recherche zat dan ook achter de studenten aan, maar de geheime dienst. De benadering van ‘Karin’ onderstreept dit. Zij werd benaderd door iemand van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie dat verantwoordelijk is voor het functioneren van de AIVD. Marcel en Peter zijn waarschijnlijk benaderd door functionarissen van de Regionale Inlichtingendiensten van Amsterdam en Utrecht.

  Probleem is dat inlichtingenfunctionarissen meestal niet te koop lopen met hun naam en het werk dat ze verrichten. Indien je als burger zelf niet vraagt met wie je van doen hebt, kunnen zij niet de beleefdheid opbrengen om duidelijk aan te geven dat zij voor een inlichtingendienst werken.

  Karin is student aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zij is sinds eind 2010 betrokken bij het studentenverzet. In februari 2011 bezette zij samen met andere studenten het Bungehuis van de UvA. Aan de actiegroep waar zij deel van uitmaakte, Professor Protest, nam ook Peter deel.

  Op 20 april 2011 werd Karin gebeld door een man die zich voorstelde als ‘Ivo Kersting’ (of Kertjens of Kerstman of Kerstland) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Haar mobiele nummer was niet gebruikt als perstelefoon dus Ivo moet haar nummer via het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) hebben verkregen.

  Ivo belde vanuit Amsterdam met nummerherkenning en sprak Karin met haar voornaam aan. Zij was nogal overrompeld door het telefoontje. Hij vroeg of hij op een gelegen tijdstip belde waarop zij ontkennend antwoordde. Hij kon haar over een uur terugbellen, maar zei niet waarover. Karin vroeg het nog, maar Ivo zei, “nee, over een uur hoor je dat wel”.

  Een uur later hing hij weer aan de lijn, nu zonder achternaam. “Hallo, weer met Ivo, van Binnenlandse Zaken. Wij zijn de studentenbeweging in kaart aan het brengen. Jij bent toch woordvoerder geweest van de Bungehuis bezetting? Je bent ons positief opgevallen, en je zou ons erg helpen als je met ons rond de tafel komt zitten om wat te debatteren over de studentenbeweging.”

  Ivo heeft gedurende de telefoongesprekken op geen enkele manier uitgelegd wat voor functie hij op het ‘ministerie’ vervulde. Karin antwoordde dat ze geen tijd had en niet meer actief betrokken ws bij de studentenprotesten. Ivo leek een beetje van zijn stuk gebracht door haar resolute antwoord. “Oh, dat is jammer je zou ons echt enorm kunnen helpen, kan ik je niet overhalen?”, probeerde hij nog. Toen Karin ontkennend antwoordde, gooide hij zonder gedag te zeggen de hoorn op de haak.

  Intimiderend

  Medewerkers van de inlichtingendienst hebben de neiging zich boven de burger, de samenleving te plaatsen. Ze hebben toegang tot allerlei persoonlijke informatie waardoor mensen die benaderd worden zich erg geïntimideerd voelen. Karin vond de gesprekken met Ivo Kersting vervelend en intimiderend. Hij bleef aandringen, draaien, geveinsd vriendelijk doen en doordrammen terwijl zij toch duidelijk was met haar ontkenning.

  Ivo belde namelijk na een paar minuten weer terug. Hij verontschuldigde zich niet dat hij zo onbeschoft de hoorn op de haak had gegooid, maar zei meteen dat ze geld kreeg voor deelname aan het gesprek. Hoewel Karin opnieuw zei niet mee te willen werken, bleef de functionaris aanhouden. “We kunnen ook in Amsterdam afspreken. Ben je in Amsterdam? Je woont toch in Amsterdam? Ik ben nu met een collega in de buurt dus dan zouden we even kunnen spreken?”

  Blijkbaar wisten ze meer van haar dan ze hadden laten doorschemeren. Karin wees de agenten opnieuw af, maar op het drammerige af bleef Ivo aanhouden. “Anders spreken we af dat jij bepaalt waar en wanneer je af wilt spreken. Je zou ons echt enorm kunnen helpen.” De druk werd opgevoerd. Karin moest zich schuldig gaan voelen. Zij wilde niet meewerken terwijl Ivo en zijn collega zo redelijk waren.

  Dat waren ze echter niet. Ze intimideerden haar en toonden geen respect voor haar standpunt. “Weet je wat, ik overval je nu natuurlijk. Misschien kan ik je anders volgende week bellen”, zei Ivo alsof hij haar ontkenning helemaal niet had gehoord. Opnieuw voor de tiende keer antwoordde Karin dat ze niet wilde afspreken, geen tijd en zin had.

  Karin was overrompeld, maar was nee blijven zeggen. Achteraf realiseert zij zich dat ze blij was dat ze wist dat ze het volste recht had om te weigeren mee te werken. Na een spervuur aan vragen te hebben overleefd en geschrokken te zijn van de behandeling, bleef er alleen maar boosheid bij haar hangen. “Het is eigenlijk politie van de ergste soort omdat ze zich niet eens voordoen als politie, en het laten lijken alsof je gewoon een gezellig kopje koffie gaat drinken”, vat ze het maanden later samen.

  “Veel studenten die benaderd worden zullen dusdanig geïntimideerd zijn dat ze gaan praten omdat ze niet durven te weigeren. Anderen zullen denken dat het om een gezellige discussie of om een debat gaat”, concludeert Karin. De geheim agenten gaven haar ook die indruk. “Ze deden alsof het heel erg zou helpen als ik met ze zou gaan debatteren over de studentenbeweging, alsof zij invloed hadden op de besluitvorming rondom de bezuinigingen”, voegt ze nog toe. Karin is er van overtuigd dat er zeker studenten zijn geweest die op het aanbod zijn ingegaan en met Ivo en zijn collega of andere functionarissen hebben gesproken.

  Persoonsdossiers

  Naast Marcel, Peter en Karin zijn er ook andere mensen benaderd vanaf het najaar van 2010 tot en met de zomer van 2011. Waarom wordt een inlichtingendienst ingezet tegen een groep studenten die protesteert tegen de bezuinigingen op het onderwijs? Niet om rellen te voorkomen, zoals bij voetbalsupporters. Bij risicowedstrijden communiceert de RID vooral met de burgemeester en met de driehoek over mogelijke ongeregeldheden, niet met de inlichtingendienst.

  Dat er een uitgebreidere inlichtingenoperatie rondom de studentenprotesten op touw is gezet, maken de eerste stukken duidelijk die via de Wet openbaarheid van Bestuur (WoB) en de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV) zijn verkregen. De RID van de regiopolitie Haaglanden heeft op 27 januari 2011 een nabeschouwing van de studentendemonstratie opgesteld voor het Algemeen Commandant van de Staf grootschalig en bijzonder optreden (AC SGBO).

  Of dit rapport alleen naar de algemeen commandant is gegaan, valt te betwijfelen. Op 21 maart 2011 schrijft rapporteur ‘R: 15:’ van de RID Haaglanden het verstrekkingrapport 1414/11 aan de AIVD. Het rapport gaat over een studentendemonstratie van 25 maart 2011. Er wordt in gemeld wie de organisator was van de betoging, de route en het aantal te verwachten demonstranten. Onduidelijk is of er delen van het rapport zijn achtergehouden.

  Evenmin duidelijk is hoelang de overheid studenten al in kaart aan het brengen is. Duidelijk is wel dat er persoonsdossiers zijn samengesteld van individuele actievoerders. Op basis van die dossiers is de claim van burgemeester Van Aartsen, de politie en het Openbaar Ministerie rond de demonstratie van 21 januari 2011 te begrijpen. Of er provocateurs van politie of inlichtingendienst, mensen die aanzetten tot geweld, tussen de demonstrerende studenten rond hebben gelopen, is niet duidelijk. Wel waren er veel agenten in burger op de been en de ME trad onnodig hard op.

  Marcel, Peter en Karin zijn fictieve namen.

  Find this story at 26 March 2012

  Cambridgeshire police tried to turn political activists into informers

  Force defends use of covert tactics against campaigners

  Police and anti-fascist protesters clash in Cambridge before a speech at the university by the French far-right leader Marine Le Pen in 2013. Photograph: Oli Scarff/Getty
  A young anti-racism protester abandoned her campaigning work because she felt intimidated by a covert police officer who tried to persuade her to spy on her political colleagues, she has said.

  The 23-year-old said the officer, working for a secretive police unit, threatened to prosecute her if she told anyone about the attempt to enlist her as an informer.

  The woman, who is a single mother, said the threat had left her feeling “vulnerable and intimidated”, worried that a prosecution would jeopardise her young son, her university place and her chances of working in the future. “If I was charged, I could lose everything,” she said.

  The Guardian in November published a secretly recorded video revealing how police had tried to recruit an environmental protester, also in his twenties, to spy on politically active Cambridge students.

  Now, three more campaigners have come forward. They have described how police from the covert unit tried to convince them to become informants, and to spy on political groups, such as environmentalists and anti-fascists, in return for cash.

  The allegations come two weeks after Theresa May, the home secretary, ordered a public inquiry into the undercover infiltration of political groups after revelations that the police had spied on the family of Stephen Lawrence.

  Another of the campaigners said an officer had appeared to follow him and his young daughter to a supermarket where, he said, the officer thrust an envelope containing cash into his hand to induce him to secretly pass on information about environmentalists in Cambridge.

  He said he had angrily rejected the envelope, warning that he would get a legal order to stop the police pursuing him, as the officer had previously made two unannounced visits to his home to try to turn him into an informant.

  A third campaigner said a police officer had also offered him cash for details about the political activities of leftwing students in Cambridge. He said the same police officer was recorded in the secret video published in November.

  All four attempts were made since late 2010 by Cambridgeshire police officers. The force, which accepts that it tried to recruit the four, refused to name or give any details about the unit, but denied its officers would carry out some of the behaviour alleged by the activists.

  A spokesperson said : “Officers use covert tactics to gather intelligence, in accordance with the law, to assist in the prevention and detection of criminal activity.”

  They added: “In the application of these tactics we wouldn’t engage in behaviour which has been described by the individuals.”

  The Cambridge MP, Julian Huppert, said he was “alarmed” by the allegations, and demanded an explanation from the Cambridgeshire chief constable, Simon Parr, of “what has happened here, particularly if people are feeling threatened by the police”.

  He added: “The police clearly have a role to keep us safe and to try and understand what is happening. But the sort of methods that are described here seem to me to be simply inappropriate. I do not believe that the sort of steps that are being taken here are proportionate to the actual risks there are.”

  The allegations may shed light on how far police may be prepared to go in their efforts to recruit informers, said to number in the hundreds across the country, from inside what activists say are legitimate protest campaigns.

  None of the four activists was willing to be named, as they said they feared repercussions from the police.

  The single mother has described how her first political action was to join the Cambridge branch of Unite Against Fascism (UAF) in late 2012. She attended two meetings held to mount a counter-demonstration to a march that was being organised by the far-right English Defence League.

  She volunteered to help the group’s Facebook page and other social media. Soon after, an officer rang her on her mobile to ask her to come to a local police station as he wanted her opinion on antisocial behaviour in her neighbourhood.

  But it was a ruse, she said: at station the officer instead asked her if she would become an informant and tell “everything” she knew about UAF in return for expenses, including trawling Facebook for information about the group.

  The officer, whose name is not being disclosed by the Guardian and has been given the pseudonym Peter Smith, saidhe worked for a covert unit whose activities were not known to the rest of the station.

  She said that twice during the meeting Smith had warned her that she could be prosecuted if she told anyone, including her mother, about the attempt to recruit her. “He said, if you tell anybody about it at all, we can charge you for getting in our way or compromising our investigation,” she added.

  “I felt at the time a bit of blind panic. It took me off my guard. It knocked me for six. You kind of feel like your back is against the wall, and you did not even know that you were going to be there, or why.”

  She went home worried “about what I had got myself into here. I felt completely exposed. The problem was that I could not tell anybody”.

  She had felt it would be “immoral” not to tell the UAF; but if she did, that could compromise other people in the group.

  She said she had also been worried that police would find out if she told anyone, as she suspected that someone at the group’s meetings had passed on her contact details to the police in the first place.

  Faced with the quandary, and unable to “look the group in the eye”, she withdrew from UAF. She had felt “pressured” into another meeting with Smith, but after further phone calls from him she had rejected his offer.

  She and two others are speaking out after the publication of the secret video, which was recorded by the young protester using a concealed camera. It appeared to show Smith asking the protester to spy on Cambridge students, Unite Against Fascism, UK Uncut and environmentalists.

  One of the campaigners who has now come forward said he, too, had been lured to a police station under a pretext by Smith in late 2012.

  The campaigner, a student at Cambridge University, had called the police to report two suspicious men on his street who looked as if they were looking for houses to burgle.

  A few days later, he said, he had received a call from Smith inviting him to the station to discuss the suspicious men in more detail.

  But when he went to the meeting, Smith showed little interest in burglary, and instead asked if he would become an informant, supplying him with information about protests being organised by leftwing students in Cambridge.

  Smith allegedly said the campaigner would be paid for his work, but he refused, and heard nothing more.

  In the other case, the environmental and social justice campaigner said a police officer had twice come to his house without an appointment and suggested that one of the campaigns he wanted information about was an environmental group, Cambridge Action Network.

  He said that even though he had rejected the attempt after a third encounter, the police officer had seemed to follow him and his young daughter a month later to a supermarket, and had pushed an envelope of cash notes into his hand one afternoon in 2011.

  “It seemed very random that he should cross our paths there and then, at that moment,” the campaigner said. “Just as we were getting on our bikes, he kind of swooped around the corner on his bicycle and tried to push the money into my hand.”

  Rob Evans and Matthew Taylor
  The Guardian, Monday 17 March 2014 16.53 GMT

  Find this story at 17 March 2014

  © 2014 Guardian News and Media Limited or its affiliated companies. All rights reserved.

  Hillsborough families campaigning for justice ‘had their phones tapped by police spying on them’

  Lawyer Elkan Abrahamson has demanded allegations form part of enquiry
  He says family members have picked up phone and heard other campaigners
  Met Police have not confirmed or denied they put families under surveillance

  Hillsborough campaigners may have been spied on by police through a centralised ’tapping unit’, a leading lawyer has claimed.
  Elkan Abrahamson has lodged a series of complaints with the police watchdog over the claims.
  The Independent Police Complaints Commission (IPCC) confirmed it has received three referrals about officers spying on campaigners following the 1989 tragedy in which 96 Liverpool fans lost their lives.
  Mr Abrahamson, of Broudie Jackson and Canter, said the firm has received strikingly similar accounts of family members picking up the phone to make a call, only to hear an ongoing conversation between other Hillsborough campaigners in a different part of the country.

  He said: ‘We’ve had a few separate complaints of phone tapping.
  ‘It involved a family member picking up the phone only to hear two other family members speaking elsewhere.’

  More…
  Payouts over secret police will run to tens of millions after it is revealed officers spied on Lawrence family
  DAILY MAIL COMMENT: Lawrence and vital role of a free Press
  He demanded that allegations of police officers spying on Hillsborough families was included in the public inquiry announced by Home Secretary Theresa May on Thursday after a report found Scotland Yard had spied on murder victim Stephen Lawrence’s family.

  Mrs May told the Commons that conclusions that the Metropolitan Police planted ‘a spy in the Lawrence family camp’ were ‘deeply troubling’.
  Mr Abrahamson said: ‘It is essential that the enquiry announced by the Home Secretary includes the concerns about surveillance in the Hillsborough case.
  ‘It will, of course, focus on Lawrence, but the Hillsborough tragedy should equally be subjected to the same scrutiny on this subject of spying.’

  The inquiry will be led by Mark Ellison who fronted the independent report into the Lawrence surveillance concerns which sparked this week’s government decision.
  The latest Hillsborough complaint echoes the story of Hilda Hammond, who lost her 14-year-old son Philip, and who was on the phone to a friend in 1990 when she could suddenly hear another chat of fellow campaigner Jenni Hicks who was in conversation at her home in Middlesex.
  Broudie, Jackson and Canter has also documented a further complaint of a relative believing they were followed by police in Sheffield at the time of the inquests into the tragedy, between 1990 and 1991.
  The IPCC also said one of the surveillance complaints related to property being stolen.

  The Metropolitan Police, and other forces, has refused to deny or confirm they took part in surveillance of Hillsborough families.
  Home Secretary Teresa May has now volunteered to write to every chief constable in the UK to demand they hand over any documents on Hillsborough to the new inquiry.
  The move was welcomed, but Mr Abrahamson added: ‘She should ask police forces to provide information on all relevant areas, like surveillance.
  ‘To hide behind reasons of national security seems particularly unfair when we’re talking about bereaved families.’

  It also emerged that some retired cops who had refused to give evidence were now ‘reconsidering’, the IPCC said.
  Of the 243 officers whose statements were suspected of being doctored, just 12 of them remain to be questioned.
  Rachel Cerfontyne, deputy chairwoman of the IPCC, said: “Concerns have been raised been raised by families about alleged surveillance from police.
  ‘We believe the Home Secretary’s letter may also assist in identifying whether any documentation relating to surveillance exists.’

  By SAM WEBB
  PUBLISHED: 20:21 GMT, 9 March 2014 | UPDATED: 09:52 GMT, 10 March 2014

  Find this story at 9 March 2014

  © Associated Newspapers Ltd

  Scotland Yard in new undercover police row; Force accused over attempts to block claims by women allegedly deceived into sexual relationships

  Scotland Yard stands accused of covering up “institutionalised sexism” within the police in trying to block civil claims launched by women allegedly deceived into sexual relationships with undercover officers.

  Police lawyers are applying to strike out, on secrecy grounds, the claims of five women who say they were duped into intimate long-term relationships with four undercover police officers working within the special demonstration squad (SDS), a Metropolitan police unit set up to infiltrate protest groups.

  The legal bid, funded by the taxpayer, is being fought despite widespread outrage and promises of future transparency by Scotland Yard, following official confirmation last week that an undercover officer was deployed 21 years ago to spy on the grieving family of murdered teenager Stephen Lawrence.

  The Observer understands that police lawyers are asking the high court to reject claims against the Metropolitan police on the grounds that the force cannot deviate from its policy of neither confirming nor denying issues regarding undercover policing.

  It is understood that Scotland Yard will say in a hearing, scheduled to be held on 18 March, that it is not in a position to respond to claims and therefore cannot defend it.

  Last week an independent inquiry revealed that an officer identified only as N81 was deployed in a group “positioned close to the Lawrence family campaign”. The spy gathered “some personal details relating to” the murdered teenager’s parents. It was also disclosed that undercover officers had given false evidence in the courts and acted as if they were exempt from the normal rules of evidence disclosure.

  A separate report on a police investigation into the SDS found that three former officers who had had sexual relations with women who had not known their true identities could face criminal charges.

  Harriet Wistrich, a lawyer at Birnberg Peirce & Partners representing the women, said it was absurd that Scotland Yard claimed to be transparent while blocking her clients’ bid for justice in open court. On Friday the former director of prosecutions, Lord Macdonald, accused the police of engendering a “culture of conceit”.

  Wistrich said: “They should just hold up their hands and say, ’this is terrible, we recognise that and are doing everything we can do to put it right’.”

  Wistrich said Scotland Yard had made no move to reverse its legal position despite calls by Theresa May, the home secretary, for transparency in the wake of what she last week described as “profoundly disturbing” findings.

  “They are basically saying that we have this policy and we have to uphold the policy because we gave lifelong assurances that we would not reveal their identities. This is nonsense when some have confessed themselves to being undercover officers.

  “In total, we have got five different officers between the eight claimants and our own evidence suggests there was a deliberate kind of encouragement to do this. We are not just talking about a bad apple … but a rotten-to-the-core, institutionalised sexism.”

  The officers accused of forging long-term sexual relationships with women while undercover are Jim Boyling, Bob Lambert, John Dines and Mark Jenner.

  Last week May announced a public inquiry into the work of undercover police officers shortly after the publication of the inquiry on allegations of spying on the Lawrence family.

  There are additional calls, including by shadow business secretary Chuka Umunna, for an examination of the role of undercover officers in providing information for a blacklist operation run by major companies within the construction industry which forced more than 3,000 people out of the sector.

  Brian Richardson, a barrister who has set up an umbrella group, Campaign Opposing Police Surveillance, said: “It is extremely important that the proposed inquiry considers the infiltration of the Lawrence family campaign and that of [all] the targets of police surveillance. However, we must continue to campaign to ensure that the inquiry is fully transparent and that those responsible … are held to account.”

  Daniel Boffey, policy editor
  The Observer, Saturday 8 March 2014 20.30 GMT

  Find this story at 8 March 2014

  © 2014 Guardian News and Media Limited or its affiliated companies. All rights reserved.

  Lawrence revelations: admit institutional racism, Met chief told

  Anti-terror head moved as black police leader says force has not improved since the 1999 Macpherson inquiry

  The crisis engulfing the Metropolitan police following fresh revelations about the Stephen Lawrence case intensified on Friday night as the leader of its black officers’ association called on the commissioner, Sir Bernard Hogan-Howe, to admit that the force was still institutionally racist.

  Janet Hills, chair of the Met’s black police association, told the Guardian that the report by Mark Ellison QC into alleged police wrongdoing in the Lawrence case was the latest example of the force failing the communities it serves.

  Her comments came as the repercussions from Ellison’s report, commissioned by the home secretary, led the Met to move its head of counter-terrorism, Commander Richard Walton, out of his post after he was caught up in allegations that a police “spy” was placed close to the Lawrence family.

  The first public inquiry into the Lawrence case by Sir William Macpherson in 1999 resulted in the force being branded “institutionally racist” for its failings that led the teenager’s killers to escape justice.

  Years later the Met said the label no longer applied because it had improved so much, but the leader of the Met’s own ethnic minority officers disagreed.

  Hills said: “We believe the Met is still institutionally racist.” She said this was shown by issues such as higher rates of stop and search against black people, and “the representation of ethnic minorities within the organisation, where ethnic minorities are still stuck in the junior ranks”. She added: “For me, it lies in the fact there has been no change, no progression.”

  In his first public comments, Hogan-Howe accepted that the Ellison report was “devastating” and the London mayor Boris Johnson, who has responsibility for policing in the capital, described as “sickening” Ellison’s conclusion that a detective in the Lawrence murder investigation may have been corrupt.

  Hills said: “The Ellison report’s revelations came because of continuing pressure from the Lawrence family. It’s only because the Lawrence family are fighting for justice that all this is coming out, and there will be more to come.”

  Hills said Hogan-Howe should publicly accept that, 15 years on from Macpherson, Britain’s biggest police force – serving a city where 40% and rising are from ethnic minorities – was still “institutionally racist”. She said: “It would be good to hear him acknowledge that … For community trust and confidence he needs to take ownership.”

  Johnson defended the Met’s record on race and said confidence was rising in the force Hogan-Howe leads: “He is right to continue and accelerate the work of recruiting a police force that resembles the community it serves.

  There has been good progress in recent years in recruiting from ethnic minorities, but there is still some way to go. I know Sir Bernard is determined to get there, and I am sure that we can.”

  Ellison’s revelations that the Met had a “spy in the Lawrence camp” during the Macpherson inquiry led the force to announce it would “temporarily” move Walton from his post as head of counter-terrorism, one of the most sensitive jobs in British policing. He has also been referred to the Independent Police Complaints Commission.

  In August 1998, Walton, then an acting detective inspector, was helping to prepare the Met’s submission to the Macpherson inquiry. He secretly met an undercover officer – described by Ellison as being “positioned close to the Lawrence family campaign” to exchange “fascinating and valuable” information about the grieving family. Some of that information passed from the undercover officer included details on Doreen and Neville Lawrence’s marriage.

  Neville Lawrence last night called the revelations “disgusting”, telling the Daily Mail: “It’s unbelievable. They have mocked everything we have done, telling us to our faces that they are listening and things will change, and all the time laughing behind our backs.

  “I think they are actually worse than criminals because these officers get paid with taxpayers’ money for what they do.”

  Ellison found Walton’s conflicting accounts of the meeting “unconvincing, and somewhat troubling”.

  He offered a different version of the purpose of this meeting last month after Ellison told him that he was facing criticism in the report.

  Walton was moved to a non-operational role. It comes as the Met faces withering criticism from the home secretary down over the new revelations about its behaviour during the Lawrence case.

  Hogan-Howe said the publication of the Ellison report marked one of the worst days of his police career.

  He vowed to reform the force, and told London’s Evening Standard: “I cannot rewrite history and the events of the past but I do have a responsibility to ensure the trust and the confidence of the people of London in the Met now and in the future.”

  Theresa May branded the Lawrence revelations, some 21 years after the murder, as “profoundly shocking and disturbing”, adding that “policing stands damaged today”. She said the full truth had yet to emerge.

  Lord Condon, Met commissioner at the time of the “spy” in the Lawrence camp, denied any knowledge of the deployment, telling the House of Lords: “At no stage did I ever authorise, or encourage, or know about any action by any undercover officer in relation to Mr and Mrs Lawrence or their friends or supporters or the Macpherson inquiry hearings. Had I known I would have stopped this action immediately as inappropriate.”The fallout after the Ellison report is also reaching the courts. Two campaigners are to appeal against their convictions, alleging that an undercover police officer took part in their protest and set fire to a branch of Debenhams, causing damage totalling more than £300,000.The officer, a leading member of the covert unit at the heart of the undercover controversy, was revealed this week to have also been a key figure in thesecret operation to spy on the family of Stephen Lawrence.

  The announcement of the appeal comes as scores of convictions involving undercover officers over the past decades are to be re-examined to see if campaigners in a range of political groups have been wrongly convicted.

  Ellison, the QC who produced Thursday’s report into the undercover infiltration of the Lawrence campaign, also found that the unit, the special demonstration squad (SDS), had concealed crucial evidence from courts.

  Now he has been asked by the home secretary, Theresa May, to identify specific cases in which unjust convictions have been caused by the SDS, which infiltrated political groups between 1968 and 2008.

  Vikram Dodd and Rob Evans
  The Guardian, Friday 7 March 2014 23.04 GMT

  Find this story at & March 2014

  © 2014 Guardian News and Media Limited or its affiliated companies.

  Why Police Lie Under Oath

  THOUSANDS of people plead guilty to crimes every year in the United States because they know that the odds of a jury’s believing their word over a police officer’s are slim to none. As a juror, whom are you likely to believe: the alleged criminal in an orange jumpsuit or two well-groomed police officers in uniforms who just swore to God they’re telling the truth, the whole truth and nothing but? As one of my colleagues recently put it, “Everyone knows you have to be crazy to accuse the police of lying.”
  Enlarge This Image

  But are police officers necessarily more trustworthy than alleged criminals? I think not. Not just because the police have a special inclination toward confabulation, but because, disturbingly, they have an incentive to lie. In this era of mass incarceration, the police shouldn’t be trusted any more than any other witness, perhaps less so.

  That may sound harsh, but numerous law enforcement officials have put the matter more bluntly. Peter Keane, a former San Francisco Police commissioner, wrote an article in The San Francisco Chronicle decrying a police culture that treats lying as the norm: “Police officer perjury in court to justify illegal dope searches is commonplace. One of the dirty little not-so-secret secrets of the criminal justice system is undercover narcotics officers intentionally lying under oath. It is a perversion of the American justice system that strikes directly at the rule of law. Yet it is the routine way of doing business in courtrooms everywhere in America.”

  The New York City Police Department is not exempt from this critique. In 2011, hundreds of drug cases were dismissed after several police officers were accused of mishandling evidence. That year, Justice Gustin L. Reichbach of the State Supreme Court in Brooklyn condemned a widespread culture of lying and corruption in the department’s drug enforcement units. “I thought I was not naïve,” he said when announcing a guilty verdict involving a police detective who had planted crack cocaine on a pair of suspects. “But even this court was shocked, not only by the seeming pervasive scope of misconduct but even more distressingly by the seeming casualness by which such conduct is employed.”

  Remarkably, New York City officers have been found to engage in patterns of deceit in cases involving charges as minor as trespass. In September it was reported that the Bronx district attorney’s office was so alarmed by police lying that it decided to stop prosecuting people who were stopped and arrested for trespassing at public housing projects, unless prosecutors first interviewed the arresting officer to ensure the arrest was actually warranted. Jeannette Rucker, the chief of arraignments for the Bronx district attorney, explained in a letter that it had become apparent that the police were arresting people even when there was convincing evidence that they were innocent. To justify the arrests, Ms. Rucker claimed, police officers provided false written statements, and in depositions, the arresting officers gave false testimony.

  Mr. Keane, in his Chronicle article, offered two major reasons the police lie so much. First, because they can. Police officers “know that in a swearing match between a drug defendant and a police officer, the judge always rules in favor of the officer.” At worst, the case will be dismissed, but the officer is free to continue business as usual. Second, criminal defendants are typically poor and uneducated, often belong to a racial minority, and often have a criminal record. “Police know that no one cares about these people,” Mr. Keane explained.

  All true, but there is more to the story than that.

  Police departments have been rewarded in recent years for the sheer numbers of stops, searches and arrests. In the war on drugs, federal grant programs like the Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant Program have encouraged state and local law enforcement agencies to boost drug arrests in order to compete for millions of dollars in funding. Agencies receive cash rewards for arresting high numbers of people for drug offenses, no matter how minor the offenses or how weak the evidence. Law enforcement has increasingly become a numbers game. And as it has, police officers’ tendency to regard procedural rules as optional and to lie and distort the facts has grown as well. Numerous scandals involving police officers lying or planting drugs — in Tulia, Tex. and Oakland, Calif., for example — have been linked to federally funded drug task forces eager to keep the cash rolling in.

  THE pressure to boost arrest numbers is not limited to drug law enforcement. Even where no clear financial incentives exist, the “get tough” movement has warped police culture to such a degree that police chiefs and individual officers feel pressured to meet stop-and-frisk or arrest quotas in order to prove their “productivity.”

  For the record, the New York City police commissioner, Raymond W. Kelly, denies that his department has arrest quotas. Such denials are mandatory, given that quotas are illegal under state law. But as the Urban Justice Center’s Police Reform Organizing Project has documented, numerous officers have contradicted Mr. Kelly. In 2010, a New York City police officer named Adil Polanco told a local ABC News reporter that “our primary job is not to help anybody, our primary job is not to assist anybody, our primary job is to get those numbers and come back with them.” He continued: “At the end of the night you have to come back with something. You have to write somebody, you have to arrest somebody, even if the crime is not committed, the number’s there. So our choice is to come up with the number.”

  Exposing police lying is difficult largely because it is rare for the police to admit their own lies or to acknowledge the lies of other officers. This reluctance derives partly from the code of silence that governs police practice and from the ways in which the system of mass incarceration is structured to reward dishonesty. But it’s also because police officers are human.

  Research shows that ordinary human beings lie a lot — multiple times a day — even when there’s no clear benefit to lying. Generally, humans lie about relatively minor things like “I lost your phone number; that’s why I didn’t call” or “No, really, you don’t look fat.” But humans can also be persuaded to lie about far more important matters, especially if the lie will enhance or protect their reputation or standing in a group.

  The natural tendency to lie makes quota systems and financial incentives that reward the police for the sheer numbers of people stopped, frisked or arrested especially dangerous. One lie can destroy a life, resulting in the loss of employment, a prison term and relegation to permanent second-class status. The fact that our legal system has become so tolerant of police lying indicates how corrupted our criminal justice system has become by declarations of war, “get tough” mantras, and a seemingly insatiable appetite for locking up and locking out the poorest and darkest among us.

  And, no, I’m not crazy for thinking so.

  By MICHELLE ALEXANDER
  Published: February 2, 2013

  Find this story at 2 February 2013

  © 2013 The New York Times Company

  Did an undercover cop help organise a major riot?

  The wrongly convicted activist John Jordan claims the Met helped plan serious civil disorder. An independent public inquiry is now vital

  From the Stephen Lawrence inquiry we learned that the police were institutionally racist. Can it be long before we learn that they are also institutionally corrupt? Almost every month the undercover policing scandal becomes wider and deeper. Today I can reveal a new twist, which in some respects could be the gravest episode yet. It surely makes the case for an independent public inquiry – which is already overwhelming – unarguable.

  Before I explain it, here’s a summary of what we know already. Thanks to the remarkable investigations pursued first by the victims of police spies and then by the Guardian journalists Rob Evans and Paul Lewis (whose book Undercover is as gripping as any thriller), we know that British police have been inserting undercover officers into protest movements since 1968. Their purpose was to counter what they called subversion or domestic extremism, which they define as seeking to “prevent something from happening or to change legislation or domestic policy … outside the normal democratic process”. Which is a good description of how almost all progressive change happens.

  Most of the groups whose infiltration has now been exposed were non-violent. Among them were the British campaign against apartheid in South Africa, the protest movements against climate change, people seeking to expose police corruption and the campaign for justice for the murdered black teenager Stephen Lawrence. Undercover officers, often using the stolen identities of dead children, worked their way into key positions and helped to organise demonstrations. Several started long-term relationships with the people they spied on. At least two fathered children with them.

  Some officers illegally used their false identities in court. Some acted as agents provocateurs. Seldom did they appear to be operating in the wider interests of society. They collected intelligence on trade unionists that was passed to an agency which compiled unlawful blacklists for construction companies, ensuring that those people could not find work. The policeman who infiltrated the Stephen Lawrence campaign was instructed by his superiors to “hunt for disinformation” about the family and their supporters that could be used to undermine them. When their tour of duty was over, the police abandoned their partners and their assumed identities and disappeared, leaving a trail of broken lives. As the unofficial motto of the original undercover squad stated, it would operate By Any Means Necessary.

  The revelations so far have led to 56 people having their cases or convictions overturned, after police and prosecutors failed to disclose that officers had helped to plan and execute the protests for which people were being prosecuted. But we know the names of only 11 spies, out of 100-150, working for 46 years. Thousands of people might have been falsely prosecuted.

  So far there have been 15 official inquiries and investigations. They seem to have served only to delay and distract. The report by Sir Christopher Rose into the false convictions of a group of climate change protesters concluded that failures by police and prosecutors to disclose essential information to the defence “were individual, not systemic” and that “nothing that I have seen or heard suggests that … there was any deliberate, still less dishonest, withholding of information”. Now, after an almost identical case involving another group of climate activists, during which the judge remarked that there had been “a complete and total failure” to disclose evidence, Rose’s findings look incredible.

  The biggest inquiry still running, Operation Herne, is investigating alleged misconduct by the Metropolitan police. Of its 44 staff, 75% work for, er, the Metropolitan police. Its only decisive action so far has been to seek evidence for a prosecution under the Official Secrets Act of Peter Francis, the police whistleblower who has revealed key elements of this story. This looks like an attempt to discourage him from testifying, and to prevent other officers from coming forward.

  Bad enough? You haven’t heard the half of it. Last week, the activist John Jordan was told his conviction (for occupying the offices of London Transport) would be overturned. The Crown Prosecution Service refuses to reveal why, but it doubtless has something to do with the fact that one of Jordan’s co-defendants turns out to have been Jim Boyling, a secret policeman working for the Met, who allegedly used his false identity in court.

  Jordan has now made a further claim. He alleges that the same man helped organise a street party that went wrong and turned into the worst riot in London since the poll tax demonstrations. The J18 Carnival Against Global Capitalism on 18 June 1999 went well beyond non-violent protest. According to the police, 42 people were injured and over £1m of damage was done. One building was singled out: the London International Financial Futures Exchange (Liffe), where derivatives were traded. Though protesters entered the building at 1.40pm, the police did not arrive until 4.15pm.

  After furious recriminations from the Lord Mayor and the people who ran the Liffe building, the City of London police conducted an inquiry. It admitted that their criticisms were justified, and that the police’s performance was “highly unsatisfactory”. The problem, it claimed, was that the police had no information about what the targets and plans of the protesters would be, and had no idea that Liffe was in the frame. The riot was “unforeseen”.

  Jordan was a member of “the logistics group that organised the tactics for J18. There were about 10 of us in the group and we met weekly for over six months.” Among the other members, he says, was Boyling. “The 10 of us … were the only people who knew the whole plan before the day itself and who had decided that the main target would be Liffe.” Boyling, he alleges, drove one of the two cars that were used to block the road to the building.

  It is hard to think of a more serious allegation. For six months an undercover officer working for the Metropolitan police was instrumental in planning a major demonstration, which ended up causing injuries and serious damage to property. Yet the police appear to have failed to pass this intelligence to the City of London force, leaving the target of the protest unprotected.

  Still no need for an independent public inquiry? Really?

  A fully referenced version of this article can be found at Monbiot.com

  George Monbiot
  The Guardian, Monday 3 February 2014 20.30 GMT

  Find this story at 3 February 2014

  The most shared comment, analysis and editorial articles delivered every weekday lunchtime.
  Sign up for the Comment is free email
  © 2014 Guardian News and Media Limited or its affiliated companies. All rights reserved.

  Did undercover cop organise one of Londons largest riots?

  On June 18th 1999 a car skidded across a road in the financial heart of London. As traffic was blocked thousands of anti capitalist protesters including Reclaim the Streets barged their way into various corporate buildings.

  The J18 Carnival Against Global Capitalism according to George Monbiot ‘went well beyond non-violent protest. According to the police, 42 people were injured and over £1m of damage was done. One building was singled out: the London International Financial Futures Exchange (Liffe), where derivatives were traded. Though protesters entered the building at 1.40pm, the police did not arrive until 4.15pm.’

  Jim Boyling’s car blockading the road

  A man who was in that car was Detective Constable Andrew James ‘Jim’ Boyling – an undercover cop. In Monbiot’s Guardian article ‘He alleges that the same man helped organise a street party that went wrong and turned into the worst riot in London since the poll tax demonstrations.’

  I filmed his car being pulled furiously away by cops (video still above) once they manage to break the steering lock.

  Monbiot continues
  ‘After furious recriminations from the Lord Mayor and the people who ran the Liffe building, the City of London police conducted an inquiry. It admitted that their criticisms were justified, and that the police’s performance was “highly unsatisfactory”. The problem, it claimed, was that the police had no information about what the targets and plans of the protesters would be, and had no idea that Liffe was in the frame. The riot was “unforeseen”.

  undercover cop Jim Boyling

  Was it really unseen? The Met Police had a cop working undercover on organising the carnival and which buildings would be occupied.

  Jordan was a member of “the logistics group that organised the tactics for J18. There were about 10 of us in the group and we met weekly for over six months.” Among the other members, he says, was Boyling. “The 10 of us … were the only people who knew the whole plan before the day itself and who had decided that the main target would be Liffe.”

  A Reclaim the Streets activist John Jordan said Boyling who went undercover with the name of Jim Sutton ‘drove one of the two cars that were used to block the road to the building.’

  Activists were furious when Sutton/Boyling ‘accidentally’ left the window open allowing six of his fellow cops to break the steering lock and push it out of the way.
  Undercover cop Jim ‘Sutton’ Boyling

  Monbiot lays it out
  ‘It is hard to think of a more serious allegation. For six months an undercover officer working for the Metropolitan police was instrumental in planning a major demonstration, which ended up causing injuries and serious damage to property. Yet the police appear to have failed to pass this intelligence to the City of London force, leaving the target of the protest unprotected.’

  Find this story at 4 February 2014

  BBC Newsnight broadcast a report on Boyling, Watch it here at 4 February 2014

  or watch the story at 4 February 2014 here

  Police are cracking down on students – but what threat to law and order is an over-articulate history graduate?

  For most of my life student politics has been little more than a joke. Suddenly it’s become both serious and admirable

  Why are some of the most powerful people in Britain so terrified of a bunch of students? If that sounds a ridiculous question, consider a few recent news stories. As reported in this paper last week, Cambridge police are looking for spies to inform on undergraduate protests against spending cuts and other “student-union type stuff”. Meanwhile, in London last Thursday, a student union leader, Michael Chessum, was arrested after a small and routine demo. Officers hauled him off to Holborn police station for not informing them of the precise route of the protest – even though it was on campus.

  The 24-year-old has since been freed – on the strict condition that he doesn’t “engage in protest on any University Campus and not within half a mile boundary of any university”. Even with a copy of the bail grant in front of me, I cannot make out whether that applies to any London college, any British university – or just any institute of higher education anywhere in the world. As full-time head of the University of London’s student union, Chessum’s job is partly to protest: the police are blocking him from doing his work. But I suppose there’s no telling just what threat to law and order might be posed by an over-articulate history graduate.

  While we’re trawling for the ridiculous, let us remember another incident this summer at the University of London, when a 25-year-old woman was arrested for the crime of chalking a slogan on a wall. That’s right: dragged off by the police for writing in water-soluble chalk. Presumably, there would have been no bother had she used PowerPoint.

  It all sounds farcical – it is farcical – until you delve into the details. Take the London demo that landed Chessum in such bother: university staff were filming their own students from a balcony of Senate House (the building that inspired the Ministry of Truth in Orwell’s Nineteen Eighty-Four, appropriately enough). Such surveillance is a recent tradition, the nice man in the University press office explains to me – and if the police wanted the footage that would be no problem.

  That link with the police is becoming increasingly important across more and more of our universities. London students allege that officers and university security guards co-ordinate their attempts to rein in demonstrations while staff comment on the increased police presence around campus. At Sussex, student protests against outsourcing services were broken up this April, when the university called in the police – who duly turned up with riot vans and dogs. A similar thing happened at Royal Holloway university, Surrey in 2011: a small number of students occupied one measly corridor to demonstrate against course closures and redundancies; the management barely bothered to negotiate, but cited “health and safety” and called in the police to clear away the young people paying their salaries.

  For most of my life, student politics has been little more than a joke – the stuff of Neil off the Young Ones, or apprentice Blairites. But in the past few years it has suddenly become both serious and admirable, most notably with the protests of 2010 against £9,000 tuition fees and the university occupations that followed. And at just that point, both the police and university management have become very jumpy.

  For the police, this is part of the age-old work of clamping down on possible sources of civil disobedience. But the motivation for the universities is much more complicated. Their historic role has been to foster intellectual inquiry and host debate. Yet in the brave new market of higher education, when universities are competing with each other to be both conveyor belts to the jobs market and vehicles for private investment, such dissent is not only awkward – it’s dangerously uncommercial. As Andrew McGettigan, author of The Great University Gamble, puts it: “Anything too disruptive gets in the way of the business plan.”

  Last month it appeared that Edinburgh University had forced its student union to sign a gagging clause (now withdrawn). No union officer is allowed to make any public criticism of the university without giving at least 48 hours’ notice. University managers reportedly made that a deal-breaker if the student union was to get any funds.

  The managers of the University of London want to shut down the student union at the end of this academic year. The plan – which is why Chessum and co were marching last week – is to keep the swimming pool and the various sports clubs, but to quash all university-wide student representation. After all, the students are only the people paying the salary of the university vice-chancellor, Adrian Smith – why should they get a say? The plan, it may not surprise you to learn, was drawn up by a panel that didn’t number a single student. What with sky-high fees and rocketing rents in the capital, you might think that the need for a pan-London student body had never been higher. But then, you’re not a university manager on a six-figure salary.

  Where universities were historically places of free expression, now they are having to sacrifice that role for the sake of the free market. For students, that comes in the form of a crackdown on dissent. Yet the twentysomethings at university now will end up running our politics, our businesses and our media. You might want these future leaders to be questioning and concerned about society. Or you might wonder whether sending in the police to arrest a woman chalking a wall is proportionate. Either way, you should be troubled.

  Aditya Chakrabortty
  The Guardian, Monday 18 November 2013 20.00 GMT

  Find this story at 18 November 2013

  © 2013 Guardian News and Media Limited or its affiliated companies. All rights reserved.

  Ideologische orde: Gaan we protesteren? Inlichtingenoperatie studentenprotesten ‘Gaan we stenen gooien?’ deel 2

  Diverse studentendemonstraties van de afgelopen jaren werden in potentie als het plegen van een misdrijf beschouwd, zo blijkt uit documenten die J&J in handen kreeg via de Wob. Bescherming van de openbare orde komt steeds meer in het teken te staan van het verzamelen van inlichtingen zonder dat hierbij duidelijk wordt waarvoor, en wat er mee gebeurt. Burgemeesters, College van B&W’s en gemeenteraden weten niets van deze operaties af.

  Van eind 2009 tot de zomer van 2011 demonstreerden studenten en docenten tegen de bezuinigingen in het onderwijs. In die periode werden diverse actieve studenten in Utrecht en Amsterdam benaderd door de inlichtingendienst.

  In het eerdere artikel ‘Gaan we stenen gooien?’ worden deze benaderingen in verband gebracht met het persbericht van de operationele driehoek van Den Haag van 20 januari 2011. De avond voorafgaande de demonstratie meldde burgemeester Van Aartsen namelijk dat ‘de gemeente Den Haag aanwijzingen had dat radicalen de studentendemonstratie van vandaag willen verstoren’. De burgemeester zei dat de politie die aanwijzingen baseerde op informatie afkomstig van ‘open en gesloten bronnen’.

  Tijdens de demonstratie op die dag vonden er enige schermutselingen plaats op het Plein voor het Tweede Kamergebouw en op het Malieveld. De NOS meldde dat volgens de driehoek de 27 verdachten (cijfers van de politie) leden zouden zijn van de linkse groep Anti-Fascistische Aktie (AFA). Van de 27 verdachten werden er nog op dezelfde dag 22 vrijgelaten.

  Inlichtingenoperatie

  Naast deze benaderingen bleek het politie-apparaat een inlichtingenoperatie op touw te hebben gezet waarbij niet alleen studenten, maar ook politieke partijen in de gaten werden gehouden. Namen van sprekers en ‘bekende’ actievoerders werden aan het dossier toegevoegd om de ‘radicale’ claim van burgemeester Van Aartsen te onderbouwen.

  Al die inlichtingen bleken echter boterzacht, zoals Van Aartsen in de operationele driehoek van donderdag 20 januari 2011 moest toegeven: “De burgemeester geeft aan dat hij de verstrekte informatie van de AIVD onbevredigend vindt en schorst het driehoeksoverleg.” De burgemeester belde de baas van de AIVD die meldde dat hij “niet meer informatie kan verstrekken, anders dan dat het om personen van AFA zou gaan die naar Den Haag zouden willen komen.”

  De chef van de AIVD zou tijdens het telefoongesprek met Van Aartsen hebben gezegd dat “Zij [antifascisten, red.] de neiging zullen hebben om zich te mengen onder de demonstranten en gewelddadig willen optreden.” Zodra het driehoeksoverleg werd hervat, deed een van de directeuren van politie Haaglanden er nog een schepje bovenop: “Daaruit (diverse open bronnen) blijkt dat meerdere personen zich mogelijk radicaal willen manifesteren.”

  Eerst vond Van Aartsen de AIVD-informatie onbevredigend, wist de politie van niets en enkele minuten later was er sprake van dat de horden “van een vijftal groepen met een verschillende achtergrond, maar alle van linkse signatuur” de volgende dag de stad zouden bestormen. “Daaronder zijn anarchistische en antiglobalistische groeperingen met een extreem karakter”, voegde de politie er nog aan toe.

  Scenario’s werden aangescherpt. Tijdens het driehoeksoverleg werd een persbericht opgesteld. ‘De Haagse Driehoek heeft aanwijzingen dat radicale groeperingen de studentendemonstratie van vrijdag willen aangrijpen om de openbare orde in Den Haag te verstoren.’ De bronnen van de Driehoek waren ‘gesloten en open bronnen.’ Dit suggereerde dat de inlichtingendienst over informanten beschikte en dat er actief op internet en in actiecentra was gezocht naar oproepen om te gaan rellen.

  Uit de laatste alinea van het verslag van de driehoek van 20 januari 2011 blijkt echter dat er geen enkele aanwijzing was dat radicalen de demonstratie zouden verstoren: ‘De driehoek besluit voorts dat de burgemeester een noodbevel zal uitvaardigen, indien er concrete aanwijzingen zijn dat bepaalde personen die op de demonstratie afkomen de orde daadwerkelijk gaan verstoren en de politie voorts verwacht dat het uitvaardigen van een noodbevel ondersteunt bij het aan kunnen houden van dergelijke personen.’

  Een opruiend persbericht van de gemeente Den Haag over ‘radicalen en een studentendemonstratie’, insinuaties van de AIVD, een politie die gespannen de demonstratie tegemoet trad en volgens de rechter weinig hoffelijk met de demonstranten omging en benaderingen van studenten door inlichtingendiensten in diverse steden. Wat ging er vooraf aan de demonstratie van 21 januari 2011 en wat speelde zich af in 2010 en 2011 rond de protesten van studenten en docenten tegen bezuinigingen in het onderwijs?

  Anarcho-extremisten

  Jaarlijks slaat de inlichtingendienst AIVD alarm over het gevaar voor de democratische rechtsorde door toedoen van Antifascistische Actie (AFA). In het jaarverslag over 2009 wordt gemeld dat ‘de dreiging uit de kleine kring extremisten rond Antifascistische Actie onverminderd hoog blijft. Die kern is in 2009 niet gegroeid, maar de aanhang die zij weet te genereren wel. De harde kern van AFA omvat enige tientallen personen.’

  In 2010 maken de antifascisten deel van een groter contingent van activisten: ‘De AIVD heeft in 2010 geconstateerd dat sprake is van toenemende samenwerking tussen de verschillende linkse actiegroepen. Dat wil zeggen dat het onderscheid tussen de groeperingen die zich richten op antifascisme, antiglobalisering, milieu, dierenrechten en – in mindere mate – op asiel- en vreemdelingenbeleid, vervaagt.’

  Het jaar daarop heeft de dienst een term gevonden voor deze multi-activisten: ‘anarcho-extremisten’. ‘Anarcho-extremisten zijn op vele terreinen en in diverse samenstellingen actief. Zo waren begin 2011 Amsterdamse anarchisten met AFA-Den Haag nauw betrokken bij de uit de hand gelopen studentendemonstratie in Den Haag’ (jaarverslag AIVD 2011).

  In 2012 wordt het anarcho-extremisme direct gekoppeld aan een nieuwe ideologie, het vandalisme. ‘In 2012 zag de AIVD uit anarcho-extremistische hoek voornamelijk vandalisme bij diverse objecten in verband met hun ‘antikapitalistische’ strijd. Anarcho-extremisten hebben in 2012, in het kader van hun ‘internationale solidariteit’, diverse activiteiten ondernomen.’

  Het noemen van de studentendemonstratie in Den Haag in het jaarverslag van 2011 past naadloos bij de term ‘multi-activisten’ dat voortkomt uit AFA, of in ieder geval de antifascisten. De dienst is ook trots op haar informatie-positie en geeft zichzelf een schouderklopje: ‘De AIVD heeft in het onderzoek naar antifascisme nauw contact gehad met de RID.’ [Regionale Inlichtingendienst, red.]

  De activiteiten van de AIVD en RID resulteerden in het in goede banen leiden van de verschillende dreigende confrontaties tussen antifascisten en extreem-rechts (AIVD jaarverslag 2009). Niet alleen de RID wordt bij de strijd tegen de anarcho-extremisten betrokken, ook de wetenschap: ‘De AIVD heeft in 2010 gewerkt aan een grotere doelmatigheid door middel van systematische prioritering van onderzoeken, een betere samenwerking met enerzijds de Regionale Inlichtingendiensten en anderzijds buitenlandse diensten, en door vaker aansluiting te zoeken bij de wetenschap (academic outreach).’ (AIVD jaarverslag 2010)

  Daarnaast werd het onderscheid tussen het verzamelen van informatie ten behoeve van het openbare orde- en inlichtingenbeleid ten aanzien van politiek actieve groeperingen steeds diffuser. Dreiging is het toverwoord in het project RID 2015: ‘De vorming van de nationale politie en de organisatorische veranderingen die hiervan het gevolg zijn hebben mede geleid tot een heroriëntatie op de samenwerking met de Regionale Inlichtingendiensten. Het project RID2015 moet ertoe leiden dat de inzet van de RID ten behoeve van het vroegtijdig onderkennen van opkomende dreigingen in de regio efficiënter wordt.’ (AIVD jaarverslag 2011).

  Zoals verschillende studentenorganisaties zich voorbereidden op de landelijke demonstraties in Den Haag en Amsterdam, zo werkten de politie en de inlichtingendiensten aan het koppelen van studenten aan antifascisten of anarcho-extremisten. Regiopolitie Utrecht PL0910 2010295357-1: ‘Vandaag was er een studenten demonstratie op de Uithof tegen de bezuinigingsplannen op het onderwijs. De demonstratie begon om 12.30 uur voor het Minnaert gebouw op de Leuvenlaan. Vanaf daar liepen ongeveer een kleine 200 demonstranten, voornamelijk studenten en een handjevol linkse betogers (type anarchist/kraker), in optocht in de richting van de Heidelberglaan.’

  Het feit dat die ‘linkse’ demonstranten misschien ook studenten hadden kunnen zijn, kwam niet bij de functionarissen op. Enkele agenten ‘hebben een auto gecontroleerd met linkse demonstranten, geen studenten. In de auto, een Volkswagen Golf met het kenteken … zaten drie mannen en de bestuurder was … geboren in 1978. Zij kwamen vanuit Rotterdam om te demonstreren en liepen met een groot stuk karton met daarop een tekst (PL0910 2010295357-1).’

  Geen incidenten

  In het hele land werden in 2010 betogingen georganiseerd. Zoals op 21 mei op het Amsterdamse Museumplein waar rond de 5.000 mensen op afkwamen. De manifestatie en mars verliepen rustig. Er waren enkele ’tegen demonstranten’ die pleitten voor afschaffing van de basisbeurs voor studenten.

  Hoewel de demonstratie door de Amsterdamse Driehoek benaderd werd met termen als ‘dreigingsanalyse’, ‘Conflict en Crisisbeheersing’ en ‘Capaciteitsmanagement bewaken en beveiligen’ verliep het protest gemoedelijk. Er bleek in Amsterdam nog geen sprake van het opzetten van een inlichtingen-operatie, maar dit was wel de periode waarin de eerste studenten werden benaderd om als informant voor de inlichtingendiensten te komen werken.

  Met een inlichtingen-operatie was men in Den Haag al wel begonnen. Op 10 februari 2010 demonstreerde een groep MBO-studenten in de hofstad waar 100 personen aan deelnamen. Het Haagse Bureau Regionale Informatie (BRI) had een informatierapport over de organisatoren en deelnemers samengesteld dat niet openbaar werd gemaakt door de Haagse politie. Ook voor een demonstratie op 25 maart 2010 (400 deelnemers) werd een zogenoemd verstrekkingsrapport opgesteld door BRI Haaglanden. Ook dit rapport werd niet openbaar gemaakt.

  In het plan van aanpak voor de ‘manifestatie comité SOS 25 maart 2010’ wordt verwezen naar een spontane blokkade van het ministerie van OC&W enkele dagen eerder: ‘Op donderdag 18 maart 2010 vond een spontane demonstratie plaats van ongeveer 50 studenten. […] Hierop besloten het paraat Peloton in te zetten. […] Er hebben zich bij deze demonstratie geen noemenswaardige incidenten voorgedaan.’ Of deze spontane actie een trigger is geweest voor de politie om meer inlichtingen te kunnen verzamelen, is niet duidelijk.

  Eigenlijk is het vreemd. Al geruime tijd vonden er geen incidenten plaats bij protesten tegen de bezuinigingen. Ook niet op 18 maart 2010: ‘Ik verbalisant vroeg aan … of het om een aangemelde demonstratie ging. Hij verklaarde dat het om een niet aangemelde, maar spontane demonstratie ging. Vervolgens heeft collega … telefonisch contact opgenomen met bureau Conflict en Crisisbeheersing van politie Haaglanden, welke op haar beurt middels de directie van politie Haaglanden in overleg met de burgemeester trad. De Burgemeester besloot dat de demonstratie per direct beëindigd diende te worden. Tevens besloot de burgemeester dat er proces-verbaal moest worden aangezegd, terzake het niet hebben kennis gegeven van een demonstratie. Persoon verklaarde: ‘Dit is een spontane en vreedzame demonstratie, om aandacht te vragen voor de kwaliteit van het onderwijs en het behoud van studiefinanciering’ (PL1512 2010059606-1 donderdag 18 maart 2010 omstreeks 08.30 uur).’

  De student kreeg een boete voor het uiten van zijn mening, omdat de burgemeester van Den Haag niet tijdig op de hoogte was gesteld. Dat is naast een enkele bezetting (vaak met toestemming van de schoolbesturen) de enige ‘zware overtreding’. Het aantal demonstraties was aanzienlijk, ook de opkomst, maar incidenten bleven dus uit. Op 29 november 2010 demonstreerden 1.500 studenten op het Plein in Den Haag, op 8 december 200 docenten. In Utrecht demonstreerden op 10 december 200 studenten, op 16 december 30. In Arnhem gingen 10 december 500 studenten de straat op, in Amsterdam 5.000.

  Internet surveillance

  Waarom er inlichtingen worden verzameld rondom het buitenparlementaire protest van studenten en docenten, wordt ook niet duidelijk. De regiopolitie Gelderland Midden schrijft in het proces verbaal PL0745 2010137777-1 over een demonstratie van de Wageningse Studenten Organisatie dat ‘de sfeer goed was en er geen incidenten waren.’ Een deel van het proces-verbaal wordt echter geweigerd op grond van ’toezicht, controle en inspectie’ en ‘opsporing en vervolging’.

  Volgens de Arnhemse politie is ‘het optreden van de politie erop gericht de demonstratie in goede banen te leiden en het handhaven van de openbare orde (brief primaire beslissing 6 februari 2012).’ Waarom dan informatie achterhouden over een gemoedelijk verlopen manifestatie? Ook het mutatierapport en het journaal/de mutaties van het protest in Amsterdam op 10 december 2010 wordt niet verstrekt.

  En waarom worden in het mutatierapport over een demonstratie in Nijmegen de namen van de sprekers vermeld? ‘Op vrijdag 10 december 2010 omstreeks 13:30 uur heeft er een demonstratie plaatsgevonden door het centrum van Nijmegen. De studenten zijn gestart op het stationsplein te Nijmegen. … [weg gelakt] heeft het openingswoord gedaan. Hierop volgend heeft meneer … (weg gelakt) gesproken (PL081A 2010123893-1).’

  Bij protesten en maatschappelijke onrust kijkt de overheid steeds vaker naar ontwikkelingen op het internet, met name sociale media. In de loop van 2010 wordt ook dit een belangrijke informatiebron in verband met de studentenprotesten. Dit gaat soms fout waardoor de politie een verkeerde inschatting maakt van de omvang van een manifestatie.

  Op 29 november 2010 komt de operationele Driehoek van Den Haag samen en concludeert: ‘Visser (van politie Haaglanden) dat door oproepen op het internet het aantal verwachte deelnemers aan de demonstratie aan de LSVB-SP en Studentenraad TU aanzienlijk is toegenomen: van oorspronkelijk 50 naar ruim 1000.’ Deze conclusie is vreemd aangezien er in een eerder stadium overleg is geweest met de organisatoren.

  Ook bij andere demonstraties worden sociale media en het internet afgestruind voor aanvullende informatie. In combinatie met een vooringenomen inlichtingen- en politie-apparaat kan het volgende bericht op het Forum voor de Vrijheid (FvdV) de trigger zijn geweest voor het persbericht van de Burgemeester van Den Haag om radicalen en studenten aan elkaar te verbinden. ‘Laatste nieuws: de AFA komt ook, om te rellen’, bericht het forum op 20 januari 2011 om 16:07 uur. (http://forum-voor-de-vrijheid.nl/vrijheid/archive/index.php/t-24493.html)

  Drie dagen later stellen Anarchistische Groep Nijmegen en Anti-Fascistische Actie in een gezamenlijk persbericht dat zij niet hebben opgeroepen om geweld te gebruiken bij de demonstratie tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs van 21 januari 2011 in Den Haag. Het persbericht kwam echter te laat om de spin van de operationele Driehoek (politie, justitie en openbaar bestuur) van Den Haag nog in het voordeel van de studentendemonstratie te laten draaien.

  Politiek en anarcho-extremisme

  De scheiding tussen het ‘handhaven van de openbare orde’ en ‘inlichtingen inzamelen in verband met de bescherming van de democratische rechtsorde’ is flinterdun. RID Gelderland Zuid maakte bijvoorbeeld een verstrekkingsrapport openbare orde op. Het rapport met het nummer 0018762 en betrouwbaarheidscode informatie B3 (meestal betrouwbaar, gehoord/bevestigd) gaat over een actieweek met een informatiemarkt, een publiciteitsact, een discussie- en filmavond en een menselijke ketting. Nu kan de openbare orde in het geding zijn geweest, maar om studentenprotest tegen bezuinigingen in het onderwijs meteen op te schalen naar een risicowedstrijd in het betaald voetbal is nogal overdreven. Een publiciteitsactie van Red Bull belandt ook niet op het bord van de RID.

  Een jaar later, eind januari 2011 gebeurt eigenlijk hetzelfde in Den Haag. Nu met meer consequenties voor enkele studenten dan in februari 2010 in Nijmegen. Vanaf begin januari 2011 krijgt de Haagse politie vanuit heel Nederland informatierapporten over studenten die willen deelnemen aan de manifestatie op het Malieveld op 21 januari 2011.

  Regiopolitie Twente RID rapportnummer 2011…, betrouwbaarheidscode A (toelichting code Waar): ‘In de maand januari 2011 werd informatie ontvangen dat: Er op 21 januari ongeveer 18000 studenten naar Den Haag zullen vertrekken om deel te nemen aan de studentendemonstratie. Er vanuit Twente ongeveer 1500 studenten zullen vertrekken.’

  Politie Gelderland Zuid verstrekkingsrapport 19893, betrouwbaarheidscode informatie A: ‘In verband met de studentenmanifestatie die gehouden wordt op 21 januari 2011 te Den Haag is bij de RID Gelderland-Zuid de navolgende informatie binnengekomen. In het totaal hebben 500 studenten van de Radboud Universiteit zich aangemeld voor het busvervoer naar genoemde manifestatie. Er zullen ook nog studenten reizen met een OV-kaart, deze zijn niet in het aantal opgenomen. Vanaf HAN (Hogeschool Arnhem/Nijmegen) zullen ook bussen met studenten vertrekken naar Den Haag. Op dit moment zijn er bij de RID nog geen aantallen bekend.’

  Opvallend is dat de RID ook politieke partijen in de gaten houdt en meldt dat ‘door een Nijmeegse politieke partij ook een busregeling naar Den Haag wordt aangeboden.’ Waarom de RID dit in een verstrekkingsrapport opneemt, is onduidelijk.

  Al eerder vielen politiek getinte opmerkingen in de documenten rond het studentenprotest op. De Amsterdamse politie schreef in het draaiboek van de demonstratie op 21 mei 2010 dat ‘de LSVb zijn achterban daarom inmiddels heeft opgeroepen niet op de PvdA te stemmen. Door de LSVb wordt dit ontkend; dit geluid is echter wel veelvuldig in de media te horen.’ De PvdA had in de periode voorafgaande de demonstratie aangegeven de bezuinigingen in het onderwijs van het kabinet Rutte 1 te zullen steunen. Waarom de politie het stemadvies van het LSVb in het draaiboek opneemt is onduidelijk.

  Ditzelfde geldt voor de opmerkingen over de SP in de stukken met betrekking tot de demonstratie van 21 januari 2011. In het algemene draaiboek van de demonstratie van politie Haaglanden staat vermeld: ‘Binnen deze groep deelnemers is er de mogelijke deelname aan de manifestatie van diverse politieke partijen. … [weg gelakt] deze politieke partij heeft aangegeven bij de LSVb om de manifestatie te ondersteunen. De SP staat bekend als zeer aktie bereid en steunt daarin diverse demonstranten.’

  Binnen de operationele driehoek van Den Haag van 19 januari 2011 wordt opgemerkt dat: ‘De SP wel de gelegenheid zal krijgen om in de demonstratie te participeren, maar niet de kans krijgt om de demonstratie ‘over te nemen’, zoals in het verleden nog wel eens gebeurde.’ Wie deze laatste opmerking heeft gemaakt, is onduidelijk. Het zal iemand van de politie of van de bestuursdienst van de gemeente zijn geweest. Opnieuw is onduidelijk waarom ambtenaren van het bevoegd gezag opmerkingen over bepaalde politieke partijen menen te moeten maken.

  Opmaat

  Na een jaar van protesten die allemaal zeer gemoedelijk zijn verlopen, lijkt de gemeente Den Haag het roer om te gooien. Er moet een stevig politie-apparaat worden neergezet en het liefst wil de driehoek de protesten uitsluitend op het Malieveld toestaan. Het LSVb gaat daarmee akkoord, maar de Haagse Studentenvakbond wil door de stad lopen om haar mening te kunnen uiten.

  Dat Den Haag wil opschalen naar ‘oorlogssterkte’ blijkt uit een bijstandsaanvraag aan de commissaris van de Koningin van Zuid-Holland. De driehoek wil een peloton KMar (Koninklijke Marechaussee, militaire politie) inzetten op 21 januari 2011. De commissaris van de Koningin, Jan Franssen, wijst de aanvraag af: ‘Gelet op het feit dat de gevraagde bijstand kan worden geleverd door regiopolitiekorps(en) binnen de eigen provincie, zie ik geen aanleiding voor bijstandsverlening door de Kmar. Ten aanzien van de geldende wet- en regelgeving kan ik daarom geen akkoord geven op bijstandsverlening door de Kmar.’

  Militaire politie op betogende studenten afsturen, de toon lijkt gezet. Korpschef Van Essen is verbolgen, burgemeester Van Aartsen geeft geen tegengas en ook het openbaar ministerie blijft stil. Van Essen is van oordeel dat ‘het kabinetsbeleid gericht is op een veel ruimere inzet van de KMar dan de Politiewet mogelijk maakt.’ De volgende keer zal hij dan ook opnieuw om bijstand van de KMar vragen.

  De toon van de driehoek lijkt niet in relatie te staan met het relaxte studentenprotest tegen de bezuinigingen in 2010, maar met het profiel dat vooral de politie van de demonstranten heeft samengesteld. In een brief van 6 januari 2011 aan de leden van de operationele driehoek schrijft directeur opsporing en informatie over 21 januari dat ‘een demonstratieve tocht door de stad de interventiemogelijkheden door de politie bemoeilijkt.’ Bij deze opmerking in het kader van de risico inschatting maakt zij onderscheid tussen burgers en demonstranten: ‘De noodzaak bij een eventueel politieoptreden de demonstranten te scheiden van goedwillende burgers en evenementen.’

  ‘Goedwillende burger’ en ‘demonstranten’ lijken binnen het politiejargon niet te combineren. De demonstranten zijn op het moment van schrijven van deze brief nog geen anarcho-extremisten, maar de opschaling en de wijze van presentatie van het ‘probleem’ demonstranten, lijken wel een opmaat voor het radicale persbericht van 20 januari 2011.

  In de dagen voorafgaande de demonstratie van vrijdag 21 januari komt de driehoek dagelijks bij elkaar. De samenwerking met het LSVb, de studentenvakbond die een statisch protest wil, lijkt goed. ‘… [weg gelakt] geeft aan dat de politie rond deze demonstratie actief gebruik maakt van de sociale media in nauwe samenwerking met de organisaties (operationele driehoek 19 januari 2011).’ Over de Haagse studentenvakbond is men minder te spreken: ‘… [weg gelakt] heeft bij deze demonstratie enige zorg bij het gebrek aan ervaring bij de organisatie. Het grootste risico rond deze tocht zit in het deel waarbij men in de buurt van de Malietoren komt.’ En de eerste tekenen van rellen die gaan plaatsvinden op vrijdag worden ingeluid: ‘… [weg gelakt] laat weten dat recente informatie binnen is gekomen, dat mogelijk Rotterdamse hooligans van plan zijn om bij de demonstratie aan te sluiten om zo de confrontatie met de politie aan te kunnen gaan. … [weg gelakt] meldt dat de voetbal eenheden bezig zijn om deze informatie te verifiëren …’

  Opvallend aan de bewering dat er hooligans onderweg zouden zijn naar Den Haag, is dat het in de verdere berichtgeving niet meer terugkomt. De Haagse politie weigert wel de verstrekkingsrapporten van 17, 19 en 24 januari 2011 openbaar te maken, maar binnen zowel de mediacommunicatie als de operationele driehoek komt het onderwerp hooligans slechts één keer ter sprake. Was de komst van de Feyenoord-supporters op dezelfde manier aangekondigd als de komst van AFA? In de trant van: ‘Laatste nieuws: SCF komt ook!’ Ergens op Facebook of een forum post iemand deze tekst, kennelijk om te stoken. De Rotterdamse hooligans komen ook niet terug, en of het bericht geverifieerd is, wordt niet duidelijk uit de stukken.

  Radicalen komen

  In het ‘algemeen SGBO (Staf Grootschalig Bijzonder Optreden) draaiboek’ van de manifestatie lijken de radicalen nog geen plek te hebben gekregen. Alleen de SP wordt uitdrukkelijk vermeld. De beschrijving van de stand van zaken rond de protesten tegen de bezuinigingen lijkt ontspannen: ‘Na een serie kleine studentendemonstraties tegen de bezuinigingen in het onderwijs slaan diverse grote studentenorganisaties de handen ineen om een grote landelijke demonstratie te houden.’

  Er wordt een demonstratie van rond de 15.000 studenten verwacht, waarvan het zwaartepunt vooral op het Malieveld zal komen te liggen. Een fluitje van een cent zou je zeggen, voor een gemeente die stelselmatig beweert jaarlijks duizenden demonstraties in goede banen te leiden. In het SGBO-draaiboek wordt gezinspeeld op mogelijke rellen: ‘Ondanks de uitgebreide voorbereidingen in samenspraak met de organisatoren, valt een kans op verstoringen van de openbare orde, intimidaties, kans op fysiek letsel en materiële schade voor publieke eigendommen niet uit te sluiten. Een confrontatie met de politie valt dan ook niet uit te sluiten.’

  Waarom men geweld verwacht, wordt niet duidelijk. De Rotterdamse hooligans lijken niet te komen, van anarcho-extremisten is geen sprake in het draaiboek… nee, louter protesterende studenten. Draaiboeken worden gekenmerkt door een standaard-opzet die per evenement wordt ingevuld. Het is dan ook niet onlogisch dat specifieke calamiteiten niet in het draaiboek zijn verwerkt. Als er inlichtingen zijn afkomstig van inlichtingendienst die wijzen op verstoringen van de openbare orde, worden die opgenomen in het draaiboek. De verschillende commandanten kunnen daarop anticiperen. Bij de scenario’s zal duidelijk worden vermeld waar verkennings- en arrestatie-eenheden op moeten letten. Hoewel diverse passages zijn weg gelakt, straalt het draaiboek een sfeer uit van een nog nader te volgen relaxte demonstratie.

  Onder de oppervlakte borrelt er echter iets. De Haagse politie lijkt een hekel te hebben aan demonstrerende studenten (‘het zijn geen goedwillende burgers’), men wilde aanvankelijk het liefst de militaire politie inzetten en bij de inlichtingen lijkt de focus te zijn gericht op ‘linkse betogers (type anarchist/kraker)’, al dan niet georganiseerd. Binnen deze context meldt de AIVD dat leden van AFA aan de demonstratie zullen deelnemen. Of deze informatie te herleiden valt aan de posting op het Forum voor de Vrijheid is niet langer na te gaan, maar de bewering is niet erg substantieel, gelijk die over de deelname van hooligans.

  ‘De burgemeester geeft aan dat hij de verstrekte informatie van de AIVD onbevredigend vindt en schorst het driehoeksoverleg”’, vermeldt het verslag van de operationele driehoek van 20 januari 2011. Zodra de vergadering wordt voortgezet stelt de politie dat ‘uit (diverse open bronnen) blijkt dat meerdere personen zich mogelijk radicaal willen manifesteren.’ Tijdens dit overleg wordt in alle haast een persbericht in elkaar gezet. ‘De Haagse driehoek heeft aanwijzingen dat radicale groeperingen de studentendemonstratie van vrijdag willen aangrijpen om de openbare orde in Den Haag te verstoren door zich te mengen tussen de demonstranten en de confrontatie te zoeken.’ Een noodbevel wordt uitgevaardigd, de Haagse politie staat op scherp. De sfeer wordt dusdanig opgestookt dat het wachten is op rellen.

  Mandarijnen

  Die rel komt er ook, zowel op Het Plein voor de Tweede Kamer en bij het ministerie van OC&W. De politie beweert dat er met van alles is gegooid en dat daarbij drie politiefunctionarissen gewond zijn geraakt. Er wordt een foto verspreid van een gat in het wegdek, maar of daar stenen uit zijn verwijderd, blijft onduidelijk.

  Een van de arrestanten verklaart: ‘”Ik zag dat deze jongens ineens de stenen uit de straat gingen halen. Ik vond dat geen goed idee. […] Mijn vrienden en ik en nog een aantal andere studenten liepen naar de jongens toe en zeiden dat zij niet de stenen moesten pakken. […] Ik zag dat de jongens de stenen los lieten (PL1551 2011015630-4)”.’ Een andere demonstrant beschrijft hetzelfde tafereel: “‘Ik zag dat er mensen toen stenen uit de straat haalden om deze te gaan gooien. We hebben toen een jongen daar nog voor belet. Daarna kwamen de politiepaarden eraan en toen zijn we met z’n allen terug gelopen (PL1532 2011015619-4)”.’

  Vervolgens beweert de politie dat agenten werden belaagd met vuurwerk. Dat er vuurwerk is gegooid, is duidelijk. Een politiefunctionaris hierover: ‘”Ik verbalisant hoorde een harde knal die afkomstig was van vuurwerk. Ik verbalisant ben gaan zoeken naar degene die vuurwerk aan het gooien waren. […] Ik verbalisant zag dat een persoon het voorwerp richting de collega’s van de Mobiele Eenheid gooide (PL1561 2011015692-4)”.’ Of het vuurwerk echter de politie of demonstranten heeft geraakt, is niet duidelijk.

  Een andere agent over het vuurwerk: ‘”Wij zagen dat het voorwerp gelijkende op een langwerpig voorwerp door de lucht vloog. Wij zagen dat het voorwerp tussen de rennende demonstranten viel (PL1512 2011015692-2)”.’ Wat is er dan wel gegooid? Enkele demonstranten gooiden met etenswaar. ‘”Werd de verdachte tijdens de studentendemo aangehouden terzake het gooien van eieren naar de Mobiele Eenheid. Werd besloten de verdachte hiervoor een mini pv te geven terzake baldadigheid (PL1551 2011015667-1)”.’

  De eieren komen terug in het politiejournaal van 21 januari 2011: ‘”Politie bij het Mauritshuis worden bekogeld met eieren”.’ En een lunchpakket: ‘”Vervolgens voerde de ME een charge uit. Dus iedereen in paniek en rende door elkaar heen. Dus toen heb ik uit baldadigheid een boterham uit mijn tas gepakt en die heb ik toen in de richting van de ME gegooid (PL1532 2011015653-4)”.’ En ten slotte een serie mandarijnen. De vrienden die de stenengooiers tegenhielden, hebben elk een mandarijn naar de politie gegooid. ‘”Ja, mandarijnen, een per persoon, we waren met z’n drieën. Om de bus te besmeuren (PL1532 2011015619-4)”.’ Een agent bevestigt het smijten met fruit: ‘”Ik zag dat deze mandarijn op ongeveer een halve meter achter de ME hard op de grond terecht kwam (PL1551 2011015630-5)”.’

  Waarom gooien mensen die protesteren mandarijnen, eieren, vuurwerk, boterhammen en plastic flessen naar de Mobiele Eenheid? Wie de beelden bekijkt van de charges van de ME, is getuige van opgefokte agenten, klaar om welke student dan ook te slaan. Over het gooien van etenswaar wordt weinig in de stukken van de Haagse politie vermeld. In Amsterdam lijkt de mate waarin met fruit en groenten wordt gesmeten van belang voor het ingrijpen. ‘Het gooien van eieren, tomaten, appels naar objecten en gebouwen kan, wanneer dit op grotere schaal plaatsvindt, kunnen leiden tot aanhouding’, vermeldt het operationele draaiboek van de demonstratie van 21 mei 2010 van de Amsterdamse politie.

  De spanning in Den Haag bleek dusdanig groot dat een paar mandarijnen genoeg was om over te gaan tot charges. De rechter oordeelde achteraf dat het optreden van de politie tijdens de demonstratie van 21 januari in Den Haag bepaald niet de schoonheidsprijs verdiende. De Amsterdamse politie ging een stap verder. Hier werd een directe link gelegd tussen de heersende onvrede onder de studenten en het optreden van de politie. ‘Naar aanleiding van de demonstratie in Den Haag (21 januari 2011) is de sfeer onder een deel van de studenten grimmiger geworden. Het optreden van de politie en de houding van het kabinet met betrekking tot de studiefinanciering ligt hieraan ten grondslag (Deeldraaiboek demonstratie 4 februari 2011).’

  AFA-sympathisant

  De self fulfilling prophecy van de Haagse driehoek werd op 21 januari 2011 bewaarheid. De burgemeester had vooraf beweerd dat radicalen zich zouden mengen onder de demonstranten om de openbare orde te verstoren. De inlichtingendienst had beweerd dat het om leden van AFA zou gaan. De politie sprak ‘van een vijftal groepen met een verschillende achtergrond, maar alle van linkse signatuur. Daaronder zijn anarchistische en anti-globalistische groeperingen met een extreem karakter’, meldde de politie.

  De anarcho-extremisten hadden het gemunt op het vernietigen van de hofstad, zo leek het wel, maar afgezien van wat eieren, mandarijnen, boterhammen, een enkel flesje en vuurwerk dat tussen de demonstranten terecht kwam, bleef het rustig. Alle arrestanten bleken studenten. Hoe zat het dan met die anarcho-extremisten en AFA leden?

  Tussen de processen-verbaal bevindt zich het verhaal van aanhouding van een jongeman door stillen. Hij werd aanvankelijk als minderjarig behandeld, maar bleek dat nét niet meer te zijn. De politie beweert dat hij agenten heeft geslagen, maar de verklaringen van de diverse betrokken functionarissen zijn dusdanig verwarrend dat daarbij vraagtekens moeten worden gezet. Iedereen, inclusief verdachte, zijn het er over eens dat hij een vriend die werd gearresteerd te hulp is geschoten. Hij kreeg daarbij flinke klappen van diverse agenten.

  In het verhaal van deze jongeman komt AFA ter sprake. ‘”U vraagt mij wat ik vervolgens deed. Ik heb gelijk […] (zijn vriend) bij zijn middel gegrepen, om hem los te kunnen trekken van die mannen. U vraagt mij waarom ik zo reageerde. Ik dacht dat die onbekende mannen neonazi’s waren en met hen heb ik geen goede verstandhouding. Ik ben namelijk een AFA-sympathisant. U vraagt mij of ik heb gehoord dat die onbekende mannen zich kenbaar maakten als politie zijnde. Nee, dat heb ik niet gehoord en ik had dat ook niet kunnen weten (PL1561 2011015672-6)”.’

  De agenten in burger die de jongeman voor neonazi’s aanzag, waren leden van een arrestatie-eenheid. Het enige gearresteerde AFA-lid, die volgens de Haagse driehoek de orde zou komen verstoren, probeerde slechts de aanhouding van een vriend te voorkomen. De participerende radicalen van 21 januari in Den Haag lijken niet onder de demonstranten te moeten worden gezocht, maar in kringen van de politie en de Driehoek.

  Echter, na afloop van de demonstratie blijkt de deelname van AFA-sympathisanten een vaststaand feit te zijn geworden. ‘Ook het feit dat de driehoek koos voor een persbericht vooraf over de mogelijke komst van radicalen, is naar de mening van de korpschef een goede geweest’, vermeldt het verslag van de operationele driehoek van 24 januari 2011. ‘Bij de protesttocht van de studenten van de Haagse Hogeschool van het Johanna Westerdijkplein naar het Malieveld, bleek de staart door een groep gevormd, welke in gedrag en uiterlijke kenmerken, sterk afweek van de Haagse Hogeschool studenten’, aldus het informatierapport van Bureau Regionale Informatie 24 januari 2011. Dit rapport werd opgesteld in het kader van de evaluatie van het politieoptreden en omdat er vragen zijn gesteld in de gemeenteraad over het politiegeweld.

  In het evaluatierapport worden feiten geconstateerd die in het mutatierapport PL1581 2011015635-1 van vier verbalisanten die de demonstratie van de Haagse studentenvakbond hebben begeleid niet voor komen. De opstellers reppen over veel stokken, ‘soms metalen pijpen’, die de agenten in beslag hebben genomen voordat de demonstratie op gang kwam. De functionarissen schrijven dat ‘voorkomen moest worden dat lieden linksaf naar OCW zouden afbuigen.’ Deze opmerking wordt gevolgd door ‘geen bijzonderheden.’

  Gedurende de betoging bleek in de praktijk slechts één persoon staande te zijn gehouden met opruiende dvd’s in zijn rugzak. Alle overige personen van deze groep studenten die werden aangesproken (in totaal vier) of die een proces-verbaal hebben gekregen, bevonden zich al op het Malieveld. Van een groep die ‘niet de uiterlijke kenmerken van studenten hadden’ is in de rapportage van de begeleidende agenten geen sprake.

  Radicale studenten of studentikoze radicalen?

  De radicalen blijken echter al binnen de studentenmassa’s te zijn geïnfiltreerd. Vanaf 21 januari staat de politie op scherp en worden mensen die in het profiel van ‘links’, ‘anarchist’ of ‘kraker’ passen vermeld als zijnde onderdeel uitmakend van het studentenprotest. ‘Opvallend was dat er nagenoeg geen studenten aanwezig waren. Betroffen veelal krakers figuren onder andere … (weg gelakt) gespot (PL0910 2011034542-1, 9 februari 2011 studentenprotestutrecht.nl).’

  Op 4 februari 2011 wil een groep studenten een lawaaidemonstratie houden in Amsterdam. Zij willen in de binnenstad diverse gebouwen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) bezoeken om daarmee hun ongenoegen te uiten over de bezuinigingen in het onderwijs. Tijdens het SGBO-overleg voorafgaande de demonstratie meldt de inlichtingendienst van de politie: ‘Op dit moment is er niet meer informatie bekend over de demonstratie. Er zijn wel aanwijzingen dat er zich radicaliserende personen in de groep studenten zullen bevinden, maar dat is nog niet zeker.’

  In het kader van de risicoanalyse wordt gesteld dat er ‘nog niets bekend is over het mogelijk aansluiten van krakers bij de demonstratie.’ Wel zijn er ‘aanwijzingen dat er radicaliserende personen onder de studenten bevinden’, maar niets is zeker en van aansluiting van krakers is niets bekend. Een dag eerder werd bij het subdriehoek overleg in Amsterdam geconstateerd dat ‘de sfeer bij studentendemonstraties steeds grimmiger wordt.’ Welke demonstraties, naast die van 21 januari in Den Haag, dit dan zijn geweest, wordt niet duidelijk gemaakt.

  Binnen de SGBO-studentendemo wordt de sfeer nog eens onderstreept: ‘De sfeer onder de studenten is grimmiger geworden. Dit naar aanleiding van het politieoptreden in Den Haag en het standpunt van het kabinet. Er dient rekening mee gehouden te worden dat zich onder de demonstranten enkele tientallen zullen bevinden die het geweld niet schuwen.’ Gezien de hoeveelheid documenten zou je verwachten dat de politie rekent op duizenden demonstranten, maar de schattingen lopen uiteen tussen 100 en 250 studenten. In het deeldraaiboek ordehandhaving wordt echter een directe link met 21 januari gelegd: ‘Eerdere soortgelijke demonstratie in Den Haag leidde tot openbare orde problemen waarbij 27 personen zijn aangehouden (Historie).’

  Een dag voorafgaande de demonstratie doet de chef informatie (CHIN) er nog een schepje bovenop: ‘Er is info dat binnen het Comité SOS de mening is dat een confrontatie met de ME ook media aandacht kan geven, dus mogelijk confrontatie niet echt als negatief wordt gezien (03-02-11 16:36 chef informatie).’

  Verkenningseenheden (Victor00) verspreiden zich op de dag van de demonstratie over de stad. Bij het Centraal Station moeten ze op groepen studenten letten, bij kraakpanden in het oosten en westen van de stad op activiteiten en bij de verzamelplek op de ‘radicalen’. ‘Victor00: Binnengasthuisstraat groepje van 15 studenten met enkele krakers (vier krakers). Dragen borden met tekst ‘wij gaan de crisis niet betalen’ en ‘oprutte’ (04-02-11 14:43 distributie centrum).’

  Diverse personen worden specifiek in de gaten gehouden. Dit zijn naar alle waarschijnlijkheid de studerende ‘vier krakers’. ‘Om 14:46 meldt Victor00: … [weg gelakt] en … [gelakt] gezien … [gelakt] op Binnengasthuisterrein … [gelakt] is druk aan het bellen. Signalement volgt.’ Blijkbaar werd er getwijfeld: ‘Victor00: … [gelakt] is 100% positief herkend. Victor00: Bij … [gelakt] fon.) loopt … [gelakt] (04-02-11 15:10).’ De ‘radicalen’ worden scherp in de gaten gehouden, maar op basis waarvan wordt volstrekt niet duidelijk.

  In een item van Pownews beklaagt de verslaggever zich over de belabberde opkomst. Zelfs hem wordt geen duimbreed in de weggelegd om mensen te interviewen. De verkenningseenheden volgen de ‘radicalen’ tot het eind van de demonstratie. ‘Victor00 om 16:11: Stuk of 20 personen, plus … [gelakt] gaat UVA-gebouw aan het Binnengasthuisterrein in, niet zijnde het Crea Café. Victor00 om 16:15: … [gelakt] is het pand weer uit samen met een ander persoon … [gelakt].’

  De Haagse politie geloofde heilig in de gecreëerde radicale illusie. In een brief van 17 maart 2011 over de aankondiging van een demonstratie op 25 maart 2011 door het platform ‘Onderwijs is een recht’ wordt impliciet de relatie met de schermutselingen van 21 januari gelegd. ‘Het vorenstaande zou erop kunnen duiden dat deze demonstratie wordt georganiseerd vanuit links activistische organisaties, die mogelijk uit zijn op openbare orde verstoringen.’ Tijdens het Driehoeksoverleg van 23 maart 2011 voegt de politie daaraan toe: ‘Voorts is de organisator voornemens om een geluidswagen mee te nemen. Deze zelfde wagen is eerder door krakers gebruikt tijdens een demonstratie.’

  Dat de politie de studenten stigmatiseert door hen als ‘radicalen’ te omschrijven, is vreemd, want men geeft ook toe dat er goede afspraken zijn gemaakt met de organisatoren. Een dag voorafgaande de demonstratie werd er een spandoek opgehangen in de Hofvijver. De politie wist meteen wie het gedaan had: ‘Op de Lange Vijverberg twee demonstrant uitziende personen aangesproken die verklaarden er niks mee te maken te hebben (PL1512 2011061722-1).’

  Een dag later, na afloop van de demonstratie in Den Haag, schreef de directeur opsporing en informatie van de politie Haaglanden: ‘Op of omstreeks woensdag 9 maart 2011 kwam een verzoek binnen tot het houden van een demonstratie onder de noemer ‘Onderwijs is een recht’. De aanvraagster is gelieerd aan de krakerscene in Utrecht. In uw vergadering heeft u daarop besloten om naar aanleiding van deze informatie extra politiemaatregelen te nemen en een SGBO in te stellen. Er zijn geen verdachten aangehouden. Tijdens de demonstratie bleek een groot aantal deelnemers gelieerd is aan de krakersbeweging in den lande.’

  Voorafgaande deze demonstratie, waaraan in totaal 150 studenten deelnamen, werd door het Bureau Regionale Informatie een informatierapport en een dreigingsinschatting opgesteld. Informatie van de RID Utrecht werd door de Haagse politie verwerkt. ‘… [weg gelakt] geeft aan dat de vrouw die de demonstratie organiseert, dat ook vrijdag in Utrecht heeft gedaan. Daar waren slechts 25 deelnemers. Het is dan ook denkbaar dat komende vrijdag ook weinig deelnemers komen (operationele driehoek Den Haag 21 maart 2011).’

  Geen openbare maar ideologische orde

  De inlichtingendienst van de politie heeft in het kader van haar taak ten aanzien van de openbare orde de bevoegdheid informatie te verzamelen ter voorkoming van verstoringen van de openbare orde. De burgemeester kan op basis van concrete aanwijzingen een demonstratie verbieden. Bij betogingen van extreem-rechts gebeurde dat in het verleden regelmatig. De burgemeesters oordeelden dan dat de kans op een tegendemonstratie en confrontatie met tegenstanders de orde zou verstoren.

  Keer op keer oordeelden rechters dat de veronderstelling dat de orde verstoord zou gaan worden niet voldoende reden is om een demonstratie te verbieden. De aanwijzingen waren niet concreet. Bij de protesten van studenten tegen de bezuinigingen op het onderwijs valt op dat er op geen enkel moment concrete aanwijzingen zijn geweest dat er ordeverstoringen zouden plaatsvinden.

  Wat wel zichtbaar is geworden, is dat de overheid een complete inlichtingenoperatie op touw heeft gezet om een relatie te leggen tussen krakers, anarchisten, linkse types en andere anarcho-extremisten enerzijds, en de protesten van studenten anderzijds. Deze operatie ging in het geheel niet over de openbare orde, maar om het identificeren van zogenaamde radicalen. De RID Den Haag en de AIVD vervulden bij deze operatie een sleutelrol.

  Hoeveel informatie hiervan daadwerkelijk in allerlei dossiers is aanbeland, blijft onduidelijk. Wel is duidelijk dat er sprake is van een innig contact tussen de landelijke inlichtingendienst en de politie. ‘Meldingsformulier van het hoofd van de RID Haaglanden, 15 Haaglanden, RID referentie-nr 1414/11, Formulier met betrekking tot studentendemonstratie 25 maart 2011 te Den Haag.’

  Dat deze relatie niet altijd vlekkeloos verloopt, wordt ook duidelijk aan de hand van inzage in de correspondentie tussen burgemeester Van Aartsen en het hoofd van de AIVD. ‘De burgemeester geeft aan dat hij de verstrekte informatie van de AIVD onbevredigend vindt en schorst het driehoeksoverleg (driehoeksoverleg 20 januari 2011).’ De burgemeester belt de baas van de AIVD die echter beweert dat hij ‘niet meer informatie kan verstrekken, anders dan dat het om personen van AFA zou gaan die naar Den Haag zouden willen komen.’ Daarbij is onduidelijk of de AIVD meer feitelijke informatie in handen heeft en die men niet prijs wil geven.

  Het gaat bij protesten allang niet meer om de openbare orde, maar om de ideologische orde. Dit ligt in het verlengde van het concept ideologische misdaad dat het landelijk parket en de nationale politie hanteren. Hierbij ontwikkelt de politie zich als een soort inlichtingendienst die buitenparlementair verzet in de gaten houdt en de RID blijkbaar naar zich toetrekt. De openbare orde informatie wordt vermengd met de informatie over mogelijke staatsondermijnende activiteiten, lees ideologische groepen.

  Slechts weinig bestuurders hebben zicht op deze activiteiten van de politie. De driehoek van Nijmegen, Enschede, Arnhem en Utrecht zijn allemaal buiten de inlichtingencommunicatie van de politie gehouden. ‘De gemeente Arnhem is noch beleidsmatig noch uitvoerend noch handhavend bij de door u genoemde studentenacties en/of studentengroep KSNA betrokken geweest. Ook op de agenda van de zogenaamde Driehoek komt het onderwerp studentenprotesten en/of studentengroepen in de door u genoemde periode (2009 – heden) niet voor’, schrijft de gemeentesecretaris van Arnhem.

  Waarom informatie over politieke partijen en vreedzaam protesterende studenten dan in inlichtingendossiers belanden, is onduidelijk. Het feit dat iemand kraakt en student is en ook nog demonstreert tegen de bezuinigingen is blijkbaar voldoende om hem of haar aan te merken als ‘radicaal’. Als zo iemand dan ook nog deelneemt aan demonstraties van AFA, is er al snel sprake van anarcho-extremisme. Daarbij speelt de AIVD dan weer een rol.

  In dit schimmenspel lijkt het allang niet meer om waarheid en feiten te gaan. De spin, het bespelen van de media en de gemeenteraad is het uitgangspunt. De rechtsorde is in dit verband door de driehoeken in verschillende steden vervangen door de ideologische orde. Een ieder moet hetzelfde denken, anders wordt je gebrandmerkt als ‘radicaal’ of ‘anarcho-extremist’. Protesteren als student tegen bezuinigingen in het onderwijs kunnen dan al snel worden omschreven als staatsgevaarlijke activiteiten.

  Find this story at 10 July 2013

  Police criticised and ridiculed over attempt to spy on students and protesters

  Secret footage has revealed how a policeman tried to recruit an activist to feed him information about the political activities of students and other campaigners

  Police chiefs have received a hefty dose of criticism, and ridicule, since it was revealed that one of their officers attempted to persuade an activist to spy on Cambridge University students.

  As the Guardian disclosed here yesterday, a policeman approached a young activist and tried to recruit him as an informant.

  Instead, the activist decided to expose the surveillance with the help of a concealed camera.

  He recorded a meeting with the officer who said he wanted information about students, groups such as UK Uncut and Unite Against Fascism, and anti-fracking demonstrators.

  A series of clips from the secret footage can be seen here, here, here, here and here.

  Cambridge University did not want to comment, saying that it was a matter for the police. Cambridgeshire Police has only said :”Officers use covert tactics to gather intelligence, in accordance with the law, to assist in the prevention and detection of criminal activity.”

  Today my colleague Hugh Muir takes an acerbic look at how “the secret snoopy state seeks to monitor the legitimate activity of those who might ask questions of it.”

  Here’s a selection of what others have said.

  The Cambridge University Student Union said they were “alarmed” and found it “absurd”.

  They added :”Tactics such as these are not only intrusive, they also waste time targeting groups which are involved in making important and positive change in our society. We condemn the actions of the police in this matter and hope the Government will look critically at the use of surveillance measures by UK security forces.”

  Cambridge Defend Education, an anti-cuts campaign named as a potential target of the infiltration, said :”The police will go to any lengths to gain ‘intelligence’ on activist groups, including deceiving women into long-term intimate relationships. It is telling that the police regard their activities as completely legitimate and legal, reflecting their crucial role in enforcing austerity policies through both violent and covert repression of those who oppose them.”

  Rachel Wenstone, deputy president of the National Union of Students, said : “This revelation is an absolute scandal. This is yet another example of the questionable tactics that undercover police officers have taken in recent years to infiltrate campaign groups and extract information.We now need to know just how widespread this practice is.”

  She added : “To group the activities of hardworking students’ unions within the same realm as those of the English Defence League is grossly offensive.”

  The covertly-recorded footage had shown that the police officer also wanted information about the EDL, but recognised that the activist was on the wrong side of the political divide to provide those details.

  Nick Pickles, director of Big Brother Watch, condemned the infiltration of “anti-fracking or educational campaign groups, where there is zero suspicion of any wrongdoing” as “a gross abuse of surveillance powers.”

  “Coming after attempts to discredit the family of Stephen Lawrence and undercover officers fathering children with activists this episode makes clear why the police should not be able to approve their own undercover surveillance operations. Judicial oversight is essential if these kinds of abuses are to be prevented.

  “Were it not such a stark reminder of the weak oversight of police intelligence operations you’d be forgiven for thinking this was the plot for a student film, albeit inspired more by David Brent than James Bond.”

  “There should be a full, independent inquiry into the activities of this unit and I will be writing to the Independent Police Complaints Commission to ask that they investigate.”

  Jules Carey, a solicitor at Tuckers’ law firm representing several campaigners taking action against the Metropolitan Police over the alleged behaviour of undercover officers, said of Cambridgeshire Police: “The force has clearly lost its way. There can be no justification in a democracy for attempting to deploy informants into student groups and protest organisations. The force should be seeking to uphold the fundamental right to protest, not taking cynical steps to undermine it”.

  Isabella Sankey, director of policy for human rights campaigners Liberty, said: “After the scandalous infiltration of grieving families and environmental movements, police now set their sights on student activism.

  “That any group which dares to dissent is apparently fair game should alarm anyone committed to proportionate policing and democracy itself. Proper judicial checks on police surveillance are badly overdue – Parliament must take responsibility and act.”

  Find this story at 15 November 2013

  © 2013 Guardian News and Media Limited or its affiliated companies. All rights reserved.

  ‘Gaan jullie stenen gooien?’ Inlichtingenoperatie rondom studentenprotest

  Dat studenten actie voeren tegen aangekondigde bezuinigingen op het onderwijs is van alle tijden. Daar is niets staatsondermijnend aan. Des te meer opmerkelijk dat diverse actieve studenten gedurende de acties en betogingen door de Regionale Inlichtingendienst en geheime dienst AIVD benaderd zijn met de vraag informant te worden.

  ‘Gaan jullie stenen gooien?’

  Eind 2009 stak er langzaam een storm van protest op tegen de bezuinigingen in het onderwijs. Al jaren wordt er zowel binnen de politiek als vanuit wetenschappelijke hoek geroepen dat er geïnvesteerd moet worden om het Nederlandse onderwijs op peil te houden. De regering van CDA en VVD met gedoogpartner PVV vindt echter dat ook het onderwijs moet korten in verband met de algemene economische malaise. De studentenbonden, maar ook docenten keerden zich tegen het beleid van staatssecretaris Zijlstra van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  Naast de ‘officiële’ organen van studenten (LSVB en IOS) en de jongerenorganisaties van enkele politieke partijen (Dwars en Rood) ontstond er een keur aan actiegroepen. Verspreid over het land richtten studenten clubs op als de Kritische Studenten Utrecht (KSU), Kritische Studenten Nijmegen Arnhem (KSNA), Kritische Studenten Twente (KST), Professor Protest (Amsterdam), SACU (Studenten Actie Comité Utrecht), Onderwijs is een Recht (OIER, Landelijk) en de comités SOS Nijmegen en SOS Amsterdam.

  Actiegolf

  Vanaf april 2010 tot de zomer van 2011 spoelde een golf aan acties over het land. Ludieke acties op straat of in universiteiten, bezettingen van hogescholen en faculteiten en demonstraties in verschillende steden. In het najaar van 2010 nam het protest in omvang toe en in januari 2011 demonstreerden ruim 10.000 studenten tegen de bezuinigingen.

  Doel van de acties was van meet af aan duidelijk: geen kortingen op het onderwijs, zeker in een tijd dat de werkloosheid toeneemt. Ook al leefde er groot ongenoegen over het kabinet en gedoogpartner PVV, de regering omverwerpen was nooit een doelstelling. Oppositiepartijen en universiteits- en schoolbesturen verzetten zich samen met de studenten.

  Nu lopen ludieke acties, bezettingen en demonstraties wel eens uit de hand, maar zoals onderzoek van Buro Jansen & Janssen naar demonstratierecht in Den Haag heeft uitgewezen, gebeurt dit zelden. Als er al ongeregeldheden plaats vinden, zijn lang niet altijd de actievoerders de schuldigen. Veelal is het ook te wijten aan het optreden van de politie. Bij grote demonstraties is vaak ook een overmacht aan mobiele eenheid aanwezig. De laatste jaren blijven ernstige rellen dan ook uit.

  Begin 2011, op het hoogtepunt van de protestgolf, deed zich echter iets geks voor. Op de ochtend van vrijdag 21 januari meldde VVD-burgemeester Van Aartsen aan de NOS dat ‘de gemeente Den Haag aanwijzingen had dat radicalen de studentendemonstratie van vandaag willen verstoren’. Van Aartsen zei dat de politie die aanwijzingen baseerde op informatie afkomstig van ‘open en gesloten bronnen’.

  Tijdens die demonstratie vonden er enkele schermutselingen plaats, maar of daar de ‘radicalen’ bij betrokken waren waar Van Aartsen eerder die dag op doelde, bleef onduidelijk. De open bronnen zouden websites, pamfletten en allerlei bladen zijn. Bij gesloten bronnen kan het gaan om telefoon en internet taps, observaties, maar ook informanten en infiltranten.

  Zoals verwacht vond er een relletje plaats op het Plein voor het Tweede Kamergebouw en op het Malieveld. De politie meldde dat een deel van de aangehouden jongeren deel uit zou maken van radicale groeperingen. Volgens burgemeester Van Aartsen waren de arrestanten leden van de linkse groep Anti-Fascistische Aktie, zo meldde de NOS die avond.

  Radicalen

  Volgens de demonstranten liepen er tijdens de betoging veel agenten in burger mee en was de ME dreigend aanwezig. Dit kan het gevolg zijn geweest van de dreigende taal van de burgemeester. De ‘radicalen’ moesten per slot van rekening in de gaten worden gehouden. Van de 27 verdachten (cijfers van de politie) werden er nog op dezelfde dag 22 vrijgelaten.

  Vijf verdachten werden maandag 24 januari voorgeleid. Volgens het openbaar ministerie bevonden zich hieronder ‘enkele niet-studenten’. Het zou gaan om een 27-jarige man uit Spanje, een 22-jarige man uit Haarlem, een 21-jarige Amsterdammer, een 26-jarige inwoner van Wassenaar en een 18-jarige Delftenaar.

  Het OM maakte niet duidelijk wie nu wel of niet student was. Een HBO-student Arts and Sciences kreeg 8 weken onvoorwaardelijk opgelegd, een student politicologie en geschiedenis 80 uur werkstraf, een bouwkundestudent 40 uur werkstraf en een student toerisme een boete van 500 euro.

  Alle verdachten en advocaten spraken van excessief politiegeweld. “De ME mishandelde vrouwen en kinderen” en “ik smeet vrijdag een aantal stenen, nee, geen bakstenen, naar de ME, omdat het geweld dat de politie gebruikte me diep schokte.” De rechter moest toegeven dat het optreden van de politie “niet de schoonheidsprijs verdiende.”

  De veroordeelden waren allemaal studenten, zelfs de Spanjaard. Waarom logen burgemeester, politie en OM zowel voor als na de demonstratie over ‘radicalen’? Bespeelden zij de media om zo studenten in een verkeerd daglicht te plaatsen? En waar kwamen die radicalen plotseling vandaan? Na de demonstratie waren de radicalen volgens de burgemeester deelnemers aan de actiegroep AFA. Welke kennis had de politie en vanwaar werd die ingezet?

  De gebeurtenissen rondom de demonstratie van 21 januari richtte de aandacht op iets dat al maanden aan de gang was. Vanaf het begin van de studentenprotesten is de overheid bezig geweest om het verzet in kaart te brengen, studenten te benaderen, informanten te werven, te infiltreren en zicht te krijgen op verschillende groepen. Niet de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) of het Interstedelijk Studenten Overleg (IOS) zouden een gevaar vormen, maar andere ‘radicalere’ studentikoze actiegroepen.

  Benadering

  In april en mei 2010 werd ‘Marcel’ gebeld door een man die zei dat hij van de recherche was en zichzelf Veerkamp noemde. Van welke afdeling en in welke hoedanigheid de beambte contact opnam, vertelde hij niet. Veerkamp werkt echter voor de Regionale Inlichtingendienst Utrecht, zoals uit een andere benadering blijkt. (zie Observant 58, Voor de RID is Griekenland ook een gevaar). De ‘rechercheur’ wilde graag geregeld contact met Marcel.

  Marcel is student en actief voor het Studenten Actie Comité Utrecht (SACU) dat nauw samenwerkt met de Kritische Studenten Utrecht (KSU). Beide actiegroepen richten zich op de bezuinigingen op het onderwijs, maar plaatsen die tevens in maatschappelijk perspectief. Naast bezettingen, demonstraties en acties organiseerden ze ook debatten, lezingen en discussies. De kritische studentengroepen hielden een weblog bij met verslagen, agenda en discussie, een open structuur.

  De man van de ‘recherche’ wilde van Marcel uit eerste hand weten wat de Utrechtse studenten de komende tijd gingen doen. “Zij wilden graag weten wat ze van ons konden verwachten”, vat Marcel het telefonische onderhoud samen. Marcel vond het nogal vreemd dat de man hem benaderde. Voor demonstraties werd openlijk opgeroepen en de groep meldde deze zelfs bij de politie aan. Waarom zou hij dan achter de rug om van andere studenten met deze man gaan praten?

  Al snel werd duidelijk waar het de man om te doen was. Tijdens een van de twee gesprekken vroeg hij Marcel of ze van plan waren om stenen te gaan gooien tijdens studentendemonstraties. Marcel was nogal overrompeld door deze vraag, het leek of de politie er op zat te wachten. Alsof er een behoefte bestond van de zijde van de overheid om de studenten te criminaliseren.

  AFA

  Waarom wordt een student in Utrecht benaderd met de vraag of de studenten stenen zouden gaan gooien? Als Marcel de enige benaderde actievoerder was geweest dan is de conclusie simpel. De man die hem belde is wellicht werkzaam voor de Regionale Inlichtingendienst (RID) en was op zoek naar een contact binnen de kritische studentengroepen met het oog op mogelijke toekomstige ongeregeldheden. RID’ers hebben zo ook contacten met voetbalsupporters, zoals die van FC Utrecht.

  Hoewel het personeel van de RID professionals zijn in het misleiden van mensen, kan de opmerking betreffende ‘stenen gooien’ een verspreking zijn geweest. De benaderde Marcel is echter geen uitzondering. ‘Peter’ werd in een eerder stadium gebeld door iemand van de overheid. Hij is student in Amsterdam en was actief voor de actiegroep Professor Protest. Het is niet duidelijk of de man die hem benaderde dezelfde persoon is geweest die Marcel heeft gebeld. Peter werd gevraagd om als informant te gaan werken. Hij voelde daar niets voor en verbrak de verbinding.

  De combinatie van verschillende benaderingen, het bestempelen van elementen bij een studentendemonstratie als zijnde ‘radicaal’ en het benoemen van de ‘linkse groep Anti-Fascistische Aktie’ is te toevallig. In het deelrapport Ideologische Misdaad uit 2005 en 2007 van de KLPD worden deelnemers van AFA expliciet genoemd als ideologische misdadigers, mensen die worden verdacht van het plegen van een misdaad uit ideologische, politieke motieven.

  Zodra activisten van AFA door politie worden gezien als ideologische misdadigers en door het landelijk parket gelijk worden gesteld aan roof misdadigers (Strategienota aandachtsgebieden 2005 – 2010) dan is een inlichtingenoperatie gericht op studenten een logisch uitvloeisel indien AFA-activisten ook student zijn en actief binnen die groepen. Daarbij passen benaderingen, infiltratie, aftappen, observaties en andere geheime methoden. Kritische studentengroepen plaatsen de strijd tegen de bezuinigingen van het kabinet in een breder perspectief.

  Actieve studenten zijn soms ook politiek actief of strijden voor bijvoorbeeld dierenrechten, ondemocratisch Europa of bijeenkomsten van de G8 of G20. Het optreden van de overheid in deze doet sterk denken aan de inlichtingenoperatie van de BVD rond de Amsterdamse studentenbond ASVA in de jaren ’60 en ’70. Het verschil leek dat Marcel en Peter niet door de inlichtingendienst (de AIVD) zijn benaderd, maar door de ‘recherche’. De recherche zou dan misschien de Nationale Recherche zijn geweest vanwege de ‘ideologische misdaad’.

  Geheime dienst

  Nu is de wijze waarop prioriteiten gesteld worden aan het werk van politie en parket onderhevig aan politieke druk. Prioriteiten veranderen jaarlijks, afhankelijk van gevoerde discussies in de Tweede Kamer en de doelstellingen van een individuele minister. Het is echter moeilijk voor te stellen dat studentenprotesten plotseling als een belangrijk strategiepunt zijn benoemd voor de Nationale Recherche. Beleid verandert meestal traag, het duurt een tijd voordat het opsporingsapparaat zich gaat richten op een andere prioriteit.

  Niet de Nationale Recherche zat dan ook achter de studenten aan, maar de geheime dienst. De benadering van ‘Karin’ onderstreept dit. Zij werd benaderd door iemand van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie dat verantwoordelijk is voor het functioneren van de AIVD. Marcel en Peter zijn waarschijnlijk benaderd door functionarissen van de Regionale Inlichtingendiensten van Amsterdam en Utrecht.

  Probleem is dat inlichtingenfunctionarissen meestal niet te koop lopen met hun naam en het werk dat ze verrichten. Indien je als burger zelf niet vraagt met wie je van doen hebt, kunnen zij niet de beleefdheid opbrengen om duidelijk aan te geven dat zij voor een inlichtingendienst werken.

  Karin is student aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zij is sinds eind 2010 betrokken bij het studentenverzet. In februari 2011 bezette zij samen met andere studenten het Bungehuis van de UvA. Aan de actiegroep waar zij deel van uitmaakte, Professor Protest, nam ook Peter deel.

  Op 20 april 2011 werd Karin gebeld door een man die zich voorstelde als ‘Ivo Kersting’ (of Kertjens of Kerstman of Kerstland) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Haar mobiele nummer was niet gebruikt als perstelefoon dus Ivo moet haar nummer via het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) hebben verkregen.

  Ivo belde vanuit Amsterdam met nummerherkenning en sprak Karin met haar voornaam aan. Zij was nogal overrompeld door het telefoontje. Hij vroeg of hij op een gelegen tijdstip belde waarop zij ontkennend antwoordde. Hij kon haar over een uur terugbellen, maar zei niet waarover. Karin vroeg het nog, maar Ivo zei, “nee, over een uur hoor je dat wel”.

  Een uur later hing hij weer aan de lijn, nu zonder achternaam. “Hallo, weer met Ivo, van Binnenlandse Zaken. Wij zijn de studentenbeweging in kaart aan het brengen. Jij bent toch woordvoerder geweest van de Bungehuis bezetting? Je bent ons positief opgevallen, en je zou ons erg helpen als je met ons rond de tafel komt zitten om wat te debatteren over de studentenbeweging.”

  Ivo heeft gedurende de telefoongesprekken op geen enkele manier uitgelegd wat voor functie hij op het ‘ministerie’ vervulde. Karin antwoordde dat ze geen tijd had en niet meer actief betrokken ws bij de studentenprotesten. Ivo leek een beetje van zijn stuk gebracht door haar resolute antwoord. “Oh, dat is jammer je zou ons echt enorm kunnen helpen, kan ik je niet overhalen?”, probeerde hij nog. Toen Karin ontkennend antwoordde, gooide hij zonder gedag te zeggen de hoorn op de haak.

  Intimiderend

  Medewerkers van de inlichtingendienst hebben de neiging zich boven de burger, de samenleving te plaatsen. Ze hebben toegang tot allerlei persoonlijke informatie waardoor mensen die benaderd worden zich erg geïntimideerd voelen. Karin vond de gesprekken met Ivo Kersting vervelend en intimiderend. Hij bleef aandringen, draaien, geveinsd vriendelijk doen en doordrammen terwijl zij toch duidelijk was met haar ontkenning.

  Ivo belde namelijk na een paar minuten weer terug. Hij verontschuldigde zich niet dat hij zo onbeschoft de hoorn op de haak had gegooid, maar zei meteen dat ze geld kreeg voor deelname aan het gesprek. Hoewel Karin opnieuw zei niet mee te willen werken, bleef de functionaris aanhouden. “We kunnen ook in Amsterdam afspreken. Ben je in Amsterdam? Je woont toch in Amsterdam? Ik ben nu met een collega in de buurt dus dan zouden we even kunnen spreken?”

  Blijkbaar wisten ze meer van haar dan ze hadden laten doorschemeren. Karin wees de agenten opnieuw af, maar op het drammerige af bleef Ivo aanhouden. “Anders spreken we af dat jij bepaalt waar en wanneer je af wilt spreken. Je zou ons echt enorm kunnen helpen.” De druk werd opgevoerd. Karin moest zich schuldig gaan voelen. Zij wilde niet meewerken terwijl Ivo en zijn collega zo redelijk waren.

  Dat waren ze echter niet. Ze intimideerden haar en toonden geen respect voor haar standpunt. “Weet je wat, ik overval je nu natuurlijk. Misschien kan ik je anders volgende week bellen”, zei Ivo alsof hij haar ontkenning helemaal niet had gehoord. Opnieuw voor de tiende keer antwoordde Karin dat ze niet wilde afspreken, geen tijd en zin had.

  Karin was overrompeld, maar was nee blijven zeggen. Achteraf realiseert zij zich dat ze blij was dat ze wist dat ze het volste recht had om te weigeren mee te werken. Na een spervuur aan vragen te hebben overleefd en geschrokken te zijn van de behandeling, bleef er alleen maar boosheid bij haar hangen. “Het is eigenlijk politie van de ergste soort omdat ze zich niet eens voordoen als politie, en het laten lijken alsof je gewoon een gezellig kopje koffie gaat drinken”, vat ze het maanden later samen.

  “Veel studenten die benaderd worden zullen dusdanig geïntimideerd zijn dat ze gaan praten omdat ze niet durven te weigeren. Anderen zullen denken dat het om een gezellige discussie of om een debat gaat”, concludeert Karin. De geheim agenten gaven haar ook die indruk. “Ze deden alsof het heel erg zou helpen als ik met ze zou gaan debatteren over de studentenbeweging, alsof zij invloed hadden op de besluitvorming rondom de bezuinigingen”, voegt ze nog toe. Karin is er van overtuigd dat er zeker studenten zijn geweest die op het aanbod zijn ingegaan en met Ivo en zijn collega of andere functionarissen hebben gesproken.

  Persoonsdossiers

  Naast Marcel, Peter en Karin zijn er ook andere mensen benaderd vanaf het najaar van 2010 tot en met de zomer van 2011. Waarom wordt een inlichtingendienst ingezet tegen een groep studenten die protesteert tegen de bezuinigingen op het onderwijs? Niet om rellen te voorkomen, zoals bij voetbalsupporters. Bij risicowedstrijden communiceert de RID vooral met de burgemeester en met de driehoek over mogelijke ongeregeldheden, niet met de inlichtingendienst.

  Dat er een uitgebreidere inlichtingenoperatie rondom de studentenprotesten op touw is gezet, maken de eerste stukken duidelijk die via de Wet openbaarheid van Bestuur (WoB) en de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV) zijn verkregen. De RID van de regiopolitie Haaglanden heeft op 27 januari 2011 een nabeschouwing van de studentendemonstratie opgesteld voor het Algemeen Commandant van de Staf grootschalig en bijzonder optreden (AC SGBO).

  Of dit rapport alleen naar de algemeen commandant is gegaan, valt te betwijfelen. Op 21 maart 2011 schrijft rapporteur ‘R: 15:’ van de RID Haaglanden het verstrekkingrapport 1414/11 aan de AIVD. Het rapport gaat over een studentendemonstratie van 25 maart 2011. Er wordt in gemeld wie de organisator was van de betoging, de route en het aantal te verwachten demonstranten. Onduidelijk is of er delen van het rapport zijn achtergehouden.

  Evenmin duidelijk is hoelang de overheid studenten al in kaart aan het brengen is. Duidelijk is wel dat er persoonsdossiers zijn samengesteld van individuele actievoerders. Op basis van die dossiers is de claim van burgemeester Van Aartsen, de politie en het Openbaar Ministerie rond de demonstratie van 21 januari 2011 te begrijpen. Of er provocateurs van politie of inlichtingendienst, mensen die aanzetten tot geweld, tussen de demonstrerende studenten rond hebben gelopen, is niet duidelijk. Wel waren er veel agenten in burger op de been en de ME trad onnodig hard op.

  Marcel, Peter en Karin zijn fictieve namen.

  Find this story at 26 maart 2013

  Police tried to spy on Cambridge students, secret footage shows

  Officer is filmed attempting to persuade activist in his 20s to become informant targeting ‘student-union type stuff’

  Police sought to launch a secret operation to spy on the political activities of students at Cambridge University, a covertly recorded film reveals.

  An officer monitoring political campaigners attempted to persuade an activist in his 20s to become an informant and feed him information about students and other protesters in return for money.

  But instead the activist wore a hidden camera to record a meeting with the officer and expose the surveillance of undergraduates and others at the 800-year-old institution.

  The officer, who is part of a covert unit, is filmed saying the police need informants like him to collect information about student protests as it is “impossible” to infiltrate their own officers into the university.

  The Guardian is not disclosing the name of the Cambridgeshire officer and will call him Peter Smith. He asks the man who he is trying to recruit to target “student-union type stuff” and says that would be of interest because “the things they discuss can have an impact on community issues”.

  Smith wanted the activist to name students who were going on protests, list the vehicles they travelled in to demonstrations, and identify leaders of protests. He also asked the activist to search Facebook for the latest information about protests that were being planned.

  The other proposed targets of the surveillance include UK Uncut, the campaign against tax avoidance and government cuts, Unite Against Fascism and environmentalists. The Cambridgeshire police initially insisted that there were implications for “national security” but later dropped this argument when challenged.

  At another point, the activist asked whether a group known as Cambridge Defend Education, which has protested against tuition fees and education cuts, would be of interest. Smith replied: “That’s the sort of thing that we would be looking for. Again, basic sort of stuff. It’s all the internet. When they have meetings and they are discussing what they are going to do, that’s when we’ll say: ‘Will you go along?'”

  Cambridge Defend Education describes itself as being “mostly students and academics from Cambridge University”.

  Rachel Wenstone, deputy president of the National Union of Students, said: “This is yet another example of the questionable tactics that undercover police officers have taken in recent years to infiltrate campaign groups and extract information.”

  Julian Huppert, the Liberal Democrat MP for Cambridge, tweeted: “I’m shocked by this – seems wholly inappropriate.” Cambridge University did not comment, saying it was a matter for the police.

  Cambridgeshire police said: “Officers use covert tactics to gather intelligence, in accordance with the law, to assist in the prevention and detection of criminal activity.”

  The disclosures follow prolonged criticism of the police over their secret deployment of long-term undercover officers in political groups since 1968. Police chiefs have been accused of unjustifiably infiltrating and disrupting political groups that use non-violent methods to promote their aims.

  Another technique for gathering intelligence on campaigners has been to convince activists to become paid informants and pass on details of future protests and prominent campaigners. The number of informants in political groups, according to police sources, runs into the hundreds.

  The covert film sheds light on the rarely visible world of informants, illuminating how the police recruit and task them. The activist, who does not want to be named and has been given the pseudonym John Armstrong, was rung on his mobile out of blue at the beginning of October by the police officer.

  Smith said he worked for the police and asked him if he was willing to come to a police station in Cambridge to help him with a matter that he did not disclose.

  According to Armstrong, Smith had chosen him because he had been active in environmental and anti-nuclear groups and had been arrested three times on demonstrations, although not charged. He has also lived in Cambridge for many years.

  Afterwards, Armstrong contacted the Guardian as he did not want to become an informant. He agreed to wear a concealed camera to record the contents of his second meeting with Smith.

  During this meeting, Smith suggested that he wanted Armstrong to start by providing information about local groups in Cambridge, before progressing on to national campaigns.

  “Let’s keep it small, you know little things that go on, little meetings that happen where they are going to discuss different issues in Cambridge, whether it be, such as at the university or those sorts of things,” the officer is recorded as saying. When Armstrong said he had been involved in a student-organised occupation of Cambridge University in a protest against tuition fees three years ago and asked if Smith would have been interested in that, Smith said yes. “Again, it’s those sorts of things. You know, what is the feeling of people, if you are inside.”

  The young man then asked if it would have been difficult for the police to send their own officers into the occupation, to which Smith replied: “We can’t do it. It’s impossible. That’s why we need to work with people.” Armstrong has not been a student at Cambridge, although many of his friends are at the university.

  When contacted by the Guardian, a Cambridgeshire police spokesperson said: “Officers use covert tactics to gather intelligence, in accordance with the law, to assist in the prevention and detection of criminal activity.” They declined to give any details of the unit Smith works for.

  Smith outlined what information Armstrong would be required to slip him. “It will be a case of you going to meetings, say, I don’t know, UK Uncut, student … something like that, how many people were there, who was the main speaker, who was giving the talks, what was your assessment of the talk, was it a case of – were they trying to cause problems or were they trying to help people, you know, those sort of things.”

  Smith also said he wanted Armstrong to collect information about Cambridge campaigners who were planning to go to protests in other parts of the country. “That’s where the names come in. Because what I will want to know is – OK, who’s going, do they plan on a peaceful protest which is absolutely fine, how they are going to go, as in what vehicles they are going to use, index numbers.”

  He goes on to say: “So you will tell me, for example, there’s 50 people going from Cambridge University, these are the vehicles they are travelling in and they are going as a peaceful protest?”

  Smith outlined how the information gathered by Armstrong would be funnelled to the police officers in charge of policing the demonstration: “The reason I am asking those questions is because it gives the officers or whoever’s looking after it on that side of things, as in at the protest, an idea of how many people are going to attend, where they are coming from, how many vehicles are going to turn up, so they can put measures in place to keep them off the road and things. It’s not because we want to target people and round them all up and arrest them.”

  Smith also suggested that Armstrong use Facebook to find information about groups, adding: “It is easier to ask people like yourself to give us updates … It’s all about us doing things legally … We don’t hack into people’s accounts so then we would ask you for updates.”

  The officer also suggested the man he hoped to recruit would be paid expenses or other sums. “You might go to a UK Uncut or Unite Against Fascism meeting one evening, you might get say £30 just for your time and effort for doing that. That’s the sort of thing you are looking at.”

  As Smith sought to convince Armstrong to sign up, he also advised him not to “think too deeply” about informing on his fellow campaigners as he might “tie himself up in knots”.

  Rob Evans and Mustafa Khalili
  The Guardian, Thursday 14 November 2013 13.42 GMT

  Find this story at 14 November 2013

  © 2013 Guardian News and Media Limited or its affiliated companies. All rights reserved.

  New York Police Ends Practice of Keeping Innocent New Yorkers in Stop-and-Frisk Database

  In a settlement with the New York Civil Liberties Union, the New York City Police Department agreed to stop storing the names of people who were arrested or issued a summons after being stopped and frisked — and later cleared of any criminal wrongdoing. For years, police have used the database to target New Yorkers for criminal investigations, even though it includes people who were victims of unjustified police stops. Since 2002, the police department has conducted more than five million stops and frisks. The vast majority of those stopped have been black and Latino. According to the police department’s own reports, nearly nine out of 10 New Yorkers stopped and frisked have been innocent. We speak to Donna Lieberman, executive director of the New York Civil Liberties Union.
  Transcript

  This is a rush transcript. Copy may not be in its final form.

  AMY GOODMAN: We begin today’s show with a major development for opponents of New York City Police Department’s controversial stop-and-frisk program. In a settlement announced Wednesday, the NYPD agreed to stop storing the names of people who were arrested or issued a summons after being stopped and frisked, and later cleared of any criminal wrongdoing.

  For years, police have used the database to target New Yorkers for criminal investigations, even though it includes people who were victims of unjustified police stops. Since 2002, the police department has conducted over five million stops and frisks. The vast majority of those stopped have black and Latino. According to the police department’s own reports, nearly nine out of 10 New Yorkers stopped and frisked have been innocent.

  Two of the people at the center of the case spoke about what happened to them in 2010 in this video produced by the New York Civil Liberties Union, which filed the case that was just settled. First we hear from Daryl Kahn, who was pulled over by two police officers in an unmarked van and issued a summons for riding his bicycle on the sidewalk. That summons was later dismissed. We also hear from Clive Lino, who was issued a summons for spitting in public and possessing an open container. His charges were also dismissed.

  DARYL KAHN: If I, riding my bike, legally, on the streets of New York, can end up in a database, some kind of secret police database with my private information in it, for doing nothing wrong, then anyone in the city can end up in that database.

  CLIVE LINO: I’ve been stopped so many times that now I’ve lost count. It’s a waste of my time, and it’s an embarrassment, especially when you haven’t done anything at all. I get stopped just coming out of my building. [inaudible] and intimidated, harassed. I feel—I get, like, kind of on edge now when I see officers. I feel like I’m going to be stopped, like a hostage in my own neighborhood.

  DARYL KAHN: I was running an errand for my sister in Brooklyn. I was riding my bike, when I was pulled over by a couple of members of the NYPD.

  CLIVE LINO: Usually I’m not doing anything when I get stopped. And it proves it, because I’m usually let go.

  DARYL KAHN: They started asking me a series of questions, none of which I felt comfortable with, since I hadn’t done anything wrong. When I protested, the—it counter-escalated. More police officers were called over.

  CLIVE LINO: When I get a disorderly conduct summons, I’m just usually speaking up for myself, and the officers usually don’t like that.

  DARYL KAHN: I was wrenched off the bicycle I was riding. I was slammed up against the van, had my arms wrenched behind my back. I was handcuffed, had my head slammed against the van repeatedly.

  CLIVE LINO: No, I’m not a bad person. I don’t have a felony. I’ve never been to prison. I’m an honest, paying-tax citizen, and I hold a job. I just finished up my master’s degree at Mercy College. So, no, I’m not a bad guy.

  AMY GOODMAN: The voices of Clive Lino and Daryl Kahn, who sued the New York Police Department over its stop-and-frisk database.

  In related news, a federal judge is soon expected to issue a ruling in a major case challenging the constitutionality of the overall stop-and-frisk program.

  Well, for more, we’re joined by Donna Lieberman, director of the New York Civil Liberties Union. The New York Police Department did not response to our request for comment.

  Donna Lieberman, welcome to Democracy Now! It’s great to have you with us. Explain this settlement.

  DONNA LIEBERMAN: Well, this settlement follows a couple of years of litigation, and it’s an important victory for all New Yorkers because it really closes the last loophole in the NYPD stop-and-frisk database. A law was passed in 2010, signed into law by Governor Paterson, that prohibits the police department from maintaining the names and addresses of individuals who were stopped and frisked and not arrested. But people who were arrested and cleared of criminal wrongdoing have their names kept in the police department database, even though there’s a statute that says you have—when somebody has their charges dismissed or is exculpated, the database has to—all government databases have to be cleared with regard to the incident. So, the police department was doggedly holding onto this information, so we had to go to court. And finally, they agreed to settle it, after an appeals court said that we had valid claims.

  AMY GOODMAN: So explain exactly who is in this database and how many people are in it.

  DONNA LIEBERMAN: Well, there were millions, five, six million people in the NYPD database. And the police department—Ray Kelly, in a letter to Pete Vallone a couple years ago, said, “And this is important for us to have, because it helps us to investigate crimes,” translates into rounding up the usual suspects. And there were many who believed that in fact the proliferation of stop and frisk of hundreds of thousands, millions of New Yorkers, who were so innocent that they walked away without even a summons, was prompted by the police department’s desire to get a database of all black and brown New Yorkers. Now, that may be a little bit extreme, but who knows? And who knows really how it was being used? What we do know is that the collateral damage of this stop-and-frisk program that targeted people of color, that is totally out of control, was this police database of innocent New Yorkers, and there’s no reason why there should be a permanent police file of innocent people by virtue of stop and frisk.

  AMY GOODMAN: Now, as I said, we invited the New York Police Department on. The deputy commissioner, Paul Browne, couldn’t join us, but he did send the following comment. He wrote, quote, “As to the substance of the NYCLU’s claim today, the reality is that the NYPD had been in full compliance with the relevant law since it was passed by the New York State Legislature in 2010. Accordingly, there was no practical reason to continue this litigation. In other words, it’s been a moot point for three years.”

  DONNA LIEBERMAN: Funny the court didn’t think so. And there are actually two laws at issue. One is the law that required the striking of personal information about people who weren’t arrested, and the other was an already existing law that required the sealing of records with regard to peoples who were—people who were arrested and who were exonerated through the court proceedings. And it was that law that the police department was not complying with. And if the police department wasn’t doing it, it’s sort of surprising that they didn’t decide to settle it a long time ago.

  AMY GOODMAN: It’s interesting. In The New York Times, a senior lawyer for the city, Celeste Koeleveld said that some of the information was already accessible to police officers through other databases. And she said, “At the end of the day, it just didn’t make sense to continue this particular litigation.” So, what does that mean? You can get the information anyway?

  DONNA LIEBERMAN: Well, you know, the 250s, the forms that the police are required to fill out, remain, you know, available to the police department, but they’re not an electronic database. What we had here was an electronic, easily searchable database that could pull up information in seconds. And that was the problem here. Of course, the police hold onto their, you know, records that they maintain on paper.

  And, of course, by the way, the database is really, really important. It’s just not the personally identifiable information that’s important. The database tells us how many stop-and-frisks are going on and who they’re targeting. That’s how we have found out, that’s how New Yorkers know, that the program is out of control. So it’s really important to keep the information, but to keep it in an epidemiological kind of way, without personally identifiable information, so that—so that we can track this epidemic and not hurt people whose privacy rights are being impacted.

  You know, stop-and-frisk hurts when it happens. And people are sometimes physically brutalized. People are subject to humiliation. Their dignity is just, you know, disrespected. And it’s a traumatic experience. The database is kind of the silent pain. It’s the silent harm of stop-and-frisk, because if by virtue of walking while black you’re put into a permanent police database of usual suspects, well, then that’s a scar that can hurt you at any time in your life.

  AMY GOODMAN: So, let’s look at these numbers. In 2012, you have well over a half a million stops and frisks.

  DONNA LIEBERMAN: Mm-hmm.

  AMY GOODMAN: That’s two years after the law. This doesn’t change the number of stops and frisks. And, of course, what, something like 90 percent were totally innocent, and 55 percent were African American, 32 percent Latino. This doesn’t change the stops and frisks; it’s just how they collect data on them.

  DONNA LIEBERMAN: Exactly. I mean, there are a lot of challenges going on to the NYPD stop-and-frisk program. There are three major class action lawsuits now pending in federal court: one that challenges the whole—the abuses in the stop-and-frisk program overall; one that challenges the—what’s called the Clean Halls program, which is stop-and-frisk abuse in the—in residential buildings, where landlords sign up for particular police protection, and the police have used this as a pretext to subject residents to all sorts of constitutional violations; and one that challenges a comparable program in public housing. We expect a ruling from the federal court, you know, about the constitutional violations that are part of the NYPD stop-and-frisk program any day, any week now, and that will be very, very important.

  And, of course, there’s another aspect of the work that’s going on to rein in this out-of-control police department, which is the legislation that’s pending in the City Council. The City Council passed an inspector general bill, a racial profiling bill, with a supermajority on both. The mayor has promised to strong-arm one vote, so that his veto will not be overridden. And I think we’re convinced that the City Council is going to hold firm, and these historic pieces of legislation will override the veto, and that we’ll have a better framework for fair and just policing—and safe streets, by the way—in New York City at the end of the day.

  AMY GOODMAN: What about Mayor Bloomberg’s response, who has said there aren’t enough stops and frisks?

  DONNA LIEBERMAN: It’s hard to take that seriously. You know, even the RAND Corporation, which was commissioned to do the police department’s bidding in a report a few years ago, said that in a city this size you would expect maybe 250,000, 300,000 stop-and-frisks. You know, that was at a time when we only had like 400,000 or 500,000 going on. It’s like—it’s glib. It’s ludicrous. And you know what it says about the mayor? It says about the mayor that he just doesn’t get it, that he’s not black, he doesn’t understand the experiences of black parents who have to train their kids how to survive an encounter with the police, where they’re dissing you and you haven’t done anything wrong. I mean, he just doesn’t get it. And I’m confident that, you know, we’ll see major changes.

  AMY GOODMAN: I mean, his quote is quite something: “The numbers are the numbers, [and] the numbers clearly show [that] the stops are generally proportionate with suspects’ descriptions. And for years now critics have been trying to argue [that] minorities are stopped disproportionately,” he said. He said, “If you look at the crime numbers, that’s just not true. The numbers don’t lie,” he says, because these people who are stopped match descriptions. I mean, if you say, well, the word “black,” you arrest a lot of people in New York City, or you stop and frisk them.

  DONNA LIEBERMAN: Sure, but you know what? The myth about stop-and-frisk is that it’s about stopping suspicious people. About 15 percent—I think my number is right—of the stops are of people who fit a suspect description. You know, the overwhelming majority are police-initiated on the street. And when so many of the people walk away from a stop, that’s supposed to be based on suspicious activity, without so much as a summons, in an era of broken-windows policing where they would—where they arrest people and give them a ticket for an open container or spitting on the sidewalk, like Clive Lino, that just—it’s hollow. This isn’t a program about stopping criminals. It’s not a program about frisking people with guns. This is a program about stopping and frisking people who are innocent, innocent New Yorkers who commit the crime of walking while black. And last I heard, that’s not a crime.

  AMY GOODMAN: We want to thank you very much, Donna Lieberman, for being with us. Donna Lieberman is the executive director of the New York City Civil Liberties Union. Stay with us.

  Thursday, August 8, 2013

  Find this story at 12 August 2013

  Judge Rules NYPD Stop-and-Frisk Practice Violates Rights; Outside Monitor Is Ordered to Oversee Changes to the Legally Challenged Practice

  New York City Mayor Michael Bloomberg reacts to a federal court’s decision on the New York Police Department’s stop-and-frisk practice, and outlines the reasons for appealing. Photo: Getty Images.

  The New York Police Department violated the Constitution with its practice of stopping and searching people suspected of criminal activity, a federal judge ruled Monday in a decision likely to lead police departments across the country to take a close look at their crime-fighting tactics.

  Finding that New York City’s so-called stop-and-frisk program amounted to “indirect racial profiling” by targeting blacks and Hispanics disproportionate to their populations, U.S. District Judge Shira Scheindlin ordered the installation of the department’s first-ever independent monitor to oversee changes to its practices. City officials have argued that stop-and-frisk is a key component in their largely successful efforts to fight crime, but opponents have criticized it as a blatant violation of civil rights.

  New York City officials immediately criticized the decision. “No federal judge has ever imposed a monitor over a city’s police department following a civil trial,” said Mayor Michael Bloomberg. He said the city didn’t receive a fair trial, citing comments from the judge that he said “telegraphed her intentions,” and he said the city would seek an immediate stay while appealing the decision.

  Mr. Bloomberg credited stop-and-frisk with helping drive crime in New York City to record lows. Murders in the city are at levels not seen in more than five decades, for instance. The mayor, who leaves office at year-end after three terms, predicted that should the judge’s decision stand, it could reverse those crime reductions “and make our city, and in fact the whole country, a more dangerous place.”

  While New York’s stop-and-frisk practice is much more widely used than those in most other cities, police experts said the ruling is likely to lead police in other cities to tread more carefully in their own tactics.

  “It’s definitely a wake-up call to any police chief in the country to be mindful to constitutional rights,” said Eugene O’Donnell, a professor of law and police science at John Jay College of Criminal Justice in New York City. He added that “whether you do [stop-and-frisk] a little or a lot, because of this ruling, you have to be very cautious” about not violating those rights.

  Pearl Gabel for The Wall Street Journal

  Police stop a group in the Bronx in September 2012.

  Police experts said the practice is larger and more coordinated in New York City, where on a daily basis extra patrol officers are sent into neighborhoods where crime patterns have been identified.

  While officials in some cities said they wouldn’t be directly affected by the ruling, experts said the order for monitoring and other remedies in New York, including a pilot program in which officers will be equipped with “body-worn cameras,” is likely to be watched by city and police officials elsewhere.

  “Even though the decision itself only applies to the NYPD, the fact that it’s the largest police department in the country and it is the NYPD means there will be a lot of publicity,” said Samuel Walker, a criminal-justice professor emeritus at the University of Nebraska Omaha, who testified as a plaintiffs’ expert on police monitors at the trial.

  Under the pilot camera program, officers in the precinct in each of the city’s five boroughs with the highest number of stops in 2012 will be required to wear the body cameras for a year. After that, the federal monitor will weigh whether the cameras reduced what the judge calls unconstitutional stops and if their benefits outweigh their costs.

  The ruling has the potential to embolden civil-liberties groups to confront police departments in other urban areas where officers are stopping minority residents at a rate disproportionate to their population. Stop-and-frisk advocates say that could mean broader scaling back of what they view as a powerful crime-fighting tactic.
  More Video

  A federal court judge ruled the NYPD’s stop-and-frisk practice in violation of the United States Constitution, why small talk is actually a big deal, and will protein bars made with cricket flour sell in the U.S.? Photo: AP.

  A federal court judge ordered an independent monitor to oversee reforms to the New York City Police Department’s stop-and-frisk practice after ruling it violated the U.S. Constitution. Tom Namako reports on Lunch Break. Photo: AP.

  New York City Mayor Michael Bloomberg reiterates the success of stop-and-frisk and claims that New York is a “poster child” that the rest of the country looks up to. Photo: Getty Images.

  The civil-rights lawsuit challenging the policy, one of three class actions before Judge Scheindlin, was brought by the Center for Constitutional Rights on behalf of plaintiffs who had been stopped by the NYPD. “They did this because they believed what the NYPD was doing was wrong and they wanted it to stop,” said Darius Charney, an attorney at the center.

  The judge’s decision Monday came three months after she heard nine weeks of trial testimony as part of the suit challenging the policy, in which officers have stopped and sometimes frisked about five million people since Mr. Bloomberg took office in 2002. One of the plaintiffs who testified in the trial, David Ourlicht, said he cried when he learned of the decision.

  “It’s a big victory for New York. As far as America as a whole, it shows the polarization,” he said.

  The other two class actions regarding the stop-and-frisk policy are pending trial.

  Stops, by law, must be based on reasonable suspicion of a crime, a standard that city officials insist that NYPD officers have met. During testimony, it was revealed that more than 80% of those stopped were black or Hispanic, approximately 90% of whom were released after being found not to have committed any crimes.

  The city argued during testimony that it focused a disproportionate share of its resources in minority neighborhoods with high crime rates and that its practices were “not racially biased policing.”

  Judge Scheindlin stated in her decision that the city adopted a “policy of indirect racial profiling by targeting racially defined groups for stops based on local crime suspect data.” The result, she said, is “the disproportionate and discriminatory stopping of blacks and Hispanics in violation of the Equal Protection Clause” of the Constitution.

  Associated Press

  Judge Shira Scheindlin named a monitor to oversee stop-and-frisk.

  Under a landmark 1968 U.S. Supreme Court ruling, Terry v. Ohio, police officers are allowed to stop those they have reasonable suspicion committed a crime or are about to commit a crime and frisk them if they have reasonable belief to think them armed or an imminent danger.

  Police including the NYPD have been practicing stop-and-frisk for decades, but the practice has come under more scrutiny in New York since 2003, when the NYPD began to be required to report to the City Council the total stops made quarterly. That number had steadily escalated to more than 685,000 a year by 2012 before drastically dipping this year.

  Police departments elsewhere say they are trying to balance the rights of citizens with their responsibility to fight crime.

  Adam Collins, Chicago Police Department director of news affairs, said all police departments have procedures to question potential suspects when appropriate. He said the Chicago department “uses contact cards to document these interactions and does not engage in any form of racial profiling.”

  Over the past two years, he said the CPD “has instituted additional training, mandatory for all officers, around how they are to interact with these individuals and the community to ensure a full understanding of the questioning and potential search.”

  The New Orleans Police Department recently updated its stop-and-frisk policy. The tactic allows police officers to “frisk the outer clothing” of a person they believe to be involved in a crime, according to a statement from the office of New Orleans Mayor Mitchell Landrieu. If an officer “reasonably suspects the person possesses a dangerous weapon, he may search the person,” according to the statement.

  —Meredith Rutland, Jacob Gershman and Tamer El-Ghobashy contributed to this article.

  A version of this article appeared August 12, 2013, on page A1 in the U.S. edition of The Wall Street Journal, with the headline: Judge Reins In Frisking By Police.

  NEW YORK
  August 12, 2013
  By SEAN GARDINER

  Find this story at 12 August 2013

  Copyright 2012 Dow Jones & Company, Inc.

  Stop-and-Frisk Data

  The NYPD’s stop-and-frisk practices raise serious concerns over racial profiling, illegal stops and privacy rights. The Department’s own reports on its stop-and-frisk activity confirm what many people in communities of color across the city have long known: The police are stopping hundreds of thousands of law abiding New Yorkers every year, and the vast majority are black and Latino.

  An analysis by the NYCLU revealed that innocent New Yorkers have been subjected to police stops and street interrogations more than 4 million times since 2002, and that black and Latino communities continue to be the overwhelming target of these tactics. Nearly nine out of 10 stopped-and-frisked New Yorkers have been completely innocent, according to the NYPD’s own reports:

  In 2002, New Yorkers were stopped by the police 97,296 times.
  80,176 were totally innocent (82 percent).
  In 2003, New Yorkers were stopped by the police 160,851 times.
  140,442 were totally innocent (87 percent).
  77,704 were black (54 percent).
  44,581 were Latino (31 percent).
  17,623 were white (12 percent).
  83,499 were aged 14-24 (55 percent).
  In 2004, New Yorkers were stopped by the police 313,523 times.
  278,933 were totally innocent (89 percent).
  155,033 were black (55 percent).
  89,937 were Latino (32 percent).
  28,913 were white (10 percent).
  152,196 were aged 14-24 (52 percent).
  In 2005, New Yorkers were stopped by the police 398,191 times.
  352,348 were totally innocent (89 percent).
  196,570 were black (54 percent).
  115,088 were Latino (32 percent).
  40,713 were white (11 percent).
  189,854 were aged 14-24 (51 percent).
  In 2006, New Yorkers were stopped by the police 506,491 times.
  457,163 were totally innocent (90 percent).
  267,468 were black (53 percent).
  147,862 were Latino (29 percent).
  53,500 were white (11 percent).
  247,691 were aged 14-24 (50 percent).
  In 2007, New Yorkers were stopped by the police 472,096 times.
  410,936 were totally innocent (87 percent).
  243,766 were black (54 percent).
  141,868 were Latino (31 percent).
  52,887 were white (12 percent).
  223,783 were aged 14-24 (48 percent).
  In 2008, New Yorkers were stopped by the police 540,302 times.
  474,387 were totally innocent (88 percent).
  275,588 were black (53 percent).
  168,475 were Latino (32 percent).
  57,650 were white (11 percent).
  263,408 were aged 14-24 (49 percent).
  In 2009, New Yorkers were stopped by the police 581,168 times.
  510,742 were totally innocent (88 percent).
  310,611 were black (55 percent).
  180,055 were Latino (32 percent).
  53,601 were white (10 percent).
  289,602 were aged 14-24 (50 percent).
  In 2010, New Yorkers were stopped by the police 601,285 times.
  518,849 were totally innocent (86 percent).
  315,083 were black (54 percent).
  189,326 were Latino (33 percent).
  54,810 were white (9 percent).
  295,902 were aged 14-24 (49 percent).
  In 2011, New Yorkers were stopped by the police 685,724 times.
  605,328 were totally innocent (88 percent).
  350,743 were black (53 percent).
  223,740 were Latino (34 percent).
  61,805 were white (9 percent).
  341,581 were aged 14-24 (51 percent).
  In 2012, New Yorkers were stopped by the police 532,911 times
  473,644 were totally innocent (89 percent).
  284,229 were black (55 percent).
  165,140 were Latino (32 percent).
  50,366 were white (10 percent).

  About the Data

  Every time a police officer stops a person in NYC, the officer is supposed to fill out a form to record the details of the stop. Officers fill out the forms by hand, and then the forms are entered manually into a database. There are 2 ways the NYPD reports this stop-and-frisk data: a paper report released quarterly and an electronic database released annually.

  The paper reports – which the N.Y.C.L.U. releases every three months – include data on stops, arrests, and summonses. The data are broken down by precinct of the stop and race and gender of the person stopped. The paper reports provide a basic snapshot on stop-and-frisk activity by precinct and are available here.

  The electronic database includes nearly all of the data recorded by the police officer after a stop. The data include the age of person stopped, if a person was frisked, if there was a weapon or firearm recovered, if physical force was used, and the exact location of the stop within the precinct. Having the electronic database allows researchers to look in greater detail at what happens during a stop. Below are CSV files containing data from the 2011 electronic database.

  Downloadable Files

  Click here to download a compressed (.zip) CSV file of the 2012 database. This file is easily imported into most statistical packages, including the freeware R. It contains 101 variables and 532,911 observations, each of which represents a stop conducted by an NYPD officer. Variables include race, gender and age of the person stopped as well as the location, time and date of the stop.

  Click here to download a PDF file of documents and notes that may clarify the dataset. The PDF includes a list and description of variables, a blank stop-and-frisk reporting form (UF-250) and other notes provided by the NYPD.

  Find this story at 12 August 2013

  And a pdf of the story

   

   

  Judge Rules NYPD “Stop and Frisk” Unconstitutional, Cites “Indirect Racial Profiling”

  In a historic ruling, a federal court has ruled the controversial “stop-and-frisk” tactics used by New York City Police officers are unconstitutional. In a harshly critical decision, U.S. District Court Judge Shira Scheindlin said police had relied on what she called a “policy of indirect racial profiling” that led officers to routinely stop “blacks and Hispanics who would not have been stopped if they were white.” Since 2002, the police department has conducted more than five million stop-and-frisks. According to the police department’s own reports, nearly nine out of 10 New Yorkers stopped and frisked have been innocent. In her almost 200-page order Judge Shira Scheindlin wrote, “No one should live in fear of being stopped whenever he leaves his home to go about the activities of daily life. … Targeting young black and Hispanic men for stops based on the alleged criminal conduct of other young black or Hispanic men violates the bedrock principles of equality.” She also appointed a federal monitor to oversee reforms, with input from community members as well as police. New York City Mayor Michael Bloomberg reacted angrily to the ruling and accused the judge of denying the city a fair trial. We’re joined by Sunita Patel, a staff attorney with the Center for Constitutional Rights and co-counsel on the case. “This is a victory for so many hundreds of thousands of people who have been illegally stopped and frisked over the last decade,” Patel says.
  Transcript

  This is a rush transcript. Copy may not be in its final form.

  AARON MATÉ: We begin with a historic ruling in federal court that the stop-and-frisk tactics used by New York police officers are unconstitutional. In a harshly critical decision, U.S. District Court Judge Shira Scheindlin said police had relied on what she called a “policy of indirect racial profiling” that led officers to routinely stop “blacks and Hispanics who would not have been stopped if they were white.” Since 2002, the police department has conducted more than five million stop-and-frisks. According to the police department’s own reports, nearly nine out of 10 New Yorkers [who] have been stopped and frisked have been innocent.

  AMY GOODMAN: In her almost 200-page order, Judge Shira Scheindlin wrote, quote, “No one should live in fear of being stopped whenever he leaves his home to go about the activities of daily life. … Targeting young black and Hispanic men for stops based on the alleged criminal conduct of other young black or Hispanic men violates the bedrock principles of equality,” she wrote.

  The ruling came after several months of testimony, much of it from eight plaintiffs who were all African American or Latino. Together they described a total 19 incidents in which they were stopped and, in some cases, searched and frisked unlawfully. Shortly after the decision was announced, the plaintiffs in the case held a news conference alongside their lawyers.

  DAVID OURLICHT: When I got the call this morning, the first thing I did was cry. And it wasn’t—wasn’t because I was sad or necessarily happy, but because it was so—you know, I put everything to—you know, it’s important, and to know that it was recognized is just—it’s hard to explain. I think, actually, there is something else I have to say. I think it’s a really good picture of what’s going on in society. I mean, this is a big thing for New York, but as far as America as a whole, it shows the polarization of people of color in this country as how we’re viewed, you know, and I think it—I think it just needs to be recognized.

  NICHOLAS PEART: You know, our voices do count, and count toward something, you know, greater. And, you know, this has been a long time coming, this case, and all the time that has been put into it and the sacrifices, you know, just taking off work and coming here and giving our testimony to, you know, a big issue that has transcended beyond communities of black and brown people. You know, this is an issue that folks in Tribeca now understand and folks in Soho now understand and have a really, really accurate understanding of this. You know, so I’m grateful for that and the attention that it has received. And, you know, I think it’s clear, you know, the psychological consequences of “stop and frisk” and it being a rites of passage for so many black and brown boys, and, you know, having this experience and being criminalized and, you know, how that carries on to their adult years. So I think we are taking some tremendous steps forward, and I’m definitely grateful for that.

  DEVIN ALMONOR: I just feel glad that my—my lawyers, I commend them, and the judge, for doing an outstanding job on my behalf and the other plaintiffs’. And it’s just the beginning of, like, reparations. And with my case, I could have, like—I could have been like Trayvon Martin, because each—it was just too unbearable, and I could have been in his same place. And my heart goes out to his family. And it’s just—it’s just very hard to get through this, but with the help of my parents and my friends and my lawyers, they’ve done all that they can for me, and I love them so very much.

  LALIT CLARKSON: In thinking about it, the reason why I joined on to this case was because many of us, including myself, feel like “stop and frisk” is police abuse, and that that’s the lowest level of police abuse. And once police abuse power when it comes to “stop and frisk,” then they can do it in terms of falsely arresting people, then they can do it in terms of planting evidence. And at the most extreme cases, they can do it in terms of killing people. So I think, for many of us here, including myself, this is important, because if we can find remedies to stop officers from violating our constitutional rights, then maybe other forms of police abuse, as it relates to people in my community and other community members, maybe some of that begins to stop.

  LEROY DOWNS: Just really thankful for the people that believed in us, you know, that we weren’t making up these stories. We didn’t fabricate anything. We came to the table and said, “This is our experiences, and we’re speaking for millions of other people that are going through the same thing in this city.” And I’m just hopeful that—I know it’s premature, but I’m hopeful that the monitor—it’s not too much bureaucracy with the other city—court-appointed monitors, that we can really have some teeth in the legislation and really make changes to stop-question-and-frisk, and that the policies can actually change, man, like not just talk about change, but really change, really make those adjustments so that people can walk down the street or can stand in front of their house on a cellphone and not have to worry about, you know, being accused of being a drug dealer or something like that. So, I’m thankful to that. Thank you.

  AARON MATÉ: Those are the voices of LeRoy Downs, Lalit Clarkson, Devin Almonor, Nicholas Peart, David Ourlicht, all plaintiffs in the stop-and-frisk lawsuit. In her ruling, Judge Scheindlin found, quote, “the city’s highest officials have turned a blind eye to the evidence that officers are conducting stops in a racially discriminatory manner.” She also appointed a federal monitor to oversee reforms, with input from community members as well as police. New York City Mayor Michael Bloomberg reacted angrily to the ruling and accused the judge of denying the city a fair trial.

  MAYOR MICHAEL BLOOMBERG: This is a very dangerous decision made by a judge that I think just does not understand how policing works and what is compliant with the U.S. Constitution as determined by the Supreme Court. We believe we have done exactly what the courts allow and the Constitution allow us to do, and we will continue to do everything we can to keep this city safe. Throughout the case, we didn’t believe that we were getting a fair trial. And this decision confirms that suspicion. And we will be presenting evidence of that unfairness to the appeals court.

  AMY GOODMAN: That was Mayor Bloomberg of New York City. For more, we’re joined by Sunita Patel, staff attorney with the Center for Constitutional Rights, co-counsel on the case.

  We welcome you to Democracy Now! Your response to Judge Shira Scheindlin’s ruling?

  SUNITA PATEL: It’s an astounding victory for everyone in New York City. She has very correctly and smartly decided that the city is engaging in racial profiling. And this is—it’s a victory for so many hundreds of thousands of people who have been illegally stopped and frisked over the last decade.

  AMY GOODMAN: And to those who say that this is the reason crime is down and that the number of lives that have been saved from some—what did I hear one pundit quoting today?—3,000 in a year now down to 300 murders in a year, particularly in black and brown communities, that the number of black and brown lives saved is a result of this racial profiling?

  SUNITA PATEL: Well, for one thing, there’s no empirical evidence linking “stop and frisk” to crime reduction generally. Secondly, you know, this is a tactic, that this murder rate reduction has been quoted in the news—I think it’s a little bit blurry. When this administration—that’s a statistic that spans the course of, you know, 15 years. It’s not something—it’s not within the time period that we’re talking about. When Mayor Bloomberg came into office, the murder rate was already down to some—to a very small number. So, they’re taking credit for something that happened way before them, and they’re blurring the math on this issue. In addition, the crime rates have been going down nationally for the last two decades, and there just isn’t a link between the two.

  AARON MATÉ: Can you explain what Judge Scheindlin ruled in determining that “stop and frisk” violates the Fourth and 14th Amendment? And also talk about the remedies that she’s ordered.

  SUNITA PATEL: Yes. In the Fourth Amendment claim, she’s saying that—she said that the city has a practice, a widespread practice, of going out and stopping people without individualized suspicion that there is crime afoot, which is what is required by the Supreme Court law in Terry v. Ohio. In the 14th Amendment claim, she’s saying that, look, many of these stops are not only based on—lack reasonable suspicion, but they’re on the basis of race. The city and the New York Police Department is using race as a proxy for crime. Rather than looking at what is this person doing specifically that would allow the police to stop them, they’re saying, “Because they’re black or brown in this area, we’re just going to stop them to try to prevent crime,” which is not—is not constitutional, it’s illegal.

  And then, in terms of remedies, what she’s done is she said that she’s going to appoint a federal court monitor, which is very common in policing systemic reform cases to oversee the day-to-day activity of reforms. And she’s also said she wants a second phase of the reform, where community members get to have a stake in what reforms are going to happen. And she’s calling for a joint reform process that will have a facilitator, that allows—also allows the New York Police Department to have a seat at the table to say, “Hey, this is what we think would work. This is what we think wouldn’t work.” I mean, you know, this really should be seen as an opportunity by the police department.

  AMY GOODMAN: Who will be the court-appointed monitor?

  SUNITA PATEL: Someone named Peter Zimroth. He’s a partner at Arnold & Porter. We don’t know—you know, the plaintiffs’ counsel doesn’t—we didn’t have anything to do with this selection of the monitor, but we do know it sounds like he’s going to be very fair-minded. He’s a former corp counsel and just—attorney, and he’s a former district attorney. So, you know, in my mind, I would think that this is someone that the police department and the city should embrace working with, and we really hope that they will do that and decide not to appeal the judge’s very well-reasoned decision.

  AMY GOODMAN: During a news conference Monday, Police Commissioner Ray Kelly blasted the ruling and insisted New York City police officers do not engage in racial profiling.

  COMMISSIONER RAY KELLY: What I find most disturbing and offensive about this decision is the notion that the NYPD engages in racial profiling. That simply is recklessly untrue. We do not engage in racial profiling. It is prohibited by law. It is prohibited by our own regulations. We train our officers that they need reasonable suspicion to make a stop, and I can assure you that race is never a reason to conduct a stop. The NYPD is the most racially and ethnically diverse police department in the world. In contrast with some societies, New York City and its police department have focused their crime-fighting efforts to protect the poorest members of our community, who are disproportionately the victims of murder and other violent crime—disturbingly so. To that point, last year 97 percent of all shooting victims were black or Hispanic and reside in low-income neighborhoods. Public housing, in just—with 5 percent of the city’s population, resides—experiences 20 percent of the shootings. There were more stops for suspicious activity in neighborhoods with higher crime because that’s where the crime is.

  AMY GOODMAN: That’s NYPD Police Commissioner Ray Kelly speaking Monday. President Obama has indicated he may consider appointing Kelly the new secretary of homeland security, to which Paul Butler, a law professor at Georgetown University and a former U.S. Department of Justice prosecutor, said, “Ray Kelly needs to be the Homeland Security secretary like Paula Deen needs to run the United Nations World Food Program.” He wrote, “Commissioner Kelly is the poster child for the most racially insensitive police practice in the United States, stop and frisk. During his term in office, the number of times police stop people on the street for questioning increased from about 100,000, in 2002, to almost 700,000 in 2011.” But Commissioner Kelly is saying that they are doing this in high crime communities and saving lives in those communities.

  SUNITA PATEL: Well, you know, this is something that was analyzed ad nauseam by the court. We had two statistical experts that testified multiple times in the case, and she said, “This is just absolutely false.” She gave very little weight to this argument, because, in reality, the number of times that officers actually check the box on the UF-250 form, that says that they’re stopping someone based on a suspect description, is not that high. It’s between 10 and 15 percent, depending on the year. Instead, they check this box that says “high crime area.” And when our statistical expert analyzed each incident, from 2002 to June 2012, when that box was checked, you know, we found that when you control for all other factors, race is what is determinative, not—it’s not actually the area and the crime rate.

  AMY GOODMAN: What about cameras?

  SUNITA PATEL: So the judge has ordered the city to test out in a—and to do a study in an evaluation of body-worn cameras. This is something that has been done in, you know, a few small jurisdictions around the country and has had a favorable impact on the—reducing the number of complaints against police officers. Again, this is something that the police department, if it’s doing its job correctly and is actually not engaging in racial profiling, would actually help and support police officers when there are complaints filed against them. You would actually have a contemporaneous record of what’s going on. It’s similar in some ways to traffic cameras, that are becoming standard in many large urban jurisdictions where there are complaints against police officers.

  AARON MATÉ: Now, the term itself, “stop and frisk,” can sound kind of harmless, you know, a “stop and frisk” or—it implies a pat-down. But what is the reality of this practice, that you see from talking to your clients?

  SUNITA PATEL: I mean, the reality is—I mean, that’s a great question, because I think a lot of people think of it as a very just like blasé—it’s just a frisk, it’s just a pat-down. What we heard in the trial was testimony from 12 people who said, “Look, this is humiliating, this is degrading. This is something that no one should have to go through.” And even worse, it’s something that is—that an entire generation of black and brown people is becoming desensitized to.

  We’re talking about something that is physically invasive and degrading. You know, this is an officer that’s saying, “Hey, put your hands against the wall,” and aggressively putting their hands over their bodies, down their waist, down their pant legs, both sides. And one of our plaintiffs—or one of our witnesses even testified about, you know, being grabbed in the groin area. And he felt—on his 18th birthday. And he just felt that this was so humiliating. He filed a complaint. And, you know, at that young age, to even—to bring that forward and to make that kind of claim and then feel that that was—that the officer was not held accountable, I mean, it really has a lasting detrimental impact on the relationship between the police and the community.

  AMY GOODMAN: So what happens from here? The city says they’ll appeal.

  SUNITA PATEL: The city says they’ll appeal. As I said earlier, I really hope that after they carefully consider the decision, they’ll decide not to. However, you know, they may appeal. Apparently, Michael Cardozo said that they’re considering when they can appeal. It’s not clear if they can appeal yet. And they will likely file a stay, which is something asking for the court—they’ll ask Judge Scheindlin to stay her injunction, so that they don’t have to do anything right now.

  AMY GOODMAN: I want to thank you very much, Sunita, for joining us. Sunita Patel is a staff attorney with the Center for Constitutional Rights, co-counsel on the stop-and-frisk federal action lawsuit. This is Democracy Now! When we come back, a Democracy Now! exclusive. Stay with us.

  Tuesday, August 13, 2013

  Find this story at 13 August 2013

  Five police forces investigated over alleged Stephen Lawrence smear campaign; Police fractured my arm, says ‘smear victim’

  The investigation into alleged police attempts to smear the Stephen Lawrence campaign and undermine the credibility of witnesses attending the Macpherson inquiry into the black teenager’s racist murder is focusing on the activities of five forces, The Independent has learnt.

  Investigators are understood to be waiting for senior officers from Avon and Somerset Constabulary and West Midlands Police to complete urgent trawls of their records in relation to possible surveillance or intelligence gathering operations carried out in Bristol and Birmingham.

  The cities, alongside Bradford and Manchester, hosted regional sittings of the Macpherson Inquiry in 1998 where race relations campaigners aired a string of grievances against their local forces over stop and search and other flashpoint issues.

  The former Chief Constable of West Yorkshire Police, Sir Norman Bettison, who is already at the centre of an Independent Police Complaints Commission (IPCC) inquiry into an alleged cover-up in the wake of the Hillsborough disaster, was referred to the watchdog this week by Police and Crime Commissioner Mark Burns-Williamson.

  It followed revelations that leading anti-racism campaigner Mohammed Amran was the subject of a potentially damaging special branch report prior to his giving evidence to the inquiry in Bradford. A number of junior officers from West Yorkshire are also being investigated by the IPCC after being referred by the present Chief Constable.

  Greater Manchester Police has also been referred over an internal memo suggesting intelligence was gathered on individuals or groups attending the inquiry in the city.

  The cases are likely to be reviewed by Mark Ellison QC – who successfully prosecuted Gary Dobson and David Norris for Stephen’s murder in 2012 – as part of an investigation into the Metropolitan Police following claims of a smear campaign against the teenager’s family and friends made by a former undercover officer.

  The inquiry will need to uncover whether the regional forces were acting on behalf of the Met, which was embroiled in one of the biggest crises in its history following the repeated failings to investigate the student’s 1993 murder. It was eventually found to be “institutionally racist” by Macpherson.

  West Midlands Police and Crime Commissioner Bob Jones met Chief Constable Chris Sims on Monday to discuss the issue. In a statement the force confirmed it was examining material to see whether any potentially inappropriate intelligence or surveillance activity had taken place.

  A team of officers from Avon and Somerset Constabulary have now begun a second trawl of documents after the Home Secretary Theresa May ordered forces nationwide to search their records. A first hunt carried out by an assistant chief constable was said to have discovered no incriminating material. Forces have until next Wednesday to report their findings to Ms May.

  Mr Amran, 37, who became the youngest ever Commissioner for Racial Equality (CRE) following his role as a peacemaker in the 1995 Bradford riots, has been told he will not know for at least two weeks what evidence was gathered against him although it is not believed he was placed under surveillance.

  His lawyer, Ruth Bundey, said: “He is someone who has helped and advised the authorities in the past and it is very disconcerting for him not to know what is involved here – other than to have been told that it is ‘alarming.’”

  It is unclear whether evidence allegedly gathered about Mr Amran resurfaced in a further dossier put together by West Yorkshire Police as part of its alleged attempt to prevent him being re-elected by the CRE. The dossier led Ms Bundey to pursue a successful case of racial discrimination against the force, who settled out of court in 2002.

  Mr Amran told The Independent that he was repeatedly arrested after publicly questioning the policing of in Bradford’s multi-racial community.

  Despite widespread concern over policing and community relations leading up to the 1995 riots, more disturbances took place in the city in the summer of 2001.

  “I challenged the police openly after the 1995 riots and that created a reaction that made my life very difficult,” Mr Amran said. “The arrest I remember most vividly came when I was going to my family home and three officers grabbed me and told me I was under arrest.

  “They said ‘You should not be here.’ I was letting myself into my house at the time and they said ‘drop the keys. You are under arrest.’ I sustained a hairline fracture of my arm. They just let me go. On another occasion I was dragged from my car by police. I told them who I was and they didn’t believe me.”

  Ian Herbert, Jonathan Brown
  Saturday, 6 July 2013

  Find this story at 6 July 2013

  © independent.co.uk

  Dozens of undercover officers could face prosecution, says police chief

  Chief constable leading investigation also says he will look at claims that Stephen Lawrence campaigners were spied on

  Dozens of police officers could be put on trial for stealing the identities of dead children, and sleeping with female activists they were spying on, according to the police chief leading an inquiry into Metropolitan police undercover work against protest groups.

  Mick Creedon, the chief constable of Derbyshire, also said his team would investigate claims from a police whistleblower, Peter Francis, that senior officers wanted him to spy on, and even undermine, the Stephen Lawrence campaign.

  In an interview, Creedon offered a “100%” assurance the matter would be properly investigated. He said prosecutors were already being asked to consider whether criminal offences had been committed by generations of undercover operatives planted in protest groups over the past 45 years.

  Earlier on Monday, David Cameron said he was “deeply concerned by revelations from Francis, a former undercover police officer who said he was asked to gather intelligence that could be used to “smear” the campaign for justice for Stephen Lawrence, who was stabbed to death in a racist attack in 1993.

  The prospect that police officers could be prosecuted will alarm senior officers, who have struggled to manage the fallout from the revelations

  On Monday morning, the prime minister’s spokesman hinted that the government may order an independent inquiry into Francis’s revelations. Any inquiry would have to “command the family’s confidence as well as that of the public”, he said.

  Creedon is already investigating two top-secret Met units: the SDS, which was disbanded in 2008, and another squad – the National Public Order Intelligence Unit (NPOIU) – which still operates.

  He said his review was particularly focused on the role of commanding officers: “It’s looking right up the chain of command,” he said. “We have mapped, putting it bluntly, every senior officer, every commander, every deputy citizen commissioner, right up to and including home secretaries.”

  The chief constable refused to be drawn on the specifics of Francis’s allegations, but he said that, if proved, they would be “not something that would sit comfortably with any police officer”.

  Creedon was asked to take over the inquiry, Operation Herne, in February after it was revealed that operatives working for the two spy units had used the identities of dead children. Weeks later, he conceded that the use of dead children’s identities had been “common practice” in the SDS, and had continued in the NPOIU until around 2001.

  In the interview, parts of which are being broadcast on Channel 4 on Monday night, he told the Guardian and the Dispatches programme that he was getting advice on whether dozens of undercover police who used the identities had committed criminal acts. “That is a consideration. We are getting legal advice on that,” he said.

  “I am looking to operatives to explain why they did it and why they were trained to do it and how they did it.”

  Keith Vaz, the MP and chair of the home affairs select committee, has already called on Scotland Yard to inform parents whose children’s identities were used.

  But Creedon said it was highly unlikely he would contact the parents, because to do so would require confirming the false identities used by former operatives.

  “The way the world is now, that will fizz around the internet networks instantly,” he said, adding that he saw little benefit in “raking up” the issue with parents who would otherwise remain oblivious.

  He also declined to apologise to women who had been duped into relationships with police spies. But he added: “This is completely abhorrent. I use that term carefully. It should not have happened and I’ve always been clear about that. Was it routine? Was it actually part of the tactics? Was it quite deliberate and was it a way of infiltrating, or was it an occasional consequence? I don’t know the answer to that question right now.”

  Creedon said prosecutors would also decide whether operatives who had sexual relationships were breaking the law.

  “Well, we need to get advice from the CPS [Crown Prosecution Service] about whether an undercover officer having a sexual relationship would be a criminal offence,” he said. “We’re waiting for that advice from the CPS, and it will be wrong for me to speculate.”

  Asked if the officers may end up in court, he replied: “It’s a possibility, yes.”

  However, he said the use by police of deception in sexual relationships needed to be understood in a wider context. “Around the country there are many people involved in sexual relationships who lie about their status,” he said. “There are many people who say they’re not married when they are married. It happens.”

  Operation Herne, which is costing the Met £1.6m a year, was launched in 2011. A staff of around 30 officers – almost all of them Met employees – have been sifting through 55,000 documents and interviewing former undercover police officers and their supervisors. Four specific cases are being separately supervised by the Independent Police Complaints Commission.Creedon refused to be drawn on when the inquiry would be complete but Craig Mackey, the deputy commissioner of the Met, has previously indicated it may not conclude until 2016, meaning the five-year inquiry would have cost over £7.5m.

  Creedon said he did not know if the findings of his inquiry would ever be made public.

  He said he was determined to “keep some balance” in his investigation: “Herne is not about castigating the 100 or so SDS officers that served over 40 years, some of whom were incredibly brave.”

  The chief constable rejected the suggestion that it would be more appropriate for the inquiry to be conducted by an independent figure or regulator.

  “There has always been public concern about police investigating the police, but I’ll be brutally honest: there is no one as good at doing it as the police,” he said. “We don’t seek to hide things. We do actually seek to get the truth and we do it properly and I frankly find it almost insulting that people suggest that in some way, because I’m a police officer, I’m not going to search the truth.”

  Paul Lewis and Rob Evans
  The Guardian, Monday 24 June 2013 14.08 BST

  Find this story at 24 June 2013
  © 2013 Guardian News and Media Limited or its affiliated companies.

  How police spies ’tried to smear the family of Stephen Lawrence’: Undercover officer reveals how superiors wanted him to find ‘dirt’

  Peter Francis claims officers told him to dig into murdered teenager’s family
  He posed as an anti-racist activist following the death
  Victim’s mother said: ‘Nothing can justify… trying to discredit the family’
  Raises further questions about police surveillance of activist groups
  David Cameron demands that Scotland Yard investigates the damaging claim

  An undercover policeman revealed last night that he took part in an operation to smear the family of Stephen Lawrence.

  Peter Francis said his superiors wanted him to find ‘dirt’ that could be used against members of the murdered teenager’s family.

  The spy said he was also tasked with discrediting Stephen’s friend who witnessed the stabbing and campaigners angry at the failure to bring his killers to justice.

  Spy: Peter Francis said he was asked by senior officers in the Met Police to find information to smear the family of murdered teenager Stephen Lawrence

  Worried: The Prime Minister said today that Scotland Yard must investigate the damaging claims

  He added that senior officers deliberately withheld his role from Sir William Macpherson, who led a public inquiry into the bungled police investigation.
  ‘They wanted any intelligence’ Peter Francis on ‘spying’

  And this one’s for Stephen… stars sing for Lawrence fund: Emeli Sandé and Jessie J to perform at concert to mark 20th anniversary of his murder
  NHS chief ‘offered bribe to hush up death of my baby’: Father’s shock at scandal-hit boss’s £3,000 cash deal
  The secrets of my friend the Moors murderer: For 25 years he has been visiting Britain’s most notorious killer, now Ian Brady’s only confidant – and heir – reveals all

  Francis said senior officers were afraid that anger at the failure to investigate the teenager’s racist killing would spiral into disorder on the streets. They had ‘visions of Rodney King’, whose beating at the hands of police led to the 1992 LA riots, he said.

  David Cameron has this morning urged Scotland Yard to launch a probe into what happened.

  ‘The Prime Minister is deeply concerned by reports that the police wanted to smear Stephen Lawrence’s family and would like the Metropolitan police to investigate immediately,’ A No10 spokesperson said.

  The revelations mark the most extraordinary chapter so far in the sorry history of Scotland Yard’s jaw-dropping undercover operations.

  Stephen Lawrence was the victim of a racist murder in 1993. It was one of the highest profile racial killings in UK history

  The whistleblower is one of several to come forward to reveal deeply suspect practices by those ordered to infiltrate political protest groups from the 1980s onwards.

  Yesterday Stephen’s mother Doreen said being targeted by an undercover officer was the most surprising thing she had learned about the marathon inquiry. She said: ‘Out of all the things I’ve found out over the years, this certainly has topped it.

  ‘Nothing can justify the whole thing about trying to discredit the family and people around us.’

  The news will further inflame critics of covert policing of activist groups and raises questions over whether a police review will flush out all malpractice.’

  The 20-year-old operation was revealed in a joint investigation by The Guardian and Channel 4’s Dispatches being broadcast tonight.

  Francis posed as an anti-racist activist during four years he spent living undercover among protest groups following Stephen’s murder in April 1993.

  The former officer said he came under ‘huge and constant pressure’ to ‘hunt for disinformation’ that might be used to undermine those arguing for a better investigation into the murder.

  He now wants a full public inquiry into the undercover policing of protest groups, which he labelled ‘morally reprehensible’ in the past.

  He said: ‘I had to get any information on what was happening in the Stephen Lawrence campaign.

  ‘They wanted the campaign to stop. It was felt it was going to turn into an elephant. Throughout my deployment there was almost constant pressure on me personally to find out anything I could that would discredit these campaigns.’

  Mr Francis joins a number of whistle blowers who infiltrated protest groups for the Met Police

  Francis was also involved in an ultimately failed effort to discredit Duwayne Brooks, a close friend of Lawrence who was with him on the night he was murdered.

  The former spy trawled through hours of CCTV from a demonstration to find evidence that led to Mr Brooks being arrested and charged with violent disorder in October 1993. However, the case was thrown out by a judge as an abuse of the legal process.

  Family: Stephen Lawrence’s mother Doreen and ex-husband Neville, Stephen’s father

  The spy monitored a number of ‘black justice’ campaigns, involving relatives of mostly black men who had died in suspicious circumstances in police custody.

  But he said his handlers were most interested in any information he could gather about the several groups campaigning over the death of Stephen.

  Although Francis did not meet the Lawrence family, he passed back ‘hearsay’ about them to his superiors.

  Mrs Lawrence said she was always baffled why family liaison officers were recording the identities of everyone entering and leaving their household following her son’s murder.

  She said the family had always suspected police had been gathering evidence about her visitors to discredit them but had no ‘concrete evidence’.

  In 1997, Francis argued that the Met should ‘come clean’ over the existence of its undercover operation to Sir William and his inquiry.

  But commanders opted for secrecy and claimed it was for the public good as there would be ‘battling on the streets’ if the public ever found out.
  ‘It just makes me really angry’: Doreen Lawrence

  Francis was a member of a covert unit known as the Special Demonstration Squad. Set up to combat protests against the Vietnam war in 1968, the SDS was funded by the Home Office to operate under the radar for four decades.

  Using the undercover alias Pete Black, he worked between 1993 and 1997 infiltrating a group named Youth Against Racism in Europe.

  He said he was one of four undercover officers who were also required to feed back intelligence about the campaigns for justice over the death of Stephen. The now disbanded unit has already been struck by controversy after its spies fathered children with their targets.

  An external investigation of past undercover deployments is being undertaken by a team of officers led by Derbyshire chief constable Mick Creedon.

  Pete Francis monitored a number of ‘black justice’ campaigns, involving relatives of mostly black men who had died in suspicious circumstances in police custody

  Mr Brooks always suspected he was a victim of a dirty tricks campaign by police. In an interview six years after the murder he said he felt the police ‘investigated us more thoroughly than they investigated the boys’ – referring to those behind the killing.

  Jack Straw, the former home secretary who in 1997 ordered the inquiry that led to the Macpherson report, said he was stunned.

  He said: ‘I should have been told of anything that was current, post the election of Tony Blair’s government in early May 1997. But much more importantly, [the] Macpherson inquiry should have been told.’

  Lord Condon, Met Commissioner between 1993 and 2000, said he was not aware any information had been withheld from Sir William.

  A Met spokesman said: ‘The claims in relation to Stephen Lawrence’s family will bring particular upset to them and we share their concerns.’

  These revelations and others about undercover police officers are contained in the book Undercover by Paul Lewis and Rob Evans.

  UNDERCOVER: THE TRUE STORY OF BRITAIN’S SECRET POLICE by Rob Evans and Paul Lewis is published by Guardian Faber at £12.99. Please follow this link to order a copy.

  By Chris Greenwood

  PUBLISHED: 21:50 GMT, 23 June 2013 | UPDATED: 11:12 GMT, 25 June 2013

  Find this story at 23 June 2013

  © Associated Newspapers Ltd

  Police ‘smear’ campaign targeted Stephen Lawrence’s friends and family

  Exclusive: former undercover officer Peter Francis says superiors wanted him to find ‘dirt’ shortly after 1993 murder

  Stephen Lawrence who was murdered in 1993 and whose death has been the subject of a long-running police investigation. Photograph: Rex Features

  A police officer who spent four years living undercover in protest groups has revealed how he participated in an operation to spy on and attempt to “smear” the family of murdered teenager Stephen Lawrence, the friend who witnessed his fatal stabbing and campaigners angry at the failure to bring his killers to justice.

  Peter Francis, a former undercover police officer turned whistleblower, said his superiors wanted him to find “dirt” that could be used against members of the Lawrence family, in the period shortly after Lawrence’s racist murder in April 1993.

  He also said senior officers deliberately chose to withhold his role spying on the Lawrence campaign from Sir William Macpherson, who headed a public inquiry to examine the police investigation into the death.

  Francis said he had come under “huge and constant pressure” from superiors to “hunt for disinformation” that might be used to undermine those arguing for a better investigation into the murder. He posed as an anti-racist activist in the mid-1990s in his search for intelligence.

  “I had to get any information on what was happening in the Stephen Lawrence campaign,” Francis said. “They wanted the campaign to stop. It was felt it was going to turn into an elephant.

  “Throughout my deployment there was almost constant pressure on me personally to find out anything I could that would discredit these campaigns.”

  Francis also describes being involved in an ultimately failed effort to discredit Duwayne Brooks, a close friend of Lawrence who was with him on the night he was killed and the main witness to his murder. The former spy found evidence that led to Brooks being arrested and charged in October 1993, before the case was thrown out by a judge.
  Peter Francis, the former undercover police officer turned whistleblower. Photograph: Graham Turner for the Guardian

  The disclosures, revealed in a book about undercover policing published this week, and in a joint investigation by the Guardian and Channel 4’s Dispatches being broadcast on Monday, will reignite the controversy over covert policing of activist groups.

  Lawrence’s mother, Doreen, said the revelations were the most surprising thing she had learned about the long-running police investigation into her son’s murder: “Out of all the things I’ve found out over the years, this certainly has topped it.”

  She added: “Nothing can justify the whole thing about trying to discredit the family and people around us.”

  In a statement, the Metropolitan police said it recognised the seriousness of the allegations – and acknowledged their impact. A spokesman said the claims would “bring particular upset” to the Lawrence family and added: “We share their concerns.”

  Jack Straw, the former home secretary who in 1997 ordered the inquiry that led to the 1999 Macpherson report, said: “I’m profoundly shocked by this and by what amounts to a misuse of police time and money and entirely the wrong priorities.” Straw is considering personally referring the case to the Independent Police Complaints Commission.

  Francis was a member of a controversial covert unit known as the Special Demonstration Squad (SDS). A two-year investigation by the Guardian has already revealed how undercover operatives routinely adopted the identities of dead children and formed long-term sexual relationships with people they were spying on.

  The past practices of undercover police officers are the subject of what the Met described as “a thorough review and investigation” called Operation Herne, which is being overseen by Derbyshire’s chief constable, Mick Creedon.

  A spokesman said: “Operation Herne is a live investigation, four strands of which are being supervised by the Independent Police Complaints Commission, and it would be inappropriate to pre-judge its findings.”

  Francis has decided to reveal his true identity so he can openly call for a public inquiry into undercover policing of protest. “There are many things that I’ve seen that have been morally wrong, morally reprehensible,” he said. “Should we, as police officers, have the power to basically undermine political campaigns? I think that the clear answer to that is no.”

  Francis has been co-operating with the Guardian as a confidential source since 2011, using his undercover alias Pete Black. He assumed the undercover persona between 1993 and 1997, infiltrating a group named Youth Against Racism in Europe. He said he was one of four undercover officers who were also required to feed back intelligence about the campaigns for justice over the death of Lawrence.

  Francis said senior officers were afraid that anger at the failure to investigate the teenager’s racist killing would spiral into disorder on the streets, and had “visions of Rodney King”, whose beating at the hands of police led to the 1992 LA riots.

  Francis monitored a number of “black justice” campaigns, involving relatives of mostly black men who had died in suspicious circumstances in police custody.

  However, he said that his supervising officers were most interested in whatever information he could gather about the large number of groups campaigning over the death of Lawrence.

  Although Francis never met the Lawrence family, who distanced themselves from political groups, he said he passed back “hearsay” about them to his superiors. He said they wanted information that could be used to undermine the campaign.

  One operation Francis participated in involved coming up with evidence purporting to show Brooks involved in violent disorder. Francis said he and another undercover police officer trawled through hours of footage from a May 1993 demonstration, searching for evidence that would incriminate Brooks.

  Police succeeded in having Brooks arrested and charged with criminal damage, but the case was thrown out by a judge as an abuse of the legal process. Francis said the prosecution of Brooks was part of a wider drive to damage the growing movement around Lawrence’s death: “We were trying to stop the campaign in its tracks.”

  Doreen Lawrence said that in 1993 she was always baffled about why family liaison officers were recording the identities of everyone entering and leaving their household. She said the family had always suspected police had been gathering evidence about her visitors to discredit the family.

  “We’ve talked about that several times but we never had any concrete [evidence],” she said.

  There is no suggestion that the family liaison officers knew the purpose of the information they collected.

  Francis claims that the purpose of monitoring people visiting the Lawrence family home was in order “to be able to formulate intelligence on who was going into the house with regards to which part of the political spectrum, if any, they were actually in”. The former policeman added: “It would determine maybe which way the campaign’s likely to go.”

  In 1997, Francis argued that his undercover operation should be disclosed to Macpherson, who was overseeing the public inquiry into the Met’s handling of the murder. “I was convinced the SDS should come clean,” he said.

  However his superiors decided not to pass the information on to the inquiry, he said. He said he was told there would be “battling on the streets” if the public ever found out about his undercover operation.

  Straw said that neither he nor Macpherson were informed about the undercover operations. “I should have been told of anything that was current, post the election of Tony Blair’s government in early May 1997,” he said.

  “But much more importantly, [the] Macpherson inquiry should have been told, and also should have been given access to the results of this long-running and rather expensive undercover operation.”

  Rob Evans and Paul Lewis
  The Guardian, Monday 24 June 2013

  Find this story at 24 June 2013
  © 2013 Guardian News and Media Limited or its affiliated companies.

  Stephen Lawrence evidence was mislabelled, trial told

  Forensic science workers made series of mistakes handling evidence relating to one of original murder suspects

  Stephen Lawrence trial: mistakes were made in the handling of crucial evidence. Photograph: PA

  A police forensic science worker made a series of mistakes in handling evidence relating to one of two men accused of murdering Stephen Lawrence, the Old Bailey heard on Wednesday .

  Yvonne Turner, a forensic science assistant, put the wrong case number on a jacket belonging to Gary Dobson, who was a suspect in the fatal stabbing of Lawrence in April 1993. She went on to wrongly record that no tapings of fibres had been taken from the jacket – a yellow and grey bomber jacket – and a cardigan belonging to Dobson.

  Evidence secured from the cardigan and jacket belonging to Dobson as a result of advances in science, and from trousers and a sweatshirt belonging to David Norris, are key to the crown’s case that the two men were in a group of white youths who attacked Lawrence 18 years ago.

  The jury at the Old Bailey was told yesterday that exhibits relating to five suspects – including Norris, Dobson, and two other men not on trial, Jamie and Neil Acourt – were all stored together in 1993 in a disused cell at Eltham police station.

  Dobson, 36, and David Norris, 35, deny murder. They claim their clothes became contaminated with blood, hair and textile fibres belonging to Lawrence while being stored and handled by the police and forensic scientists.

  Working out of a laboratory in Lambeth, south London, Turner had been asked to examine a jacket belonging to Dobson in October 1993. But she wrote a case number relating to a robbery case she was also working on, at the top of the paperwork for the jacket.

  “I wasn’t concentrating and I wasn’t focused at the stage when I wrote the case number in, but I’ve clearly got to grips with the case as I’ve written the correct item number,” Turner told the jury.

  The court heard she also marked “no tapings” for fibres had been taken from Dobson’s jacket, even though they had.

  Turner, who had been working in forensic science full-time for seven years by 1993, made the same mistake with Dobson’s cardigan. She then admitted there had subsequently been “difficulty locating the tapings as they had been annotated with the incorrect case number”.

  The scientist, who now runs her own company as a trainer and consultant in forensic science, said she was unable to say when the exhibits were taped for fibres. Her mistakes on the case notes were corrected before 1995 when her work was reviewed.

  Detective Constable Robert Crane told the jury that the homes of five suspects, including Norris, Dobson, the Acourts and a fifth unnamed man, were searched in simultaneous dawn raids on 7 May 1993, 15 days after Lawrence was killed.

  Crane, who had responsibility for all the items of clothing seized and items belonging to Lawrence, said that some items such as the teenager’s rucksack were stored on a bed inside a disused cell at Eltham police station.

  The exhibits from the suspects were placed on the floor of the same cell, either in boxes or large rubbish sacks, he said. But he said he did not mix them up.

  The case continues.

  • The headline on this article was amended on 24 November 2011. The original headline said: Stephen Lawrence evidence was mislabelled by police, trial told. The mislabelling was done by a forensic scientist.

  Sandra Laville, crime correspondent
  The Guardian, Wednesday 23 November 2011 21.53 GMT

  Find this story at 23 November 2011

  © 2013 Guardian News and Media Limited or its affiliated companies. All rights reserved.

  The Police’s Dirty Secret: Channel 4 Dispatches

  Paul Lewis reports on allegations that members of a clandestine Metropolitan unit employed ethically dubious tactics, including inappropriate sexual relationships and deceit, to spy on people – claims apparently substantiated by the personal testimony of a whistleblower who operated undercover for four years. The programme investigates the actions of those tasked with infiltrating political campaigns and protest groups, and speaks to the women who say they were duped into intimate relationships with men they didn’t know were serving police officers.

  Find this story at july 2013

  Exclusive: Doreen Lawrence pledges to condemn ‘racial profiling’ spot checks in the House of Lords

  Equalities watchdog says it will investigate the operations, with one member of the public saying it was akin to ‘Nazi Germany’

  The Home Office faces investigation by the equalities watchdog over stop-and-check operations condemned by new Labour peer Doreen Lawrence.

  The Independent revealed today that officials had conducted a series of “racist and intimidatory” spot checks to search for illegal immigrants in the wake of the Government’s “go home or face arrest” campaign.

  Officers wearing stab vests conducted random checks near stations in the London suburbs of Walthamstow, Kensal Green, Stratford and Cricklewood over the past three days. Nationwide, more than 130 alleged “immigration offenders” have been arrested including in Durham, Manchester and Somerset.

  Speaking this morning Mrs Lawrence said: “Why would you focus mainly on people of colour?

  ”I’m sure there’s illegal immigrants from all countries, but why would you focus that on people of colour, and I think racial profiling is coming into it.“

  The mother of murdered teenager Stephen Lawrence, asked if the spot-checks were a cause for her to take up in her new role in the House of Lords, replied: ”Definitely so.“

  Stella Creasy, the Labour MP for Walthamstow, said she had received reports from constituents who had been stopped at around 7am yesterday outside the train station by a team of around a dozen Home Office officials.

  “I’ve been told they were only stopping people who looked Asian or African and not anyone who was white,” she said. “This kind of fishing expedition in public place is entirely unacceptable. I will not have my constituents treated in such a manner.”

  The Equality and Human Rights Commission (EHRC) is now set to look into what happened, as well as the Government’s controversial poster van warning immigrants of the risk of staying in Britain illegally.

  A spokesman said: ”The Commission is writing today to the Home Office about these reported operations, confirming that it will be examining the powers used and the justification for them, in order to assess whether unlawful discrimination took place.

  “The letter will also ask questions about the extent to which the Home Office complied with its public sector equality duty when planning the recent advertising campaign targeted at illegal migration.”

  The Home Office denied that its raids were connected to the “go home” vans. However, officials could provide no evidence of similar “random searches” taking place in the past.

  Onlookers described their shock at the operations, with one member of the public saying it was akin to “Nazi Germany”. The Labour MP Barry Gardiner had written to the Home Secretary, Theresa May, demanding an investigation into the checks which he said violated “fundamental freedoms”. The raids come just a few months after Ms May took direct responsibility for immigration from the disbanded UK Border Agency.

  “We do not yet live in a society where the police or any other officers of the law are entitled to detain people without reasonable justification and demand their papers,” Mr Gardiner wrote. “The actions of your department would however appear to be hastening us in that direction.”

  Witnesses who saw the operations in London claimed the officers stopped only non-white individuals, and in Kensal Green said that when questioned, the immigration officials became aggressive.

  Phil O’Shea told the Kilburn Times: “They appeared to be stopping and questioning every non-white person, many of whom were clearly ordinary Kensal Green residents going to work. When I queried what was going on, I was threatened with arrest for obstruction and was told to ‘crack on’.”

  Another witness, Matthew Kelcher, said: “Even with the confidence of a free-born Englishman who knows he has nothing to hide, I found this whole experience to be extremely intimidating. They said they were doing random checks, but a lot of people who use that station are tourists so I don’t know what message that sends out to the world.”

  The Home Office said a Ukrainian woman aged 33, an Indian man aged 44 and a 59-year-old Brazilian woman had been detained as part of the checks at Kensal Green. At Walthamstow Central station, immigration officials arrested 14 people after officers questioned people to check if they were in the UK illegally.

  Christine Quigley tweeted: “Sounds like UKBA checkpoint today in Walthamstow only stopping minority ethnic people. FYI UKBA – not all British people are white.”

  In Stratford, photographs posted on Twitter appeared to show Home Office officials talking to men of Asian origin. The Home Office said a Bangladeshi man had been arrested on suspected immigration offences. In Cricklewood on Tuesday in a joint operation with the Met, more than 60 people were questioned near the railway station. Police said three men were arrested for “immigration matters”, and 27 men received notices requiring them to surrender at Eaton House immigration centre for further investigation.

  Muhammed Butt, leader of Brent Council, said he believed that there was no coincidence between the “go home or face arrest” van and the new random checks in Kensal Green. “I am sure it is probably connected and it leaves a very nasty taste in the mouth,” he said. “These so-called spot checks are not only intimidating but they are also racist and divisive. It appears from speaking to people who witnessed what happened in Kensal Green that it was only black and Asian-looking people who were asked to prove their identity. What about the white Australians and New Zealanders who may have overstayed their visas?”

  Oliver Wright, Adam Withnall
  Friday, 2 August 2013

  Find this story at 2 August 2013

  © independent.co.uk

  Misuse of stop and search powers risks undermining police, says watchdog

  Police watchdog report says many forces do not understand how to use powers effectively nor their potential impact

  Home Office figures show that black people are still seven times more likely to be searched on the street than white people. Photograph: Stuart emmerson/Alamy

  The misuse of “intrusive and contentious” stop and search powers is threatening to undermine the legitimacy of the police, an official watchdog has warned.

  Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary (HMIC) says that most (30) of the 43 forces in England and Wales do not understand how to use stop and search powers effectively nor the impact their use has on the communities being policed.

  The official report also says that the priority given by senior police officers to improving the use of stop and search powers has slipped down the agenda since the publication in 1999 of the official inquiry report into the racist murder of black teenager Stephen Lawrence. Home Office figures show that black people are still seven times more likely to be searched on the street than white people.

  The HMIC report, published on Tuesday, was commissioned by the home secretary, Theresa May, in response to renewed concern about the way the police use stop and search powers in the wake of the 2011 August riots.

  The home secretary anticipated one of the report’s key findings last week when she launched a six-week consultation over the future use of the powers, saying the fact that only 9% of the 1.2m stop-and-searches that take place every year led to an arrest had caused her to question whether it was being used appropriately.

  The HMIC inquiry, which included a public survey of 19,000 people, found that too many forces are not collecting sufficient information to assess whether the use of the powers has been effective.

  It says that 27% of the 8,783 stop-and-search records examined by HMIC did not include sufficient grounds to justify the lawful use of the powers.

  “The reasons for this include poor understanding among officers about what constitutes ‘reasonable grounds’ needed to justify a search, poor supervision, and an absence of direction and oversight by senior officers,” says the report.

  The report adds that fewer than half the forces complied with a requirement for stop and search activities to be open to public scrutiny.

  It describes the street stop and search powers under the 1984 Police and Criminal Evidence Act (Pace) as “some of the most intrusive and contentious powers granted to the police” and warns that although some might think it will help to “control the streets” in the short term, its heavy-handed use may lead to major disorder in the long term.

  Stephen Otter of HMIC said urgent action was needed to tackle the lack of understanding of the powers to prevent and detect crime. He said the investigation found that the exercise, recording, monitoring, supervision and leadership oversight of the use of stop and search powers all too often fell short of the Pace codes of practice, which set the standards to ensure the powers were not used unlawfully and incorrectly.

  Tom Winsor, the chief inspector of constabulary, said: “The police service in the UK is almost unique in investing its lowest ranking officers with its greatest and most intrusive powers. These include those of stop and search.

  “The lawful and proper use of the powers is essential to the maintenance of public confidence and community acceptance of the police, without which the British model of policing by consent cannot function.

  “It is therefore crucial that police officers can show, with the greatest transparency, that they use these powers with the utmost lawfulness and integrity at all times,” said Winsor.

  A Home Office spokesperson said the home secretary had made clear that the government supports the ability of police officers to stop and search suspects within the law.

  “But if stop and search is being used too much or with the wrong people, it is not just a waste of police time, it also serves to undermine public confidence in the police,” he said.

  He added that specific proposals in response to the report and the public consultation would be published by the end of the year.

  Alan Travis, home affairs editor
  The Guardian, Tuesday 9 July 2013

  Find this story at 9 July 2013
  © 2013 Guardian News and Media Limited or its affiliated companies.

  A quarter of police stop and searches are illegal: 250,000 people are stopped without officers sticking to the rules

  In 27 per cent of cases police did not have reasonable grounds
  This is the same as 250,000 people every year being stopped and searched
  The report warns of the potential to stir-up significant social unrest

  More than a quarter of police stop and searches are ‘unlawful’ and risk promoting ‘major disorder’, government inspectors warned last night.

  In a blistering report, Her Majesty’s Chief Inspector of Constabulary said that, in 27 per cent of cases, police failed to show they had reasonable grounds to carry out the search.

  It is the equivalent of 250,000 people every year being stopped and subjected to hugely intrusive searches without the police sticking to the rules.

  In 27 per cent of cases, police failed to show they had reasonable grounds to carry out the searches

  Legally, nobody should be stopped unless there is ‘reasonable suspicion’ they are guilty of carrying drugs, weapons or intending to carry out a burglary or other crime.

  The report – commissioned in the wake of the 2011 riots – warns of the potential to stir-up significant social unrest.

  More…
  Cool Mrs May sounded as if she was ticking off her dog…
  Terror suspects to be banned from claiming benefits under shake-up of laws to prevent repeat of Qatada costing us millions

  It states: ‘Apart from the fact that it is unlawful, conducting stop and search encounters without reasonable grounds will cause dissatisfaction and upset, and whilst some may think it will help to ‘control the streets in the short term’, it may lead to major disorder in the long-term’.

  The HMIC report, led by ex-chief constable Stephen Otter, is also hugely critical of the way police are targeting their resources.

  Most police forces said their priorities were reducing burglary, theft and violence.

  Yet only nine per cent of stop and searches focussed on finding weapons, and 22 per cent were for stolen property or going equipped to steal.

  By contrast, half of operations were targeted on possession of drugs – usually only small amounts which would only result in a police warning.

  Theresa May warned that police could be wasting hundreds of thousands of hours by interrogating stopping people who had done nothing wrong

  The report will increase the clamour for a major scaling back of the stop and search regime.

  Last week Home Secretary Theresa May warned that police could be wasting hundreds of thousands of hours by interrogating stopping people who had done nothing wrong.

  Last year, police conducted 1.2million stop and searches – but only nine per cent, or 107,000, ended in arrest.

  In some parts of the country, the figure is as low as three per cent, raising huge question marks over whether the power is being properly used.

  The HMIC warned of a ‘noticeable slippage’ in attention given to the use of stop and search powers by senior officers since the 1999 Stephen Lawrence Inquiry.

  Mr Otter warned that use of the powers was becoming a ‘habitual’ practice

  Around 27 per cent of the 8,783 stop and search records examined by inspectors did not include sufficient grounds to justify the lawful use of the power.

  Police officers are able to conduct stop and searches under 20 different powers, but the most common laws used are the Police and Criminal Evidence Act (PACE), the Misuse of Drugs Act and the Criminal Justice and Public Order Act.

  The report found that less than half of forces complied with the requirements of the code to make arrangements for stop and search records to be scrutinised by the public.

  And half of forces did nothing to understand the impact on communities.

  The inspection found that the majority of forces – 30 out of 43 – had not developed an understanding of how to use the powers of stop and search so that they are effective in preventing and detecting crime.

  Only seven forces recorded whether or not the item searched for was actually found, the study found.

  Mr Otter warned that use of the powers was becoming a ‘habitual’ practice that was ‘part and parcel’ of officers’ activity on the streets.

  Last night a Home Office spokesman said: ‘The Home Secretary has made it very clear that the Government supports the ability of police officers to stop and search suspects within the law.
  ‘But if stop and search is being used too much or with the wrong people, it is not just a waste of police time, it also serves to undermine public confidence in the police.

  ‘That is why last week the Home Secretary announced a public consultation into the use of stop and search.

  ‘The Government will respond to the HMIC report and the replies to the public consultation with specific proposals by the end of the year.’

  By James Slack

  PUBLISHED: 00:03 GMT, 9 July 2013 | UPDATED: 06:30 GMT, 9 July 2013

  Find this story at 9 July 2013

  © Associated Newspapers Ltd

  Police watchdog: the Met is failing to tackle complaints of racism

  Warning: IPCC says racism complaints are being thrown out on the basis of an officers denial of them

  The Met is failing to tackle complaints of racism properly and needs a major “cultural change” to improve the way it deals with London’s minorities, the police watchdog said today.

  In a highly critical report, the Independent Police Complaints Commission said that Met investigators were often wrongly rejecting allegations of racism simply on the basis of an officer’s denial.

  It warns that other complaints are being thrown out because of the “unwillingness or inability” of officers to pursue them and highlights a further widespread failure to follow official guidelines when investigating alleged racist conduct.

  The report said that instead, the force tends to respond only to “overt” racism such as use of “n****r” and when other evidence such as mobile phone footage or whistleblower testimony is provided.

  The findings, which will raise concerns about the force’s progress since being labelled “institutionally racist” in Sir William Macpherson’s report following the murder of Stephen Lawrence, came as the watchdog also revealed details of new racism cases within the Met. Today’s report discloses that:

  Two thirds of appeals over racism complaints rejected by the Met were upheld by the watchdog last year.

  The Met has little understanding of covert or subconscious racism by officers.

  Complainants’ perceptions of racism are often not taken seriously.

  Letters sent to complainants are regularly blighted by jargon, are defensive and fail to deal with specifics.

  Unveiling today’s report, Deborah Glass, the IPCC’s commissioner for London, said that racism remained a “toxic” issue for the Met and that big changes were urgently needed.

  “There is an enormous amount of guidance out there which the Met’s officers are not following and the only way to change that is through cultural change,” she said. “If the Met Commissioner wants to be credible when he says that there is zero tolerance of racism in the force then his officers need to understand what racism is.”

  Ms Glass said that dealing with complaints of racism against officers properly was vital to public confidence in London because of the large ethnic population and the lack of faith among some residents in police attitudes. She added: “Race is an incredibly sensitive and sometimes toxic issue for the Met as we have seen over decades. They have made progress, but there is still some way to go.”

  The report comes after a year-long inquiry by the IPCC following a spate of highly publicised racism allegations against the Met. One of those resulted in the dismissal of Pc Alex MacFarlane for gross misconduct despite his acquittal at Southwark crown court last year over an alleged racially aggravated public order offence involving the alleged use of racist language against a 21-year-old man.

  The report is based on an analysis of 511 racist allegations against Met officers or staff made by the public in 2011/12, plus monitoring of 61 cases referred to the IPCC in April and May last year and a detailed study of 20 other complaint files.

  It found that although cases passed to Scotland Yard’s directorate of professional standards were generally dealt with well, those resolved at borough level — which form the majority — were poorly handled.

  The report said that officers were “routinely asked for brief accounts via email” rather than being questioned on specifics and that a denial frequently resulted in a complaint being rejected with not enough weight placed on the complainant’s account.

  Met Assistant Commissioner Simon Byrne said that he was summoning all 32 borough commanders and other senior officers to study the findings in one of a series of measures to improve the force’s performance.

  He added that all investigations into racism complaints would also be overseen by Scotland Yard for the rest of the year to raise standards, but conceded that the Met was failing the public over the issue. Victims of racism by police will also be invited to meet senior officers to talk about their experiences to “help our understanding” of the problem, Mr Byrne said.

  Martin Bentham

  Published: 17 July 2013

  Updated: 15:41, 17 July 2013

  Find this story at 9 July 2013

  © Evening Standard Limited

  Police continued to fire Tasers at chests – despite cardiac arrest warnings

  Figures show that since 2009, 57% of discharges have hit chest area, even though Taser warns of ‘serious complications’

  Police using a taser during the attempted capture of Raoul Moat. Firing the devices at suspects’ chests carries the risk of inducing a cardiac arrest. Photograph: Jamie Wiseman/Daily Mail/Rex

  British police have fired Tasers hundreds of times at suspects’ chests despite explicit warnings from the weapon’s manufacturer not to do so because of the dangers of causing a cardiac arrest, the Guardian can reveal.

  Following the death last Wednesday of a man in Manchester after police hit him with a Taser shot, figures obtained from 18 out of 45 UK forces show that out of a total of 884 Taser discharges since 2009 – the year when Taser International first started warning the weapon’s users not to aim for the chest – 57% of all shots (518) have hit the chest area.

  There is evidence that shots to the chest can induce cardiac arrest. Dr Douglas Zipes, an eminent US cardiologist and emeritus professor at Indiana University, who last year published a study that explored the dangers of chest shots, told the Guardian: “My admonition [to UK police] would be avoid the chest at all costs if you can.”

  He said the proportion of shots landing on the chest was huge, adding: “I think the information is overwhelming to support how a Taser shot to the chest can produce cardiac arrest.”

  The manufacturer’s warning in its training materials is clear. It states: “When possible, avoid targeting the frontal chest area near the heart to reduce the risk of potential serious injury or death.

  “Serious complications could also arise in those with impaired heart function or in those with an implanted cardiac pacemaker or defibrillator.”

  Firing at the back is the preferred option where practical.

  Zipes said Tasers were first found to have the ability to “capture” heart rhythm in a way similar to that of a pacemaker after Taser itself commissioned a study on pigs published in 2006.

  If fired close enough to the heart, the 50,000 volt weapons have the ability to interfere and take over the electrical signals in the heart in rare cases – something that can be avoided altogether by hitting other parts of the body.

  Zipes, who has acted as an expert witness in Taser death cases, said his peer-reviewed paper for the Journal of the American Heart Association documented eight cases of people in the US who have died or suffered significant brain damage following a cardiac arrest linked to a Taser shot.

  But, despite the apparent dangers of chest shots, a series of requests under the Freedom of Information Act suggests that police are routinely aiming Taser shots at that part of the body.

  Records from Gwent police force, for example, show that 82% of 55 Taser discharges by its officers hit people in the chest. Officers from Lancashire police fired Tasers 186 times between 2009 and October 2012, with 65% of shots hitting the chest.

  There have been 10 deaths since the introduction of Tasers by UK police forces in 2004. The most recent was last Wednesday evening after a 23-year-old factory worker, Jordan Begley, from Gorton, east Manchester, was said to have suffered a “medical episode” and died after police fired at him with the weapon.

  The chief constable of Greater Manchester, Sir Peter Fahy, and its police and crime commissioner, Tony Lloyd, met the dead man’s family and expressed their condolences.

  No cause of death has been directly linked to the high-voltage charge emanating from the weapons in the UK. But two of the 10 cases, including last week’s death in Manchester, continue to be investigated by the Independent Police Complaints Commission (IPCC).

  The Association of Chief Police Officers (Acpo), which is responsible for Taser guidance, told the Guardian that following the 2009 warning, an independent panel of experts re-examined the threat to life from Tasers but found no substantial risk.

  Simon Chesterman, deputy chief constable of West Mercia police and Acpo lead on armed policing and Taser use, said that after the 2009 Taser warning Acpo asked the medical panel whether police training needed to be changed. “The answer that came back is that as they’ve said all along, the risk from the electricity is very low,” he said.

  Chesterman said the panel had maintained that guidance to this day and it was felt there was no need for police “to adjust our point of aim”.

  He said: “We don’t train them [officers] to go for the chest, we just train them to go for the biggest thing they can see, ie the major muscle groups.

  “When you’ve got a violent assailant who is facing you, coming towards you and you have to make a split second decision whether to use Taser or not, the chances are that clearly you’re going to aim for the torso and it may well be that one or both of the barbs will attach within the chest area.

  “I’m not saying Taser is a risk-free option,” he said, but added: “We haven’t had what you could describe as a Taser-related death in the United Kingdom – that’s despite the fact that we’ve been using them for 10 years”

  A separate FOI from February found that in 2011 Tasers were discharged 1,371 times in the year ending March 2011, a 66% rise on the previous year.

  In a statement to the Guardian, Steve Tuttle, vice-president of communications for Taser International, said that in the vast majority of cases, “the cause of death has nothing to do with the Taser deployments and to date in the UK there are no deaths in which the Taser has been listed as the cause of death”.

  He said the company’s “preferred targeting zones” were “best practices” that “take into consideration the most effective areas for placement on moving and/or violent subjects that don’t always co-operate.

  “We occasionally modify recommendations and warnings to reflect a best practices approach for our customers to consider,” he added. “The release of our [2009] training bulletin should not be interpreted as a significant change in how our products should be used. The recommendations should be viewed as best practices that mitigate risk management issues resulting in more effective deployments while maximising safety considerations such as avoiding face, neck, and chest/breast shots.”

  In the US, Taser was recently ordered to pay $5m (£3.3m) to the family of 17-year-old Darryl Turner, who died in 2008 after being shot by police with a Taser.

  The lawyer in that case, John Burton, from Pasedena, California, said that by aiming for the chest, UK police were being irresponsible.

  “This is just so irresponsible. I’m shocked to hear this,” Burton said. “If UK cops are shooting people in the chest it just shows that they just don’t take things seriously.”

  Sophie Khan, a UK solicitor who specialises in Taser cases, said Taser’s guidance “is meant to be there to protect the public and the police from civil claims”.

  She added: “From what I see people are being shot in the chest and stomach, when they don’t even need to be Tasered in the first place, that’s what’s happened.”

  Shiv Malik and Charlie Mole
  The Guardian, Sunday 14 July 2013 19.43 BST

  Find this story at 14 July 2013

  © 2013 Guardian News and Media Limited or its affiliated companies

  Man shot with Taser dies; Electroshock weapon used on suspect during arrest in Manchester

  A woman arrives with flowers at the scene in Gorton, Manchester, where a man was shot with a Taser and later died. Photograph: Christopher Thomond for the Guardian

  A man has died after police shot him with a Taser, Greater Manchester police have said.

  The 23-year-old was said to have suffered a “medical episode” and died after police fired at him with the stun gun.

  Officers were responding to a disturbance at around 8.15pm on Wednesday in Gorton, Manchester, when they used the Taser while detaining the man.

  The police force has referred the case to the Independent Police Complaints Commission.

  Assistant Chief Constable Garry Shewan said: “Police received a 999 call reporting a disturbance on Beard Road in Gorton where there was a man with a knife.

  “Officers were dispatched immediately and arrived in eight minutes. On arrival a Taser was discharged to detain a 23-year-old man.

  “At this time it is unclear what happened, but at some point afterwards the man suffered a medical episode.

  “Paramedics performed first aid on the man at the scene before he was taken to hospital where he sadly died.”

  The death had been referred to the local coroner and police family liaison officers were supporting the family, police said.

  Press Association
  theguardian.com, Thursday 11 July 2013 06.50 BST

  Find this story at 11 July 2013
  © 2013 Guardian News and Media Limited or its affiliated companies.

  << oudere artikelen